Studiju programma

DUIS kods D0138
Nosaukums Vides zinātne
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43850
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 124 KP / 186 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ1047 Darba aizsardzība A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ1049 Vides zinātne A 4 KP 6 ECTS
Biol1094 Vispārīgā ekoloģija General ecology A 4 KP 6 ECTS
VidZ1045 Vispārīgā un neorganiskā ķīmija General and inorganic chemistry A 2 KP 3 ECTS
Mate1090 Matemātiskās metodes dabaszinātnēs Mathematical methods in natural sciences B 2 KP 3 ECTS
Fizi1014 Vispārīgā fizika General physics B 2 KP 3 ECTS
Ģeol1004 Vispārīgā ģeoloģija General geology B 4 KP 6 ECTS
VidZ1051 Zemes sistēmas B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
VidZ1044 Angļu valoda vides zinātnē English for environmental science A 2 KP 3 ECTS
Ģeog1012 Atmosfēra un klimata mainība Atmosphere and climate change A 4 KP 6 ECTS
VidZ1009 Lauka kurss vides zinātnē: īpaši aizsargājamas dabas teritorijas kompleksā izpēte Field course in environmental science: complex studies of specially protected nature area A 2 KP 3 ECTS
Kimi1004 Organiskā ķīmija Organic chemistry A 2 KP 3 ECTS
Ģeog2014 Pedosfēra un augšņu saglabāšana Pedosphere and soil conservation A 2 KP 3 ECTS
VidZ1048 Ainavu ekoloģija B 2 KP 3 ECTS
Ģeog1013 Digitālā kartogrāfija vides zinātnē Digital cartography in environmental science B 2 KP 3 ECTS
VidZ1050 Lauka metodes vides zinātnē B 2 KP 3 ECTS
Ģeol1005 Vides ģeomorfoloģija Environmental geomorphology B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Ģeog2011 Cilvēka ģeogrāfija Human geography A 3 KP 4.5 ECTS
Ģeog2009 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Geographic information systems A 4 KP 6 ECTS
VidZ3028 Pētījumu metodoloģija vides zinātnē Research methodology in environmental science A 3 KP 4.5 ECTS
VidZ2004 Vides ķīmija Environmental chemistry A 4 KP 6 ECTS
Biol1021 Hidroekoloģija Hydroecology B 2 KP 3 ECTS
Ģeog2008 Ievads Zemes tālizpētē Introduction to remote sensing B 2 KP 3 ECTS
VidZ2020 Vides monitorings un tā metodes Environmental monitoring and its methods B 2 KP 3 ECTS
Biol3013 Bioģeogrāfija Biogeography C 2 KP 3 ECTS
VidZ1011 Dabaszinātnes cilvēces kultūrā Natural sciences in human culture C 2 KP 3 ECTS
Filz2016 Filozofijas pamati Fundamentals of philosophy C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
VidZ3003 Dabas resursu izmantošanas stratēģija Usage strategy of natural resources A 3 KP 4.5 ECTS
VidZ2019 Ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība Baltijas jūras reģionā Sustainable development and environmental protection in the Baltic sea region A 4 KP 6 ECTS
VidZ1010 Lauka kurss vides zinātnē: vides monitorings Field course in environmental science: environmental monitoring A 2 KP 3 ECTS
Ģeog2007 Pasaules reģionālā ģeogrāfija World regional geography A 3 KP 4.5 ECTS
VidZ2006 Studiju darbs vides zinātnē Term paper in environmental science A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ2015 Atkritumu apsaimniekošana Waste management B 2 KP 3 ECTS
Ģeog2005 Hidroloģija Hydrology B 3 KP 4.5 ECTS
Biol2012 Mikrobioloģija Microbiology B 2 KP 3 ECTS
Ģeog3004 Plānošanas pamati Fundamentals of planning B 2 KP 3 ECTS
Filz2018 Estētika Esthetics C 2 KP 3 ECTS
Psih3035 Starppersonu attiecības Interpersonal relationships C 2 KP 3 ECTS
Filz3004 Vides ētika un filozofija Environmental philosophy and ethics C 2 KP 3 ECTS
5.semestris
VidZ3030 Bakalaura darba vides zinātnē izstrāde I A 1 KP 1.5 ECTS
Ģeog3003 Ģeotelpiskās analīzes metodes vides zinātnē Methods of geospatial analysis in environmental science A 2 KP 3 ECTS
VidZ1015 Lauka kurss vides zinātnē: vides pārvaldība un aizsargājamās dabas teritorijas Field course in environmental science: environmental management and protected nature areas A 1 KP 1.5 ECTS
Ķīmi3001 Vides piesārņojums un tā analīzes metodes Environmental pollution and its methods of analysis A 4 KP 6 ECTS
VidZ3029 Vides politika un pārvalde Environmental policy and management A 2 KP 3 ECTS
VidZ3014 Vides tiesības un likumdošana Environmental law and rights A 2 KP 3 ECTS
Ģeog3002 Latvijas ģeogrāfija Geography of Latvia B 4 KP 6 ECTS
Biol2025 Lauksaimniecības ekoloģija Ecology of agriculture B 2 KP 3 ECTS
Biol3010 Virusoloģija Virusology B 2 KP 3 ECTS
Biol3012 Mežu tipoloģija Typology of forests C 2 KP 3 ECTS
Ekon3010 Sociālo problēmu ekonomika Economics of social problems C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
VidZ3031 Bakalaura darba vides zinātnē izstrāde II A 9 KP 13.5 ECTS
VidZ3024 Ekotoksikoloģija Ecotoxicology A 3 KP 4.5 ECTS
VidZ2021 Ietekmes uz vidi novērtējums un riska analīze Environmental impact assessment and risk analysis A 4 KP 6 ECTS
VidZ3015 Bioloģiskā daudzveidība Biological diversity B 2 KP 3 ECTS
VidZ2010 Dabas aizsardzība Nature protection B 2 KP 3 ECTS
VidZ3020 Vides ekonomika Environmental economics B 2 KP 3 ECTS