Studiju programma

DUIS kods D029Z
Nosaukums Starpkultūru attiecības
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47222
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Vēst6019 Kultūras teorija Theory of culture A 2 KP 3 ECTS
KomZP010 Maģistra darba izstrāde Elaboration of Master's thesis A 4 KP 6 ECTS
Soci6002 Sabiedriskās attiecības Public relations A 2 KP 3 ECTS
Psih6001 Saskarsmes psiholoģija Communication psychology A 2 KP 3 ECTS
Soci6003 Socioloģija Sociology A 2 KP 3 ECTS
Ekon6001 Uzņēmējdarbības ekonomika Economics of entrepreneurship A 2 KP 3 ECTS
VadZ6007 Vērošanas prakse Observation practice A 4 KP 6 ECTS
KomZ6001 Žurnālistikas pamati un tehnikas Fundamentals and technologies of journalism A 2 KP 3 ECTS
VadZ6002 Kultūras vadība Culture management B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Soci6001 Etnopolitika Ethnopolitics A 2 KP 3 ECTS
Ekon6002 Grāmatvedības pamati Fundamentals of accounting A 2 KP 3 ECTS
KomZ6002 Komunikācijas teorijas Communication theories A 2 KP 3 ECTS
Vēst6018 Kultūras vēsture History of culture A 2 KP 3 ECTS
KomZP005 Maģistra darba izstrāde Elaboration of Master's thesis A 2 KP 3 ECTS
VadZ6008 Prakse plašsaziņas iestādēs Practice in mass media A 6 KP 9 ECTS
Soci7001 Publiskā viedokļa teorijas Public opinion theories A 2 KP 3 ECTS
KomZ6003 Starpkultūru komunikācija Intercultural communication A 2 KP 3 ECTS
VadZ6001 Projektu vadīšana Project management B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
KomZP006 Maģistra darba izstrāde Elaboration of Master's thesis A 2 KP 3 ECTS
VadZ7001 Prakse konkrētajā starpkultūru attiecību jomā Practice in particular area of intercultural relations A 16 KP 24 ECTS
Vēst7017 ES struktūra un procesi EU structure and processes B 1 KP 1.5 ECTS
Vēst7012 Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā Latest research methods in culturology B 1 KP 1.5 ECTS
4.semestris
KomZ7002 Integrētais maģistra eksāmens starpkultūru attiecībās Integrated master's examination in intercultural relations A 0 KP 0 ECTS
KomZP004 Maģistra darba izstrāde Elaboration of Master's thesis A 12 KP 18 ECTS
Psih7001 Mākslas psiholoģija Psychology of art A 2 KP 3 ECTS
Vēst7013 Kultūra un subkultūras mūsdienu sabiedrībā Culture and subcultures in modern society B 2 KP 3 ECTS
Vēst7007 Mazākumtautību kultūras Latvijas novados Culture of ethnic minorities in Latvia B 2 KP 3 ECTS
Vēst7015 Nacionālās identitātes problēmas mūsdienu sabiedrībā Problems of national identity in contemporary society B 2 KP 3 ECTS
JurZ7001 Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana Legislation regulating mass media and advertising activities B 2 KP 3 ECTS
Valo7049 Profesionālā angļu valoda Professional English B 2 KP 3 ECTS