Studiju programma

DUIS kods D01BT
Nosaukums Ķīmija
Līmenis Maģistra
LRI kods 45440
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • PRABIO-praktiskā bioanalītika
  • VIDKIM-vides ķīmija

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
VidZ6009 Matemātiskā modelēšana un lietišķais ĢIS Mathematical modeling and applied GIS A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi5001 Neorganiskā ķīmija Inorganic chemistry A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi5002 Organiskā ķīmija Organic chemistry A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi5003 Paraugu sagatavošana analītiskajā ķīmijā Sample preparation in analytical chemistry A 4 KP 6 ECTS
PRABIO Ķīmi5016 Instrumentālās metodes molekulārajā bioloģijā Instrumental techniques in molecular biology B 2 KP 3 ECTS
PRABIO Ķīmi5015 Pētījuma sistemātiskā pārskata izveide Conducting a systematic review B 2 KP 3 ECTS
VIDKIM Ķīmi5010 Atmosfēras ķīmija Atmospheric chemistry B 2 KP 3 ECTS
VIDKIM Ķīmi5023 Biomasas ķīmija Biomass chemistry B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ķīmi5026 Bioorganiskā ķīmija Bioorganic chemistry A 3 KP 4.5 ECTS
Ķīmi5025 Fizikālā ķīmija Physical chemistry A 3 KP 4.5 ECTS
Ķīmi5027 Maģistra darba ķīmijā izstrāde I Master thesis in chemistry I A 1 KP 1.5 ECTS
Ķīmi5004 Modernās analīzes metodes Modern methods of analysis A 4 KP 6 ECTS
Ķīmi5006 Spektroskopija Spectroscopy A 3 KP 4.5 ECTS
PRABIO Ķīmi5017 Gaismas skenējošā mikroskopija Light scanning microscopy B 4 KP 6 ECTS
PRABIO Ķīmi5018 Statistika bioanalītikā Bioanalytical statistics B 2 KP 3 ECTS
VIDKIM Ķīmi5011 Dabiskā ūdens ķīmija Natural water chemistry B 3 KP 4.5 ECTS
VIDKIM Ķīmi5012 Spektrometriskās analīzes metodes Spectrometric methods of analysis B 3 KP 4.5 ECTS
3.semestris
Ķīmi5008 Bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes Bioanalytics and pharmaceutical analysis A 3 KP 4.5 ECTS
Ķīmi5007 Gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma hromatogrāfiskā identificēšana Chromatography identification of air, water and soil pollutants A 4 KP 6 ECTS
VidZ6016 Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un prakse Sustainable development conception and practice A 2 KP 3 ECTS
Ķīmi5028 Ķīmiskā toksikoloģija Chemical toxicology A 3 KP 4.5 ECTS
Ķīmi5021 Maģistra darba ķīmijā izstrāde II Master thesis in chemistry II A 3 KP 4.5 ECTS
PRABIO Ķīmi5019 Izmeklējamo paraugu iegūšanas un sagatavošanas metodoloģija Sampling and preparation methodology B 2 KP 3 ECTS
PRABIO Medi5022 Pārtikas produktu sensora vērtēšana Sensory evaluation of food B 3 KP 4.5 ECTS
VIDKIM Ķīmi5014 Augsnes ķīmija Soil chemistry B 2 KP 3 ECTS
VIDKIM Ķīmi5013 Stabilo izotopu ģeoķīmija Stable isotope geochemistry B 3 KP 4.5 ECTS
4.semestris
Ķīmi5022 Maģistra darba ķīmijā izstrāde III Master thesis in chemistry III A 20 KP 30 ECTS