Studiju programma

DUIS kods D0137
Nosaukums Fizika
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43443
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Apakšprogrammas

  • MATTEH-materiālu apstrādes tehnoloģijas
  • NANTEH-nanotehnoloģijas

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Fizi1062 Elektromagnētisms Electromagnetism A 7 KP 10.5 ECTS
Fizi3003 Matemātiskās fizikas metodes Mathematical methods of physics A 3 KP 4.5 ECTS
Fizi2050 Optika Optics A 6 KP 9 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Fizi2051 Ievads fizikālo procesu datormodelēšana Introduction to computer modeling of physical processes B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Fizi1077 Angļu valoda fiziķiem I English for physicists I A 2 KP 3 ECTS
Fizi2005 Fizikas vēsture History of physics A 2 KP 3 ECTS
Fizi1058 Kvantu fizika Quantum physics A 4 KP 6 ECTS
Fizi2031 Studiju darbs Term paper A 2 KP 3 ECTS
Fizi1049 Elektronikas pamati Fundamental electronics B 3 KP 4.5 ECTS
Fizi2057 Gaismas mijiedarbība ar vielu Interaction of light and matter B 3 KP 4.5 ECTS
MATTEH Fizi1052 Materiālu apstrādes tehnoloģijas Introduction to material science B 3 KP 4.5 ECTS
MATTEH DatZ1081 Rūpniecisko kontrolleru programmēšanas pamati Fundamentals of industrial microcontroller programming B 2 KP 3 ECTS
NANTEH Fizi1057 Nanoobjektu pētīšanas metodes Research methods of nanoobjects B 3 KP 4.5 ECTS
NANTEH Fizi1056 Nanostrukturētie funkcionālie materiāli Nanostructured functional materials B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Fizi1041 Algebra un ģeometrija I Algebra and geometry I A 3 KP 4.5 ECTS
Fizi2060 Angļu valoda fiziķiem II English for physicists II A 2 KP 3 ECTS
Mate1120 Augstākā matemātika I Advanced mathematics I A 4 KP 6 ECTS
DatZ1106 Datori un programmatūra Computers and software A 3 KP 4.5 ECTS
Fizi1029 Mehānika Mechanics A 6 KP 9 ECTS
Fizi1034 Zinātnisko pētījumu pamati Fundamentals of scientific research A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ1011 Dabaszinātnes cilvēces kultūrā Natural sciences in human culture C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Fizi1045 Algebra un ģeometrija II Algebra and geometry II A 2 KP 3 ECTS
Mate1121 Augstākā matemātika II Advanced mathematics II A 4 KP 6 ECTS
Fizi1060 Svārstību un viļņu teorija Theory of oscillations and waves A 2 KP 3 ECTS
Fizi2046 Vielas uzbūve un siltumprocesi Structure of matter and thermal processes A 6 KP 9 ECTS
MATTEH DatZ1105 Cietķermeņu modelēšana Solid state modeling B 2 KP 3 ECTS
NANTEH Fizi3057 Ievads nanotehnoloģijās Introduction to nanotechnology B 2 KP 3 ECTS
Psih3035 Starppersonu attiecības Interpersonal relationships C 2 KP 3 ECTS
Filz3004 Vides ētika un filozofija Environmental philosophy and ethics C 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Astr1001 Astronomija un astrofizika Astronomy and physics of universe A 3 KP 4.5 ECTS
Fizi1065 Bakalaura darba izstrāde Development of a bachelor’s thesis A 2 KP 3 ECTS
Fizi3061 Cietvielu fizika Solid state physics A 4 KP 6 ECTS
Fizi3012 Kodolfizika un elementārdaļiņu fizika Nuclear physics and physics of elemetary particles A 2 KP 3 ECTS
Fizi1048 Elektrotehnika un elektrodrošība Electrotechnics and electrical safety B 3 KP 4.5 ECTS
Fizi3062 Praktikums cietvielu fizikā Practical training in solid state physics B 2 KP 3 ECTS
MATTEH Fizi1050 Lāzertehnoloģijas I Laser technologies I B 2 KP 3 ECTS
NANTEH Fizi1055 Nanomateriālu ieguves ķīmiskās metodes Chemical synthesis methods of nanomaterials B 2 KP 3 ECTS
Filz1031 Filozofijas pamati Fundamentals of philosophy C 2 KP 3 ECTS
Ekon3010 Sociālo problēmu ekonomika Economics of social problems C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Fizi1066 Bakalaura darba izstrāde Development of a bachelor’s thesis A 8 KP 12 ECTS
Fizi1030 Optiskās komunikāciju sistēmas Optical communication systems A 3 KP 4.5 ECTS
Fizi3014 Nekristāliskās vides fizika Physics of non-crystallic matter B 2 KP 3 ECTS
Fizi3063 Relativitātes teorija un kosmoloģija Theory of relativity and cosmology B 2 KP 3 ECTS
MATTEH Fizi1051 Lāzertehnoloģijas II Laser technologies II B 2 KP 3 ECTS
MATTEH Fizi1067 Virsmu ķīmiskā apstrāde un analīze Chemical treatment and analysis of surfaces B 3 KP 4.5 ECTS
NANTEH Fizi1053 Fotonika Photonics B 2 KP 3 ECTS
NANTEH Fizi1054 Nanomateriālu ieguves fizikālās metodes Physical methods for obtaining nanomaterials B 3 KP 4.5 ECTS