Studiju programma

DUIS kods D02BX
Nosaukums Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43222
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Ekon1037 Ekonomikas pamati Fundamentals of economics A 2 KP 3 ECTS
Vēst1046 Kultūras procesa vēsture I History of cultural process I A 2 KP 3 ECTS
Filz1017 Mākslas zinātnes pamati: estētikas kategorijas Fundamentals of art studies: aesthetic categories A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1132 Mākslas zinātnes pamati: glezniecība un grafika Fundamentals of art studies: painting and graphic art A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2060 Krievu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Russian and communicative linguistics B 4 KP 6 ECTS
Valo2059 Latviešu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Latvian and communicative linguistics B 4 KP 6 ECTS
Valo1081 Profesionālā angļu valoda Professional English B 2 KP 3 ECTS
Vēst1072 Studiju prakse I Study practice I B 1 KP 1.5 ECTS
Vēst1132 Valsts studijas (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) Country studies (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus) B 3 KP 4.5 ECTS
Ekon1067 Darba ekonomika Labour Economics C 4 KP 6 ECTS
LitZ1060 Ievads krievu literatūrā un kultūrā Introduction to Russian Literature and Culture C 2 KP 3 ECTS
DatZ1114 Internet vietņu un datubāžu izveide Web and Databases for Cyber Operations C 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
Ekon1068 Valsts finanses Public Finance C 4 KP 6 ECTS
Valo1134 Zviedru valoda Swedish language C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ekon3023 Austrumeiropas biznesa sakari Eastern European business relations A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst1117 Austrumeiropas kultūras sakari un integrācija Eastern European cultural contacts and integration A 2 KP 3 ECTS
Ekon1049 Ekonomikas pamati Fundamentals of economics A 2 KP 3 ECTS
Vēst1114 Kultūras procesa vēsture II History of cultural process II A 2 KP 3 ECTS
MākZ4333 Mākslas zinātnes pamati: kino Fundamentals of art studies: cinema A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3394 Mākslas zinātnes pamati: literatūra Fundamentals of art studies: literature A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ4332 Mākslas zinātnes pamati: teātris Fundamentals of art studies: theatre A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2146 Lietišķā krievu valoda Business Russian language B 3 KP 4.5 ECTS
Valo4047 Lietišķā latviešu valoda Business Latvian language B 3 KP 4.5 ECTS
Valo1388 Profesionālā angļu valoda Professional English I B 2 KP 3 ECTS
Ekon3053 Globālā un reģionālā ekonomika Global and Regional Economics C 2 KP 3 ECTS
Vēst1152 Kara mākslas vēsture: XX–XXI gs. History of military art: XX - XXI centuries C 3 KP 4.5 ECTS
Ekon1070 Makroekonomikas teorija un politika Austrumeiropā Macroeconomic Principles and Policies in Eastern Europe C 2 KP 3 ECTS
JurZ3014 Politika un valsts pārvalde bijušās Padomju Savienības teritorijā Politics & Government in the Former USSR C 2 KP 3 ECTS
Vēst1139 Postpadomju kultūras studijas Post-Soviet culture studies C 2 KP 3 ECTS
Valo1340 Vācu valoda German language C 2 KP 3 ECTS
Valo2151 Valoda kultūru dialogā Language in cultural dialogue C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Ekon3048 Austrumeiropas biznesa sakari Eastern European business relations A 2 KP 3 ECTS
Vēst3030 Austrumeiropas kultūras sakari un integrācija Eastern European cultural cotacts and integration A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst3063 Kultūras procesa vēsture III History of cultural process III A 2 KP 3 ECTS
Vēst4008 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): literatūra History of art (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus): literature A 2 KP 3 ECTS
Vēst5021 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): teātris History of art (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus): theatre A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst4006 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): tēlotājmāksla un arhitektūra History of art (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus): fine arts and architecture A 2 KP 3 ECTS
Vēst5007 Tradicionālas kultūras (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) Traditional cultures (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus) A 2 KP 3 ECTS
Valo1172 Lietuviešu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Lithuanian and communicative linguistic B 2 KP 3 ECTS
Ekon3025 Menedžments Management B 2 KP 3 ECTS
Valo3038 Poļu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Polish and communicative linguistics B 2 KP 3 ECTS
Valo2217 Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma pilnveide) Practical English (development of functional language use) B 2 KP 3 ECTS
Filo1032 Ebreju diaspora: vēsture un kultūra Jewish diaspora: history and culture C 2 KP 3 ECTS
InfT1039 Ievads datortīklu un bezvadu komunikāciju tehnoloģijās Introduction to Networking and Wireless Communications C 2 KP 3 ECTS
Filo1033 Islāms – reliģija, kultūra, politika Islam - religion, culture, politics C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
PolZ4004 ES pamatnostādnes Fundamentals of EU A 2 KP 3 ECTS
MākZ1529 Lietišķā un biznesa etiķete Applied business ethics A 2 KP 3 ECTS
Vēst5022 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): kino History of art (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus): cinematography A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst3057 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): literatūra History of art (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus): literature A 2 KP 3 ECTS
Vēst1118 Pierobežas kultūras īpatnības (Krievija, Baltkrievija, Lietuva, Latvija, Polija) Peculiarities of borderland culture (Russia, Belarus, Lithuania, Latvia, Poland) A 3 KP 4.5 ECTS
Filo1040 Studiju darbs Term paper A 1 KP 1.5 ECTS
Filo1039 Studiju darbs Term paper A 1 KP 1.5 ECTS
Valo1115 Lietuviešu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Lithuanian and communicative linguistics B 2 KP 3 ECTS
Ekon3026 Menedžments Management B 2 KP 3 ECTS
PolZ4005 Politika un valstu politiskās attiecības ES valstīs Policy and state political relations in EU countries B 4 KP 6 ECTS
Valo1171 Poļu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Polish and communicative linguistics B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Ekon1059 Austrumeiropas valstu ekonomika (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) Economics of Eastern European countries (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus) A 1 KP 1.5 ECTS
Ekon5015 Austrumeiropas valstu uzņēmējdarbības vide Business environment in Eastern European countries A 2 KP 3 ECTS
Vēst3058 Bakalaura darbs I Bachelor’s thesis I A 4 KP 6 ECTS
Vēst2020 Kultūras semiotika Semiotics of culture A 2 KP 3 ECTS
Vēst4009 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): mūzika History of art (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus): music A 2 KP 3 ECTS
Ekon5019 Mārketinga pamati Fundamentals of marketing A 2 KP 3 ECTS
Vēst3062 Studiju prakse II Study practice II A 1 KP 1.5 ECTS
Ties5001 Komerctiesības (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) Commercial law (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus) B 2 KP 3 ECTS
KomZ3005 Kultūras tūrisms Cultural tourism B 2 KP 3 ECTS
Ekon3024 Projektu vadība Project management B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Ekon3050 Austrumeiropas valstu ekonomika (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) Economics of Eastern European countries (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus) A 2 KP 3 ECTS
Ekon6032 Austrumeiropas valstu nodokļu sistēmas Tax system in Eastern European countries A 2 KP 3 ECTS
Vēst4023 Bakalaura darbs II Bachelor’s thesis II A 6 KP 9 ECTS
Vēst3034 Bakalaura eksāmens Austrumeiropas kultūras un biznesa sakaros Bachelor's examination in Eastern European culture and business relations A 0 KP 0 ECTS
Antr6001 Etnosa teorija Theory of ethnos A 2 KP 3 ECTS
Vēst3064 Kultūras procesa vēsture IV History of cultural process IV A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst6024 Kultūras teorija Theory of culture A 2 KP 3 ECTS
Ekon1052 Mārketinga pamati Fundamentals of marketing A 1 KP 1.5 ECTS
Ties2003 Komerctiesības (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) Commercial law (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus) B 2 KP 3 ECTS
KomZ3004 Kultūrinformatīvā komunikācija Culture and information communication B 2 KP 3 ECTS