Studiju programma

DUIS kods D01BP
Nosaukums Matemātika
Līmenis Maģistra
LRI kods 45460
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • MATDIF-diferenciālvienādojumi
  • MATMOD-modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
MATDIF Mate5022 Diskrētas dinamikas sistēmas I Discrete dynamical systems I A 2 KP 3 ECTS
MATDIF Mate5004 Funkcionālanalīze Functional analysis A 4 KP 6 ECTS
MATDIF Mate1056 Maģistra darba matemātikā izstrāde Development of a master’s thesis in mathematics A 2 KP 3 ECTS
MATDIF Mate5015 Parasto diferenciālvienādojumu (PDV) teorijas pamati Fundamentals of theory of ordinary differential equations (ODE) A 4 KP 6 ECTS
MATDIF Mate6026 Parasto diferenciālvienādojumu skaitliskās risināšanas metodes Numerical methods for ordinary differential equations A 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate5003 Elementārās matemātikas speciālās metodes Special methods of elementary mathematics A 6 KP 9 ECTS
MATMOD Mate5009 Matemātiskās analīzes elementi skolas matemātikas kursā I Elements of mathematical analysis in the course of mathematics at school I A 2 KP 3 ECTS
MATMOD Mate5005 Matemātiskās analīzes sākumu un algebras zinātniskie pamati I Scientific fundamentals of the beginning of mathematical analysis and algebra I A 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate5001 Speciālo datorprogrammu izmantošana matemātikā Aplication of specialized software in mathematics A 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate5006 Uzdevumu risināšanas praktikums I Problem solution practical studies I A 2 KP 3 ECTS
2.semestris
MATDIF Mate6025 Diskrētas dinamikas sistēmas II Discrete dynamical systems II A 2 KP 3 ECTS
MATDIF Mate5016 Diskrētā matemātika Discrete mathematics A 4 KP 6 ECTS
MATDIF Mate6013 Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu teorijas metodes Methods of theory of boundary value problems for ordinary differential equations A 4 KP 6 ECTS
MATDIF Mate6012 Parciālie diferenciālvienādojumi Partial differential equations A 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate5002 Diskrētā matemātika Discrete mathematics A 6 KP 9 ECTS
MATMOD Mate1057 Maģistra darba matemātikā izstrāde Development of a master’s thesis in mathematics A 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate5008 Matemātiskās analīzes elementi skolas matemātikas kursā II Elements of mathematical analysis in the course of mathematics at school II A 2 KP 3 ECTS
MATMOD Mate6009 Matemātiskās analīzes sākumu un algebras zinātniskie pamati II Scientific fundamentals of the beginning of mathematical analysis and algebra II A 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate1058 Pētījumu rezultātu apkopošana un ziņojums konferencē The summarization of research results and conference report A 2 KP 3 ECTS
MATMOD Mate5007 Uzdevumu risināšanas praktikums II Problem solution practical studies II A 2 KP 3 ECTS
3.semestris
MATDIF Mate6020 Angļu valoda matemātikā English in mathematics A 2 KP 3 ECTS
MATDIF Mate6010 Matemātiskie modeļi un diferenciālvienādojumi Mathematical models and differential equations A 4 KP 6 ECTS
MATDIF Mate6016 Vispārīgā topoloģija General topology A 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate2042 Maģistra darba matemātikā izstrāde Development of a master’s thesis in mathematics A 6 KP 9 ECTS
MATDIF Mate6027 Elementārās matemātikas speciālās metodes Special methods of elementary mathematics B 4 KP 6 ECTS
MATDIF Mate6004 Ģeometrijas zinātniskie pamati Scientific fundamentals of geometry B 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate2045 Mēra un integrāļa abstraktā teorija Theory of measure and integral B 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate5015 Parasto diferenciālvienādojumu (PDV) teorijas pamati Fundamentals of theory of ordinary differential equations (ODE) B 4 KP 6 ECTS
4.semestris
MATMOD Mate5017 Maģistra darba matemātikā izstrāde Development of a master’s thesis in mathematics A 13 KP 19.5 ECTS
MATMOD Mate2044 Pētījumu rezultātu apkopošana un ziņojums konferencē The summarization of research results and conference report A 3 KP 4.5 ECTS
MATMOD Mate6003 Funkciju teorijas elementi Elements of function theory B 4 KP 6 ECTS
MATMOD Mate6006 Kombinatoriskā ģeometrija Combinatorial geometry B 4 KP 6 ECTS