Studiju programma

DUIS kods D0154
Nosaukums Fizioterapija
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42722
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 4. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Biol4011 Cilvēka anatomija I Human anatomy I A 4 KP 6 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Medi4082 Ievads profesionālajās studijās Introduction to professional studies A 1 KP 1.5 ECTS
Medi1010 Medicīnas vēsture History of medicine A 1 KP 1.5 ECTS
Psih1023 Medicīniskā psiholoģija un deontoloģija Medical psychology and deontology A 3 KP 4.5 ECTS
Medi1005 Medicīniskā terminoloģija Medical terminology A 2 KP 3 ECTS
Medi1007 Mikrobioloģija, virusoloģija un parazitoloģija Microbiology, virology and parasitology A 2 KP 3 ECTS
Citi1006 Veselības sporta teorija un metodika Theory and methodology of sports for health A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Medi1045 Kustību analīzes pamati un motorā kontrole Basics of movement analysis and motor control B 3 KP 4.5 ECTS
2.semestris
Medi1043 Ārstnieciskā vingrošana Therapeutic exercises A 2 KP 3 ECTS
Ķīmi1001 Bioķīmija Biochemistry A 2 KP 3 ECTS
Meha1001 Biomehānika Biomechanics A 2 KP 3 ECTS
Medi2030 Cilvēka anatomija II Human anatomy II A 3 KP 4.5 ECTS
Biol1005 Medicīniskās ģenētikas pamati Fundamentals of medical genetics A 1 KP 1.5 ECTS
Medi1035 Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē Research methodology in health care A 2 KP 3 ECTS
Citi4004 Sociālās drošības sistēma Latvijā System of social security in Latvia A 1 KP 1.5 ECTS
Medi1014 Studiju darbs I Term paper I A 1 KP 1.5 ECTS
Medi2034 Muskuļu funkcionālā novērtēšana un kinezioloģija Muscle functional evaluation and kinesiology B 3 KP 4.5 ECTS
Medi3011 Pirmā palīdzība First aid B 1 KP 1.5 ECTS
Medi1024 Uzturs un vide cilvēka veselībai Food and environment for human health C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Medi1034 Cilvēka fizioloģija Human physiology A 6 KP 9 ECTS
Medi2036 Veselības veicināšana un profilakse fizioterapijā A 2 KP 3 ECTS
Medi3042 Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā I Functional evaluation and treatment in physiotherapy I B 3 KP 4.5 ECTS
Medi3003 Iekšķīgo slimību propedeitika un iekšķīgās slimības Propedeutics of internal diseases and internal diseases B 2 KP 3 ECTS
Vete2001 Masāža un mīksto audu tehnika Massage and tissue technique B 6 KP 9 ECTS
Medi3005 Sievietes veselība Woman’s health B 1 KP 1.5 ECTS
4.semestris
DatZ1084 Datu apstrāde veselības aprūpē Data processing in health care A 2 KP 3 ECTS
Medi2015 Ergonomika Ergonomics A 2 KP 3 ECTS
Medi4083 Patoloģiskā fizioloģija Pathological physiology A 2 KP 3 ECTS
Vete2002 Studiju darbs II Term paper II A 1 KP 1.5 ECTS
Medi3043 Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā II Functional evaluation and treatment in physiotherapy II B 3 KP 4.5 ECTS
Medi2023 Hidroterapija (fizioterapija baseinā) Hydrotherapy (physiotherapy in swimming pool) B 1 KP 1.5 ECTS
Medi2007 Infekciju slimības un epidemioloģija Infectious diseases and epidemiology B 2 KP 3 ECTS
Medi2008 Medicīniskās tehnoloģijas Medical technologies B 1 KP 1.5 ECTS
Medi3009 Neiroloģija Neurology B 2 KP 3 ECTS
Medi3020 Pediatrija un neiroloģija pediatrijā Pediatrics and neurology in pediatrics B 2 KP 3 ECTS
Medi3019 Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija General surgery and traumatology B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Peda3012 Veselības pedagoģija Health pedagogy A 2 KP 3 ECTS
Medi2009 Fizikālā medicīna Physical medicine B 3 KP 4.5 ECTS
Medi3012 Fizioterapija izglītības iestādēs Physiotherapy in education institutions B 2 KP 3 ECTS
Medi3025 Fizioterapija ortopēdijā un traumatoloģijā Physiotherapy in orthopaedy and traumatology B 4 KP 6 ECTS
Medi3024 Fizioterapija pie iekšķīgajām slimībām Physiotherapy of patients with internal diseases B 4 KP 6 ECTS
Medi2014 Klīniskā prakse fizikālajā medicīnā Clinical practice in physical medicine B 2 KP 3 ECTS
Medi3004 Klīniskās aprūpes pamati Fundamentals of clinical care B 1 KP 1.5 ECTS
Medi1036 Medicīniskā terminoloģija angļu valodā Medical terminology in English B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Medi3040 Bakalaura darba izstrādes metodoloģija Methodology of elaboration of bachelor's thesis A 2 KP 3 ECTS
Medi2013 Manuālās terapijas pamati Fundamentals of manual therapy A 3 KP 4.5 ECTS
Medi3029 Studiju darbs III Term paper III A 1 KP 1.5 ECTS
Medi3010 Ergoterapijas pamati Fundamentals of ergotherapy B 1 KP 1.5 ECTS
Medi3028 Fizioterapija neiroloģijā Physiotherapy in neurology B 4 KP 6 ECTS
Medi3032 Fizioterapija pediatrijā I Physiotherapy in Pediatrics I B 2 KP 3 ECTS
Medi5004 Klīniskā prakse fizioterapijā I Clinical practice in physiotherapy I B 6 KP 9 ECTS
Medi3026 Sporta medicīna Medicine of sports B 1 KP 1.5 ECTS
7.semestris
Medi5017 Bakalaura darba izstrāde Bachelor's Thesis I A 4 KP 6 ECTS
Medi4025 Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija Evaluation and classification of functional skills restrictions A 2 KP 3 ECTS
Medi4017 Fizioterapija pediatrijā II Physiotherapy in Pediatrics II B 2 KP 3 ECTS
Medi3017 Klīniskā farmakoloģija Clinical pharmacology B 2 KP 3 ECTS
Medi3039 Klīniskā prakse fizioterapijā II Clinical practice in physiotherapy II B 6 KP 9 ECTS
Filz4006 Ētika, bioētika, deontoloģija un cilvēktiesības māsas profesionālajā darbībā Ethics, bioethics, deontology and human rights in nursing C 1 KP 1.5 ECTS
Medi4036 Sabiedrības veselība I: Sabiedrības veselība Public health I: Public health C 1 KP 1.5 ECTS
Medi4041 Uz pierādījumiem balstīta aprūpe Evidence-based care C 2 KP 3 ECTS
8.semestris
Medi5018 Bakalaura darba izstrāde Bachelor's Thesis II A 8 KP 12 ECTS
Medi4008 Eksāmens fizioterapijā Examination in physiotherapy A 0 KP 0 ECTS
Medi4023 Klīniskā prakse fizioterapijā III Clinical practice in physiotherapy III B 12 KP 18 ECTS