Studiju programma

DUIS kods D019G
Nosaukums Vides plānošana
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47850
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • DABAIZ-dabas aizsardzības speciālists
  • VIDPAR-vides pārvaldības speciālists

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
VidZ6016 Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un prakse Sustainable development conception and practice A 2 KP 3 ECTS
VidZ5004 Maģistra darba izstrāde (I) Elaboration of master thesis (I) A 2 KP 3 ECTS
VidZ6009 Matemātiskā modelēšana un lietišķais ĢIS Mathematical modeling and applied GIS A 4 KP 6 ECTS
VidZ6017 Vides likumdošana Environmental legislation A 2 KP 3 ECTS
Ekon5027 Vides projektu izstrāde un vadība Design and management of environmental projects A 3 KP 4.5 ECTS
Citi6001 Vietējo iniciatīvu attīstība Development of local initiatives A 5 KP 7.5 ECTS
VIDPAR VidZP020 Pētījumu metodoloģija Research methodology B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
VidZ6001 Bioindikācija un vides monitorings Bioindication and environmental monitoring A 3 KP 4.5 ECTS
VidZP006 Maģistra darba izstrāde (II) Elaboration of master thesis (II) A 3 KP 4.5 ECTS
VidZ5001 Sugu un biotopu aizsardzība Conservation of species and habitats A 3 KP 4.5 ECTS
DABAIZ VidZP016 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana Management of specially protected nature territories A 1 KP 1.5 ECTS
VIDPAR VidZP015 Vides projektu realizācija Latvijā Implementation of environmental projects in Latvia A 1 KP 1.5 ECTS
DABAIZ VidZ6019 Ekosistēmu un populāciju ekoloģija Ecosystems and population ecology B 2 KP 3 ECTS
DABAIZ BūvZP001 Ievads mērniecībā un kadastrā Introduction to land surveying and cadastre B 2 KP 3 ECTS
DABAIZ VidZ2003 Meža apsaimniekošanas plānošana Planning of forest management B 2 KP 3 ECTS
DABAIZ VidZ6018 Teritorijas un attīstības plānošana Planning of territories and development B 2 KP 3 ECTS
DABAIZ VidZP018 Upju sateces baseinu apsaimniekošana Management of river confluence basins B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR ĢeogP005 Ainavu plānošana Landscape planning B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR EkonP006 Menedžmenta pamati Fundamentals of management B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR VidZP017 Vides tehnoloģijas Environmental technologies B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
VidZ6005 Maģistra darba izstrāde (III) A 7 KP 10.5 ECTS
DABAIZ VidZ5002 Dabas aizsardzība I Nature protection I A 13 KP 19.5 ECTS
VIDPAR VidZ5003 Vides pārvaldība I Environmental management I A 13 KP 19.5 ECTS
4.semestris
VidZ5005 Maģistra darba izstrāde (IV) A 8 KP 12 ECTS
DABAIZ VidZ6003 Dabas aizsardzība II Nature protection II A 12 KP 18 ECTS
VIDPAR VidZ6004 Vides pārvaldība II Environmental management II A 12 KP 18 ECTS