Studiju programma

DUIS kods D01BZ
Nosaukums Māszinības
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42723
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 4. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
SDSK4001 Biofizikas pamati Fundamentals of biophysics A 1 KP 1.5 ECTS
Ķīmi4001 Bioķīmijas pamati Basics of biochemistry A 1 KP 1.5 ECTS
Biol4010 Bioloģija un medicīnas ģenētikas pamati Basics of biology and medical genetics A 2 KP 3 ECTS
Biol4009 Cilvēka anatomija Human anatomy A 3 KP 4.5 ECTS
JurZ4016 Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldība Civil protection and disaster management A 1 KP 1.5 ECTS
Filz4006 Ētika, bioētika, deontoloģija un cilvēktiesības māsas profesionālajā darbībā Ethics, bioethics, deontology and human rights in nursing A 1 KP 1.5 ECTS
Psih4014 Medicīniskā psiholoģija un mediķa profesionālā darba psiholoģiskie aspekti Medical psychology and psychological aspects of medical professional work A 2 KP 3 ECTS
Medi4040 Medicīniskā terminoloģija latīņu valodā Medical terminology in Latin A 2 KP 3 ECTS
Valo4070 Profesionālā svešvaloda (angļu) Professional foreign language (English) A 2 KP 3 ECTS
Medi4036 Sabiedrības veselība I: Sabiedrības veselība Public health I: Public health A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ4003 Vides aizsardzība, darba aizsardzība un ugunsdrošība Environmental protection, occupational safety and fire safety A 2 KP 3 ECTS
Filz2015 Filozofija Philosophy C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Medi4029 Fizioloģija I: Cilvēka fizioloģija Physiology I: Human physiology A 2 KP 3 ECTS
Medi4033 Medikamentozā aprūpe I: Medikamentu klasifikācija, farmakokinētika un farmakodinamika Medical care I: Classification of medicinal products, pharmacokinetics and pharmacodynamics A 3 KP 4.5 ECTS
Medi4028 Mikrobioloģija, virusoloģija un parazitoloģija Microbiology, virology and parasitology A 2 KP 3 ECTS
MediR001 Klīniskā ievadprakse Introductory clinical practice B 2 KP 3 ECTS
Medi4045 Māszinības I: Uz personu centrēta aprūpes procesa posmi un modeļi, to plānošana Nursing I: Stages and models of person-centred care process, their planning B 2 KP 3 ECTS
Filz4007 Māszinības II: Māsu prakses attīstība, kvalitāte un nepārtrauktība multikulturālā vidē Nursing II: Development, quality and continuity of nursing practice in a multicultural environment B 2 KP 3 ECTS
SpoZ4019 Māszinības III: Vesela cilvēka pamatvajadzības Nursing III: The basic needs of a healthy person B 2 KP 3 ECTS
Medi4047 Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē I Practical skills in patient care I B 2 KP 3 ECTS
Medi4048 Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē II Practical skills in patient care II B 2 KP 3 ECTS
MediK001 Studiju darbs I: Sabiedrības veselības veicināšana Coursework I: Public health promotion B 1 KP 1.5 ECTS
3.semestris
Medi4032 Ar veselības aprūpi saistīto infekciju prevencijas un kontroles pamatprincipi Basic principles for prevention and control of healthcare associated infections A 2 KP 3 ECTS
Medi4030 Fizioloģija II: Patoloģiskā fizioloģija Physiology II: pathological physiology A 2 KP 3 ECTS
SpoZ4018 Latviešu valoda māsas profesionālajā darbībā Latvian language in nurse professional activity A 2 KP 3 ECTS
Medi4034 Medikamentozā aprūpe II: Medikamentu droša lietošana un administrēšana Pharmacological care II: Safe use and administration of medication A 3 KP 4.5 ECTS
Medi4037 Sabiedrības veselība II: Uzturmācība un dietoloģija Public health II: Nutrition and dietology A 2 KP 3 ECTS
Medi4059 Pacientu aprūpe infekciju slimību gadījumā Infectious diseases and patient care B 2 KP 3 ECTS
Medi4052 Pacientu stāvokļa novērtēšana Patient assessment B 2 KP 3 ECTS
Medi4049 Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē III Practical skills in patient care III B 3 KP 4.5 ECTS
Medi4053 Primārā veselības aprūpe Primary health care B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Ekon4013 Darba organizēšana un menedžments veselības aprūpes iestādēs Work organization and management in health care institutions A 2 KP 3 ECTS
Medi4027 Kvalitātes vadība un pacientu drošība Quality management and patient safety A 2 KP 3 ECTS
Izgl4029 Līderība, kritiskā domāšana un projektu vadība māsu praksē Leadership, critical thinking and project management in nursing practice A 2 KP 3 ECTS
Medi4068 Bērna attīstība un pediatriskā aprūpe Child development and pediatric care B 4 KP 6 ECTS
MediR002 Klīniskā prakse I Clinical practice I B 4 KP 6 ECTS
Medi4073 Pacientu aprūpe geriatrijā Patient care in geriatrics B 2 KP 3 ECTS
Medi4058 Pacientu aprūpe vispārējā terapijā Patient care in general therapy B 3 KP 4.5 ECTS
MediK002 Studiju darbs II: Aprūpes plānu izstrāde Coursework II: Care plans development B 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
Medi4039 Medicīnas vēsture un veselības aprūpes pārmaiņu procesi Medical history and change processes in health care A 2 KP 3 ECTS
Filz4007 Māszinības II: Māsu prakses attīstība, kvalitāte un nepārtrauktība multikulturālā vidē Nursing II: Development, quality and continuity of nursing practice in a multicultural environment B 2 KP 3 ECTS
Medi4056 Neatliekamā medicīniskā palīdzība, katastrofu medicīna Emergency care, disaster medicine B 3 KP 4.5 ECTS
Medi4064 Pacientu aprūpe ķirurģijā un onkoloģijā I: Ķirurģisko pacientu aprūpe un desmurģijas principi Patient care in surgery and oncology I: Principles of surgical patient care and desmurgia B 2 KP 3 ECTS
Medi4065 Pacientu aprūpe ķirurģijā un onkoloģijā II: Traumu profilakse un aprūpe Patient care in surgery and oncology II: Injury prevention and care B 2 KP 3 ECTS
Medi4060 Pacientu aprūpe neiroloģisko slimību gadījumā Care for patients with neurological diseases B 2 KP 3 ECTS
Medi4062 Pacientu aprūpe otorinolaringoloģijas saslimšanu gadījumā Otorhinolaryngology diseases and patient care B 1 KP 1.5 ECTS
Medi4072 Pacientu aprūpe psihisko slimību un attīstības traucējumu gadījumā Patient care in psychiatry and mental health B 2 KP 3 ECTS
Medi4051 Pacientu vides drošība un ergonomikas pamati Patient safety and environment, ergonomics basics B 1 KP 1.5 ECTS
Medi4074 Radioloģijas pamati, pacientu sagatavošana radioloģiskajām procedūrām Fundamentals of radiology, patient preparation for radiological procedures B 1 KP 1.5 ECTS
Medi4054 Veselības aprūpe mājās Home health care B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Psih4014 Medicīniskā psiholoģija un mediķa profesionālā darba psiholoģiskie aspekti Medical psychology and psychological aspects of medical professional work A 2 KP 3 ECTS
Medi4026 Veselības aprūpes sistēma sabiedrības sociālā un politiskā struktūrā, pacientu integrācija Health care system in social and political structure of society, patient integration A 1 KP 1.5 ECTS
Izgl4028 Veselības pedagoģija, pedagoģijas pamatprincipi un terapeitiskā komunikācija. Ģimenes aprūpe Health pedagogy, basic principles of pedagogy and therapeutic communication. Family care A 3 KP 4.5 ECTS
MediR003 Klīniskā prakse II Clinical practice II B 6 KP 9 ECTS
Medi4061 Pacientu aprūpe acu slimību gadījumā Eye diseases and patient care B 2 KP 3 ECTS
Medi4063 Pacientu aprūpe ādas un seksuāli transmisīvo slimību gadījumā Skin and sexually transmitted diseases and patient care B 2 KP 3 ECTS
Medi4069 Pacientu aprūpe ginekoloģisko saslimšanu gadījumā Patient care in case of gynecological diseases B 1 KP 1.5 ECTS
Medi4066 Pacientu aprūpe ķirurģijā un onkoloģijā III: Onkoloģijas pacientu aprūpe Patient care in surgery and oncology III: Oncology patient care B 2 KP 3 ECTS
MediK003 Studiju darbs III: Uz pierādījumiem balstīta māsu prakse Term paper III: Evidence-based nursing practice B 1 KP 1.5 ECTS
7.semestris
Medi4032 Ar veselības aprūpi saistīto infekciju prevencijas un kontroles pamatprincipi Basic principles for prevention and control of healthcare associated infections A 2 KP 3 ECTS
Medi4042 Pētniecības metodes un metodoloģija veselības aprūpē Research methods and methodology in health care A 2 KP 3 ECTS
Medi4037 Sabiedrības veselība II: Uzturmācība un dietoloģija Public health II: Nutrition and dietology A 2 KP 3 ECTS
Medi4041 Uz pierādījumiem balstīta aprūpe Evidence-based care A 2 KP 3 ECTS
Izgl4028 Veselības pedagoģija, pedagoģijas pamatprincipi un terapeitiskā komunikācija. Ģimenes aprūpe Health pedagogy, basic principles of pedagogy and therapeutic communication. Family care A 3 KP 4.5 ECTS
Medi4075 Ilgtermiņa aprūpe pacientiem ar hroniskām slimībām Long-term care for chronic diseases B 2 KP 3 ECTS
Medi4057 Intensīvās terapijas pacientu aprūpe Intensive therapy care B 2 KP 3 ECTS
Medi4078 Medicīniskā rehabilitācija Medical rehabilitation B 2 KP 3 ECTS
Medi4080 Pacientu aprūpe geriatrijā Patient care in geriatrics B 1 KP 1.5 ECTS
Medi4059 Pacientu aprūpe infekciju slimību gadījumā Infectious diseases and patient care B 2 KP 3 ECTS
Medi4064 Pacientu aprūpe ķirurģijā un onkoloģijā I: Ķirurģisko pacientu aprūpe un desmurģijas principi Patient care in surgery and oncology I: Principles of surgical patient care and desmurgia B 2 KP 3 ECTS
Medi4065 Pacientu aprūpe ķirurģijā un onkoloģijā II: Traumu profilakse un aprūpe Patient care in surgery and oncology II: Injury prevention and care B 2 KP 3 ECTS
Medi4060 Pacientu aprūpe neiroloģisko slimību gadījumā Care for patients with neurological diseases B 2 KP 3 ECTS
Medi4077 Paliatīvā aprūpe Palliative care B 2 KP 3 ECTS
Medi4070 Sievietes reproduktīvā veselība, jaundzimušā, zīdaiņa un mātes aprūpe Women's reproductive health, newborn, infant and maternal care B 2 KP 3 ECTS
Medi4076 Sociālā aprūpe un aprūpe personām ar invaliditāti Social care and care for disabled people B 2 KP 3 ECTS
MediK003 Studiju darbs III: Uz pierādījumiem balstīta māsu prakse Term paper III: Evidence-based nursing practice B 1 KP 1.5 ECTS
8.semestris
Medi4044 Bakalaura darba izstrāde Development of a bachelor’s thesis A 12 KP 18 ECTS
Ekon4013 Darba organizēšana un menedžments veselības aprūpes iestādēs Work organization and management in health care institutions A 2 KP 3 ECTS
Medi4027 Kvalitātes vadība un pacientu drošība Quality management and patient safety A 2 KP 3 ECTS
Izgl4029 Līderība, kritiskā domāšana un projektu vadība māsu praksē Leadership, critical thinking and project management in nursing practice A 2 KP 3 ECTS
Medi4043 Veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas un medicīnas digitalizācija Healthcare electronic systems and digitization in medicine A 2 KP 3 ECTS
MediR004 Klīniskā prakse III Clinical practice III B 8 KP 12 ECTS
Medi4045 Māszinības I: Uz personu centrēta aprūpes procesa posmi un modeļi, to plānošana Nursing I: Stages and models of person-centred care process, their planning B 2 KP 3 ECTS
Medi4058 Pacientu aprūpe vispārējā terapijā Patient care in general therapy B 3 KP 4.5 ECTS