Studiju programma

DUIS kods D01BH
Nosaukums Darba aizsardzība
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47862
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 80 KP / 120 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Medi6002 Darba medicīna un arodveselība Occupational medicine and occupational health A 2 KP 3 ECTS
Psih6038 Darba psiholoģija un pedagoģija Labour psychology and pedagogy A 2 KP 3 ECTS
JurZ6015 Darba un vides tiesību pamati Fundamentals of labour and environment law A 2 KP 3 ECTS
Fizi6041 Maģistra darba izstrāde I Master thesis I A 2 KP 3 ECTS
FiziP013 Darba aizsardzība un drošības līdzekļi Labour protection and safety measures B 4 KP 6 ECTS
BiolP002 Darba ergonomikas pamati Fundamentals of occupational ergonomics B 2 KP 3 ECTS
Fizi6040 Eksperimentālās un teorētiskās pētījumu metodes Experimental and theoretical research methods B 2 KP 3 ECTS
FiziP009 Ražošanas tehnoloģiju drošība Safety of manufacturing technologies B 2 KP 3 ECTS
VidZP004 Vides aizsardzība Environmental protection B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
ETeh5001 Elektrība un elektrodrošība Electricity and electrical safety A 2 KP 3 ECTS
JurZ5017 Maģistra darba izstrāde II Master thesis II A 4 KP 6 ECTS
Fizi6042 Prakse darba aizsardzībā I Practice in labour protection I A 8 KP 12 ECTS
VidZP003 Ugunsdrošība I Fire security I A 2 KP 3 ECTS
FiziP012 Ugunsdrošība II Fire security II A 2 KP 3 ECTS
FiziP010 Darba un vides aizsardzības pasākumu plānošana un organizācija Planning and organization of labour and environmental protection measures B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
ĶīmiP005 Ķīmisko vielu izmantošanas drošība Safety in use of chemical substances A 2 KP 3 ECTS
Fizi7018 Maģistra darba izstrāde III Master thesis III A 2 KP 3 ECTS
Fizi7016 Prakse darba aizsardzībā II Practice in labour protection II A 12 KP 18 ECTS
FiziP012 Ugunsdrošība II Fire security II A 2 KP 3 ECTS
FiziP007 Elektromagnētiskā starojuma avoti, lāzeri un to izmantošanas drošība Electromagnetic radiation sources, lasers and their safe use B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Fizi7020 Maģistra darba izstrāde IV Master thesis IV A 12 KP 18 ECTS
Fizi7017 Prakse darba aizsardzībā III Practice in labour protection III A 6 KP 9 ECTS
Fizi7019 Uzņēmējdarbības pamati Fundamentals of business administration A 2 KP 3 ECTS