Studiju programma

DUIS kods D01BN
Nosaukums Ķīmija
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43440
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 120 KP / 180 ECTS

Apakšprogrammas

  • ARK-Atjaunojamo resursu ķīmija
  • PB-Praktiskā bioanalītika

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Ķīmi1010 Darba aizsardzība Labour safety A 2 KP 3 ECTS
Ķīmi1020 Matemātiskā datu apstrāde un statistika ķīmijā Mathematical data processing and statistics in chemistry A 2 KP 3 ECTS
Mate1090 Matemātiskās metodes dabaszinātnēs Mathematical methods in natural sciences A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ1049 Vides zinātne A 4 KP 6 ECTS
Fizi1014 Vispārīgā fizika General physics A 2 KP 3 ECTS
Ķīmi1050 Vispārīgā ķīmija General chemistry A 6 KP 9 ECTS
2.semestris
Ķīmi1027 Angļu valoda ķīmiķiem English for chemists A 2 KP 3 ECTS
DatZ2085 Datoru lietošana ķīmijā Computers usage in chemistry A 2 KP 3 ECTS
Ķīmi1022 Ķīmiskā fizika Chemical physics A 2 KP 3 ECTS
Ķīmi1046 Neorganiskā ķīmija I Inorganic chemistry I A 6 KP 9 ECTS
Ķīmi1008 Organiskā ķīmija I Organic chemistry I A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi1048 Pētījumu metodoloģija ķīmijā Research methodology in chemistry A 2 KP 3 ECTS
Filz2018 Estētika Esthetics C 2 KP 3 ECTS
Psih3035 Starppersonu attiecības Interpersonal relationships C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Ķīmi1011 Analītiskā ķīmija I Analytical chemistry I A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi2002 Neorganiskā ķīmija II Inorganic chemistry II A 5 KP 7.5 ECTS
Ķīmi2001 Organiskā ķīmija II Organic chemistry II A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi1016 Praktikums nozares laboratorijā I Practical training in branch laboratory I A 1 KP 1.5 ECTS
ARK Ķīmi2006 Vides ķīmija Environmental chemistry B 3 KP 4.5 ECTS
ARK Biol1017 Vispārīgā ekoloģija General ecology B 3 KP 4.5 ECTS
PB Biol3004 Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija I Animal and human physiology I B 2 KP 3 ECTS
PB Biol3005 Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija II Animal and human physiology II B 2 KP 3 ECTS
PB Fizi2048 Mikroskopijas tehnika Microscopy technique B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Ķīmi2004 Analītiskā ķīmija II Analytical chemistry II A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi2003 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Physical and colloidal chemistry I A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi2010 Studiju darbs ķīmijā Term paper in chemistry A 1 KP 1.5 ECTS
ARK VidZ2022 Atjaunojamie enerģijas resursi Renewable energy resources B 2 KP 3 ECTS
ARK Ķīmi3005 Atjaunojamo resursu ķīmija Chemistry of renewable resources B 3 KP 4.5 ECTS
ARK Ķīmi3010 Ģeoķīmijas pamati Fundamentals of geochemistry B 2 KP 3 ECTS
ARK Ķīmi3009 Ķīmijas tehnoloģijas pamati Fundamentals of chemical technology B 2 KP 3 ECTS
PB Biol2042 Biomedicīnas laboratoriju darba organizācija Work organization in biomedical laboratories B 2 KP 3 ECTS
PB Ķīmi3006 Drošība biomediciniskā laboratorijā Safety in biomedical laboratories B 2 KP 3 ECTS
PB Ķīmi3011 Laboratorijas dokumentu izstrāde, noformēšana un arhīva organizēšana Elaboration, processing of laboratory documents and formation of archive B 2 KP 3 ECTS
PB Ķīmi2017 Testēšanas metodes bioanalītikā I Bioanalytical testing methods I B 3 KP 4.5 ECTS
Medi1024 Uzturs un vide cilvēka veselībai Food and environment for human health C 2 KP 3 ECTS
VidZ3020 Vides ekonomika Environmental economics C 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Ķīmi3003 Analītiskā ķīmija III Analytical chemistry III A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi2016 Bakalaura darba ķīmijā izstrāde I Bachelor’s thesis in chemistry I A 1 KP 1.5 ECTS
Ķīmi3004 Bioķīmija Biochemistry A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi2005 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Physical and colloidal chemistry II A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi1017 Praktikums nozares laboratorijā II Practical training in branch laboratory II A 1 KP 1.5 ECTS
ARK Ķīmi3021 Biomasas apsaimniekošana Biomass management B 2 KP 3 ECTS
ARK VidZ2017 Ūdens resursu apsaimniekošana Management of water resources B 2 KP 3 ECTS
PB Ķīmi2014 Testēšanas metodes bioanalītikā II (klīniskā ķīmijā, hematoloģijā un seroloģijā) Bioanalytical testing methods II (clinical chemistry, hematology and serology) B 4 KP 6 ECTS
VidZ1011 Dabaszinātnes cilvēces kultūrā Natural sciences in human culture C 2 KP 3 ECTS
Ķīmi1026 Praktiskā bioķīmija Practical biochemistry C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Ķīmi3020 Bakalaura darba ķīmijā izstrāde II Bachelor’s thesis in chemistry II A 9 KP 13.5 ECTS
VidZ2010 Dabas aizsardzība Nature protection A 2 KP 3 ECTS
ARK Ķīmi3024 Atkritumu pārvaldība Waste management B 2 KP 3 ECTS
ARK VidZ3021 Ekotoksikoloģija Ecotoxicology B 2 KP 3 ECTS
ARK Ķīmi3017 Pārtikas ķīmija Food chemistry B 2 KP 3 ECTS
ARK Ķīmi3022 Vielu sintēzes stratēģija Strategy of substances synthesis B 3 KP 4.5 ECTS
PB Ķīmi2008 Kvalitātes sistēmas organizēšana laboratorijā Organization of quality system in laboratory B 3 KP 4.5 ECTS
PB Medi2026 Likumdošana biomedicīnā Laws in biomedicine B 1 KP 1.5 ECTS
PB Ķīmi2009 Pētnieciskā darba organizācija bioanalītikā Organization of research work in bioanalysis B 2 KP 3 ECTS
PB Ķīmi3023 Testēšanas metodes bioanalītikā III Bioanalytical testing methods III B 3 KP 4.5 ECTS