Studiju programma

DUIS kods D019G
Nosaukums Vides plānošana
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47850
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • DABAIZ-dabas aizsardzības speciālists
  • VIDPAR-vides pārvaldības speciālists

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
VidZ6016 Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un prakse Sustainable development conception and practice A 2 KP 3 ECTS
VidZ5004 Maģistra darba izstrāde (I) Elaboration of master thesis (I) A 2 KP 3 ECTS
VidZ6021 Pētījumu datu analīze un lietišķais ĢIS A 4 KP 6 ECTS
VidZ6017 Vides likumdošana Environmental legislation A 2 KP 3 ECTS
VidZ5024 Vides projektu izstrāde un vadība A 4 KP 6 ECTS
VidZ6022 Vietējo iniciatīvu attīstība A 4 KP 6 ECTS
DABAIZ VidZP020 Pētījumu metodoloģija Research methodology B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
VidZ6020 Bioindikācija un vides monitorings A 4 KP 6 ECTS
VidZP024 Maģistra darba izstrāde (II) A 4 KP 6 ECTS
VidZ5023 Sugu un biotopu aizsardzība A 2 KP 3 ECTS
DABAIZ VidZP022 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana A 2 KP 3 ECTS
VIDPAR VidZP023 Vides projektu realizācija Latvijā A 2 KP 3 ECTS
DABAIZ VidZP025 Eiropas zaļais kurss un vides tehnoloģijas B 2 KP 3 ECTS
DABAIZ BūvZP001 Ievads mērniecībā un kadastrā Introduction to land surveying and cadastre B 2 KP 3 ECTS
DABAIZ EkonP006 Menedžmenta pamati Fundamentals of management B 2 KP 3 ECTS
DABAIZ VidZ6018 Teritorijas un attīstības plānošana Planning of territories and development B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR ĢeogP005 Ainavu plānošana Landscape planning B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR VidZ6019 Ekosistēmu un populāciju ekoloģija Ecosystems and population ecology B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR VidZ2003 Meža apsaimniekošanas plānošana Planning of forest management B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR VidZP018 Upju sateces baseinu apsaimniekošana Management of river confluence basins B 2 KP 3 ECTS
VIDPAR VidZP017 Vides tehnoloģijas Environmental technologies B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
VidZ6005 Maģistra darba izstrāde (III) A 7 KP 10.5 ECTS
DABAIZ VidZ5002 Dabas aizsardzība I Nature protection I A 13 KP 19.5 ECTS
VIDPAR VidZ5003 Vides pārvaldība I Environmental management I A 13 KP 19.5 ECTS
4.semestris
VidZ5005 Maģistra darba izstrāde (IV) A 8 KP 12 ECTS
DABAIZ VidZ6003 Dabas aizsardzība II Nature protection II A 12 KP 18 ECTS
VIDPAR VidZ6004 Vides pārvaldība II Environmental management II A 12 KP 18 ECTS