Studiju programma

DUIS kods D01BY
Nosaukums Bioloģija
Līmenis Maģistra
LRI kods 45421
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • AKVAKUL-akvakultūra
  • BIODAUD-biodaudzveidības izpēte
  • DABREKR-dabas rekreācija

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Biol5038 Bioloģijas aktuālās problēmas I Current issues in biology I A 2 KP 3 ECTS
Biol5041 Bioloģisko pētījumu metodoloģija I: Lauka pētījumu metodoloģija Methodology of research in biology I: field research methodology A 4 KP 6 ECTS
Biol5052 Maģistra darbs bioloģijā I Master’s thesis in biology I A 5 KP 7.5 ECTS
Biol5047 Pielietojamā bioloģija un bioekonomika I: Dabisko dzīvo resursu uzturēšana un aizsardzība Applied biology and bioeconomics I: wildlife natural resource conservation and protection A 2 KP 3 ECTS
Biol5046 Pielietojamā bioloģija un bioekonomika I: Darba organizācija un drošība bioloģiskajās un klīniskajās laboratorijās Applied biology and bioeconomics I: work organization and security in biological and clinical laboratories A 1 KP 1.5 ECTS
AKVAKUL Biol6043 Akvakultūru tehnoloģijas I Aquaculture technologies I B 6 KP 9 ECTS
BIODAUD Biol5033 Biodaudzveidības pētījumu praktikums I Practical research in biodiversity I B 6 KP 9 ECTS
DABREKR Biol5051 Vides interpretācija un demonstrējumi Environment interpretation and demonstrations B 6 KP 9 ECTS
2.semestris
Biol5039 Bioloģijas aktuālās problēmas II Current issues in biology II A 2 KP 3 ECTS
Biol5042 Bioloģisko pētījumu metodoloģija II: Laboratoriskās diagnostikas metodes Methodology of research in biology II: laboratory diagnostic methods A 4 KP 6 ECTS
Biol5053 Maģistra darbs bioloģijā II Master’s thesis in biology II A 5 KP 7.5 ECTS
Biol5048 Pielietojamā bioloģija un bioekonomika II: Bioresursu apsaimniekošana Applied biology and bioeconomics II: bioresource management A 2 KP 3 ECTS
Biol5049 Pielietojamā bioloģija un bioekonomika II: Zinātnes komunikācija dabaszinātnēs Applied biology and bioeconomics II: science communication in natural sciences A 1 KP 1.5 ECTS
AKVAKUL Biol6044 Akvakultūru tehnoloģijas II Aquaculture technologies II B 6 KP 9 ECTS
BIODAUD Biol5034 Biodaudzveidības pētījumu praktikums II Practical research in biodiversity II B 6 KP 9 ECTS
DABREKR Biol5043 Dabas atpūtas stratēģija I Nature recreation strategy I B 3 KP 4.5 ECTS
DABREKR Biol6054 Ekosistēmu pakalpojumi I Ecosystem services I B 3 KP 4.5 ECTS
3.semestris
Biol5040 Bioloģijas aktuālās problēmas III Current issues in biology III A 2 KP 3 ECTS
Biol6050 Bioloģisko pētījumu metodoloģija III: Starpdisciplināro pētījumu metodoloģija Methodology of research in biology III: methodology of interdisciplinary research A 4 KP 6 ECTS
Biol5054 Maģistra darbs bioloģijā III Master’s thesis in biology III A 5 KP 7.5 ECTS
Biol6057 Pielietojamā bioloģija un bioekonomika III: Bioekonomika Applied biology and bioeconomics III: bioeconomics A 3 KP 4.5 ECTS
AKVAKUL Biol6045 Akvakultūru tehnoloģijas III Aquaculture technologies III B 6 KP 9 ECTS
BIODAUD Biol5035 Biodaudzveidības pētījumu praktikums III Practical research in biodiversity III B 6 KP 9 ECTS
DABREKR Biol5044 Dabas atpūtas stratēģija II Nature recreation strategy II B 3 KP 4.5 ECTS
DABREKR Biol6055 Ekosistēmu pakalpojumi II Ecosystem services II B 3 KP 4.5 ECTS
4.semestris
Biol6048 Bioloģijas aktuālās problēmas IV: Ekotoksikoloģija un piesārņojuma izpēte Current issues in biology IV: ecotoxicology and research on pollution A 2 KP 3 ECTS
Biol6051 Bioloģisko pētījumu metodoloģija IV: Datu analīze un interpretācijas starpdisciplinārajos pētījumos Methodology of research in biology IV: data analysis and interpretation in interdisciplinary research A 4 KP 6 ECTS
Biol5055 Maģistra darbs bioloģijā IV Master’s thesis in biology IV A 5 KP 7.5 ECTS
Biol6058 Pielietojamā bioloģija un bioekonomika IV: Bioekonomika Applied biology and bioeconomics IV: bioeconomics A 3 KP 4.5 ECTS
AKVAKUL Biol6046 Akvakultūru tehnoloģijas IV Aquaculture technologies IV B 6 KP 9 ECTS
BIODAUD Biol5036 Biodaudzveidības pētījumu praktikums IV Practical research in biodiversity IV B 6 KP 9 ECTS
DABREKR Biol6053 Dabas terapija Nature therapy B 3 KP 4.5 ECTS
DABREKR Biol5050 Projektu izstrāde un vadība Project elaboration and management B 3 KP 4.5 ECTS