Studiju programma

DUIS kods D0134
Nosaukums Bioloģija
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43421
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 125 KP / 187.5 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Biol1008 Botānika I (Augu anatomija un morfoloģija) Botany I (plant anatomy and morphology) A 3 KP 4.5 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Biol1007 Vispārīgā ekoloģija General ecology A 3 KP 4.5 ECTS
Ķīmi1002 Vispārīgā un neorganiskā ķīmija General and inorganic chemistry A 3 KP 4.5 ECTS
Biol1009 Zooloģija I (Bezmugurkaulnieku zooloģija) Zoology I (invertebrate zoology) A 3 KP 4.5 ECTS
Biol1064 Akvakultūras pamati Basics of aquaculture B 2 KP 3 ECTS
Biol1066 Akvakultūras produkcija Aquaculture production B 2 KP 3 ECTS
Mate1090 Matemātiskās metodes dabaszinātnēs Mathematical methods in natural sciences B 2 KP 3 ECTS
Biol3012 Mežu tipoloģija Typology of forests B 2 KP 3 ECTS
Fizi1010 Vispārīgā fizika General physics B 2 KP 3 ECTS
Biol1065 Zookultūras pamati Basics of zooculture B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ķīmi1003 Analītiskā ķīmija Analytic chemistry A 2 KP 3 ECTS
Biol1012 Botānika II (Augu sistemātika) Botany II (systematics of plants) A 3 KP 4.5 ECTS
Biol1014 Integrētais lauka kurss bioloģijā Integrated field course in biology A 4 KP 6 ECTS
Biol1010 Lietišķā ekoloģija Applied ecology A 2 KP 3 ECTS
Ķīmi1004 Organiskā ķīmija Organic chemistry A 2 KP 3 ECTS
Biol2031 Studiju darbs Term paper A 1 KP 1.5 ECTS
Biol1013 Zooloģija II (Mugurkaulnieku zooloģija) Zoology II (vertebrate zoology) A 3 KP 4.5 ECTS
Biol1016 Biometrija Biometry B 2 KP 3 ECTS
Biol3011 Biosistemātikas pamati Fundamentals of biosystematics B 2 KP 3 ECTS
Biol1074 Hidroekoloģija Hydrobiology B 2 KP 3 ECTS
Biol1067 Lauka kurss ihtioloģijā Field course in ichthyology B 2 KP 3 ECTS
Valo1387 Profesionālā angļu valoda I B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Biol2006 Biofizika Biophysics A 2 KP 3 ECTS
Biol3001 Bioķīmijas pamati Fundamentals of biochemistry A 3 KP 4.5 ECTS
Biol2011 Histoloģija Histology A 3 KP 4.5 ECTS
Biol2016 Mikoloģija Mycology A 2 KP 3 ECTS
Biol2008 Protistoloģija Protistology A 2 KP 3 ECTS
Biol1068 Akvakultūru objekti un to kultivēšanas tehnoloģijas Aquaculture facilities and their cultivation technology B 4 KP 6 ECTS
Biol2014 Entomoloģija Entomology B 3 KP 4.5 ECTS
Biol2026 Ornitoloģija Ornithology B 1 KP 1.5 ECTS
Valo2267 Profesionālā angļu valoda II B 2 KP 3 ECTS
Fizi2018 Biomehānika Biomechanics C 2 KP 3 ECTS
VidZ1011 Dabaszinātnes cilvēces kultūrā Natural sciences in human culture C 2 KP 3 ECTS
DatZ1131 Digitālā identitāte un informācijas drošība C 2 KP 3 ECTS
Filz2019 Filozofija Philosophy C 2 KP 3 ECTS
Biol1084 Ievads brioloģijā (No sūnu noteikšanas līdz praktiskai izmantošanai) Introduction to bryology (From bryophyte identification to practical use) C 3 KP 4.5 ECTS
Biol2023 Kukaiņu monitorings Monitoring of insects C 2 KP 3 ECTS
Psih3044 Lietišķā komunikācija Business communication C 2 KP 3 ECTS
DatZ1133 Personas datu aizsardzība un informācijas drošība C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Biol2010 Cilvēka anatomija Human anatomy A 3 KP 4.5 ECTS
Biol2039 Integrētais lauka kurss "Sugas un biotopi" Integrated field course "Species and habitats" A 2 KP 3 ECTS
Biol2012 Mikrobioloģija Microbiology A 2 KP 3 ECTS
Biol1015 Molekulārā bioloģija Molecular biology A 3 KP 4.5 ECTS
Biol3032 Studiju darbs Term paper A 1 KP 1.5 ECTS
Biol2009 Šūnas bioloģija Cell biology A 3 KP 4.5 ECTS
Biol2017 Dendroloģija Dendrology B 2 KP 3 ECTS
Biol2019 Hidroekoloģija Hydroecology B 2 KP 3 ECTS
Biol2015 Organismu individuālā attīstība Individual development of organisms B 2 KP 3 ECTS
Biol2028 Pļavu tipoloģija Typology of meadows B 2 KP 3 ECTS
Biol1069 Praktikums akvakultūras uzņēmumā Practice in aquaculture company B 2 KP 3 ECTS
Biol1070 Ūdeņu bioloģisko resursu apsaimniekošana Management of biological resources in waters B 4 KP 6 ECTS
DatZ1132 Digitālā satura veidošana un informācijas apstrāde C 2 KP 3 ECTS
Biol2018 Fizikālās pētīšanas metodes dabaszinātnēs Physical research methods in natural sciences C 2 KP 3 ECTS
Biol3016 Molekulārās bioloģijas metodes Methods of molecular biology C 2 KP 3 ECTS
VadZ2007 Projektu un publikāciju sagatavošana Preparation of projects and publications C 2 KP 3 ECTS
Biol2027 Sūnu ekoloģija un sistemātika Systematics and ecology of moss C 2 KP 3 ECTS
Medi1024 Uzturs un vide cilvēka veselībai Food and environment for human health C 2 KP 3 ECTS
Filz3004 Vides ētika un filozofija Environmental philosophy and ethics C 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Biol3029 Bakalaura darba izstrāde A 5 KP 7.5 ECTS
Biol3028 Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija Animal and human physiology A 4 KP 6 ECTS
Biol3007 Dabas aizsardzības bioloģija Nature protection biology A 2 KP 3 ECTS
Biol3002 Evolūcijas pamati Fundamentals of evolution A 3 KP 4.5 ECTS
Biol3006 Ģenētika Genetics A 4 KP 6 ECTS
Biol3013 Bioģeogrāfija Biogeography B 2 KP 3 ECTS
Biol1071 Uzņēmumu organizēšana un karjeras perspektīvas akvakultūru bioloģijā Business organization and career prospects in aquaculture biology B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Biol3003 Augu fizioloģija Plant physiology A 4 KP 6 ECTS
Biol2029 Bakalaura darba izstrāde A 5 KP 7.5 ECTS
Biol3009 Biotehnoloģijas pamati Fundamentals of biotechnology A 3 KP 4.5 ECTS
Biol3010 Virusoloģija Virusology A 2 KP 3 ECTS
Biol1073 Akvakultūras inženierija Aquaculture Engineering B 2 KP 3 ECTS
Biol3014 Etoloģija Ethology B 2 KP 3 ECTS
Biol3015 Parazitoloģija Parasitology B 2 KP 3 ECTS
Biol1072 Parazitoloģija un hidrobiontu slimības Parasitology and Diseases of Hydrobionts B 2 KP 3 ECTS
Biol3026 Augu aizsardzības ģenētiskie pamati Genetical bases of plant protection C 2 KP 3 ECTS
Medi3018 Cilvēka ģenētika C 2 KP 3 ECTS
Biol3027 Ekotoksikoloģija Ecotoxicology C 2 KP 3 ECTS
Biol3024 Imunoloģija Immunology C 2 KP 3 ECTS
Biol3019 Medicīniskā ģenētika Medical genetics C 2 KP 3 ECTS
Biol3018 Patoloģiskā fizioloģija Pathological Physiology C 2 KP 3 ECTS
Biol3025 Populāciju ģenētika Genetics of populations C 2 KP 3 ECTS
Psih3035 Starppersonu attiecības Interpersonal relationships C 2 KP 3 ECTS
Biol3017 Uzvedības ģenētika Human Behaviour Genetics C 2 KP 3 ECTS