Studiju programma

DUIS kods D02D3
Nosaukums Filoloģija
Līmenis Maģistra
LRI kods 45226
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • FILANG-angļu filoloģija
  • FILKRI-krievu filoloģija
  • FILLAT-latviešu filoloģija
  • FILSAL-salīdzināmā filoloģija

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Filo6008 Zinātnisko pētījumu metodoloģija Methodology of scientific research A 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo5038 Maģistra darbs I Master's thesis I A 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo5023 Maģistra darbs Master's thesis A 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6075 Maģistra darbs I Master's thesis I A 4 KP 6 ECTS
Filo5025 Maģistra darba seminārs literatūrzinātnē I Master's thesis seminar in literary science I B 2 KP 3 ECTS
Filo5026 Maģistra darba seminārs literatūrzinātnē II Master's thesis seminar in literary science II B 2 KP 3 ECTS
Valo5029 Maģistra darba seminārs valodniecībā I Master's thesis seminar in linguistics I B 2 KP 3 ECTS
Valo5030 Maģistra darba seminārs valodniecībā II Master's thesis seminar in linguistics II B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo6012 Angļu valodas funkcionālā stilistika English functional stylistics B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo6015 Hermeneitika Hermeneutics B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo6014 Kontrastīvā lingvistika Contrastive linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo6015 Mūsdienu leksikogrāfija Modern lexicography B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo6017 Mūsdienu sociolingvistikas pētījumi Contemporary sociolinguistic researches B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo5016 Valodniecības vēsture History of linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Valo2264 Diskursīvās prakses mūsdienu valodniecībā Discursive practices in modern linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILKRI LitZ1029 Mītu poētika un eposa problēmas Poetics of myth and problems of epios B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Valo1123 Sociolingvistika Sociolinguistics B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Valo6049 Teksta teorija Text theory B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Filo6040 Vispārīgā retorika General rhetoric B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo6002 Baltu lingvistiskais konteksts Linguistic context of the Balts B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo6005 Drāmas teorija Theory of drama B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Folk6001 Folkloras pētniecības metodes Folklore research methods B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo5005 Latviešu trimdas literatūra Latvian exile literature B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo5077 Mūsdienu lingvistikas virzieni un metodes Trends and methods of modern linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo2001 Vispārīgā valodniecība General linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILSAL LitZ6032 19. – 20. gs. Eiropas literatūras sistēma System of the 19th-20th century European literature B 2 KP 3 ECTS
FILSAL LitZ6001 Etnosa teorija Ethnos theory B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Valo6025 Ievads kontrastīvajā lingvistikā Introduction to contrastive linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILSAL LitZ6009 Komparatīvistikas vēsture History of comparative studies B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6084 Svešvaloda (angļu valoda) I Foreign language (English) I B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6090 Svešvaloda (poļu valoda) I Foreign language (Polish) I B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6089 Svešvaloda (spāņu valoda) I Foreign Language (Spanish) B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6087 Svešvaloda (vācu valoda) I Foreign language (German) I B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6074 Svešvaloda (zviedru valoda) I Foreign Language (Swedish) I B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Valo3072 Lingvokulturoloģija Lingual cultural studies A 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo5076 Maģistra darbs II Master's thesis II A 3 KP 4.5 ECTS
FILKRI Filo6076 Maģistra darbs II Master's thesis II A 5 KP 7.5 ECTS
FILLAT Filo5024 Maģistra darbs Master's thesis A 6 KP 9 ECTS
FILSAL Filo6079 Maģistra darbs II Master's thesis II A 6 KP 9 ECTS
Filo5027 Maģistra darba seminārs literatūrzinātnē III Master's thesis seminar in literary science III B 2 KP 3 ECTS
Filo6045 Maģistra darba seminārs literatūrzinātnē IV Master's thesis seminar in literary science IV B 2 KP 3 ECTS
Valo5031 Maģistra darba seminārs valodniecībā III The theory of Nomination B 2 KP 3 ECTS
Valo5032 Maģistra darba seminārs valodniecībā IV Master Paper Seminar and Approbation B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo6011 Derivācijas semantiskie aspekti Semantic aspects of derivation B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo7008 Fonoloģijas teorija Theory of English phonology B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo6013 Jaunākie virzieni sintakses izpētē Latest trends in syntax researches B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo5006 Mediju un filmu studijas I Media and film studies I B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo6018 Semantika Semantics B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo5017 Valodniecības vēsture History of linguistics B 1 KP 1.5 ECTS
FILKRI LitZ6029 19.-20. gs. krievu filozofija un kritika Russian philosophy and criticism of the 19th - 20th centuries B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Valo6045 Etnolingvistika Ethnolinguistics B 2 KP 3 ECTS
FILKRI LitZ6030 Filoloģisko skolu vēsture I History of philological schools I B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Valo2107 Krievu literārās valodas vēsture History of Russian literary language B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Valo2265 Lingvistiskās ekspertīzes pamati Basics of linguistic expertise B 1 KP 1.5 ECTS
FILLAT Filo6004 Aktuālas literatūrteorijas problēmas Topical problems of literary theory B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo6006 Latviešu leksikogrāfija Latvian lexicography B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo5078 Latviešu valodas vēsture I History of Latvian language I B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo6004 Salīdzināmā valodniecība Comparative linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILSAL LitZ6033 Eiropas telpiski mentālais polilogs European spatially mental polylogue B 1 KP 1.5 ECTS
FILSAL Filo4022 Eiropas valodu polilogs The polilogue of European languages B 1 KP 1.5 ECTS
FILSAL Filo6021 Ievads etnolingvistikā Introduction to ethnolinguistics B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6020 Ievads sociolingvistikā Introduction to sociolinguistics B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6085 Svešvaloda (angļu valoda) II Foreign language (English) II B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6092 Svešvaloda (poļu valoda) II Foreign language (Polish) II B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6091 Svešvaloda (spāņu valoda) II Foreign language (Spanish) II B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6088 Svešvaloda (vācu valoda) II Foreign language (German) II B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6083 Svešvaloda (zviedru valoda) II Foreign Language (Swedish) II B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Valo6019 Semiotika Semiotics A 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo5040 Maģistra darbs III Master's thesis III A 5 KP 7.5 ECTS
FILKRI Filo6077 Maģistra darbs III Master's thesis III A 5 KP 7.5 ECTS
FILLAT Filo6039 Maģistra darbs Master's thesis A 4 KP 6 ECTS
FILSAL Filo6080 Maģistra darbs III Master's thesis III A 4 KP 6 ECTS
Filo6046 Maģistra darba seminārs literatūrzinātnē V Master's thesis seminar in literary science V B 2 KP 3 ECTS
Filo5028 Maģistra darba seminārs literatūrzinātnē VI Poststructural Theories B 2 KP 3 ECTS
Valo6147 Maģistra darba seminārs valodniecībā V The Participial Clause in Latvian Language B 2 KP 3 ECTS
Valo6148 Maģistra darba seminārs valodniecībā VI Pragmatic aspects of translation B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo5012 19. gs. mistiskā proza 19th century mystic prose B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo5009 Britu 19. gs. dzeja 19th century British poetry B 1 KP 1.5 ECTS
FILANG Filo6016 Literārā pasaka kā kultūras parādība Literary fairy tale as a cultural phenomenon B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo6096 Mediju un filmu studijas II Media and film studies II B 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo7011 Psiholingvistika Psycholinguistics B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Filo7028 Cilvēks Eiropas pasaules ainā Human in the European world B 3 KP 4.5 ECTS
FILKRI LitZ7001 Filoloģisko skolu vēsture II History of philological schools II B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Filo5059 Jaunākās tendences un pētniecības virzieni krievu filoloģijā Topical issues and research directions in Russian philology B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Valo3074 Sinhronija un diahronija vārddarināšanā Synchronous and diachronous word-formation B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo7017 Bērnības tēlojumi literatūrā Childhood narrative in literature B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filz7001 Kultūras filosofija Philosophy of culture B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo6183 Latviešu valodas vēsture II History of Latvian language II B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo6185 Onomastika Onomastics B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo6186 Publiskā lingvistiskā telpa Public linguistic space B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6029 Baltijas lingvistiskais konteksts Baltic linguistic context B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7033 Svešvaloda (angļu valoda) III Foreign language (English) III B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7040 Svešvaloda (poļu valoda) III Foreign language (Polish) III B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6093 Svešvaloda (spāņu valoda) III Foreign language (Spanish) III B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7035 Svešvaloda (vācu valoda) III Foreign language (German) III B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7030 Svešvaloda (zviedru valoda) III Foreign Language (Swedish) III B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6028 Valoda pierobežas un pārrobežas kontekstā Language within transborder and cross-border context B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Vēst6021 Vācijas uztvere Baltijā un Austrumeiropā Perception of Germany in Baltic and Eastern Europe B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Vēst6022 Ziemeļvalstu literatūru recepcija Latvijā Reception of the Nordic literature in Latvia B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Filo4001 Tulkojums kā kultūras fenomens Translation as cultural phenomenon A 2 KP 3 ECTS
FILANG Valo6182 Maģistra darbs IV Master's thesis IV A 10 KP 15 ECTS
FILANG Filo7025 Maģistra eksāmens angļu filoloģijā Master's examination in English philology A 0 KP 0 ECTS
FILKRI Filo6078 Maģistra darbs IV Master's thesis IV A 6 KP 9 ECTS
FILKRI Filo7022 Maģistra eksāmens krievu literatūrzinātnē Master's examination in Russian literary science A 0 KP 0 ECTS
FILKRI Filo7023 Maģistra eksāmens krievu valodniecībā Master's examination in Russian linguistics A 0 KP 0 ECTS
FILLAT Filo6043 Maģistra darbs Master's thesis A 8 KP 12 ECTS
FILLAT Filo7019 Maģistra eksāmens latviešu literatūrzinātnē Master's examination in Latvian literary science A 0 KP 0 ECTS
FILLAT Filo7020 Maģistra eksāmens latviešu valodniecībā Master's examination in Latvian linguistics A 0 KP 0 ECTS
FILSAL Filo5015 Maģistra eksāmens salīdzināmajā literatūrzinātnē Master's examination in comparative literary studies A 0 KP 0 ECTS
FILSAL Filo5052 Maģistra eksāmens salīdzināmajā valodniecībā Master's examination in comparative linguistics A 0 KP 0 ECTS
FILANG Filo6098 Izziņa un komunikācija Cognition and communication B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo7006 Mūsdienu amerikāņu literatūra Modern American literature B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo6018 Mūsdienu britu literatūra Modern British literature B 2 KP 3 ECTS
FILANG Filo5014 Piedalīšanās zinātniskajā konferencē Participation in scientific conference B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Filo7029 Funkcionālā gramatika Functional grammar of Russian B 2 KP 3 ECTS
FILKRI LitZ3044 Komparatīvistikas pamati Fundamentals of comparative studies B 2 KP 3 ECTS
FILKRI LitZ4018 Krievu postmodernisms kā kultūras problēma Russian Postmodernism as cultural problem B 2 KP 3 ECTS
FILKRI LitZ4017 Lirikas teorija un Eiropas vārsmošanas sistēma Theory of poetry and the European system of making verses B 2 KP 3 ECTS
FILKRI Filo7027 Prozas un drāmas teorija un tās struktūras klasifikācija Theory of prose and drama and its structural classification B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo6006 Baltijas tautu literatūra History of Baltic literature B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo7001 Eseja latviešu literatūrā Essay in Latvian literature B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Filo7018 Postmodernisma tradīcija literatūrā Tradition of post-modernism in literature B 2 KP 3 ECTS
FILLAT Valo6187 Semantika: teorija un prakse Semantics: theory and practice B 2 KP 3 ECTS
FILSAL LitZ6034 Ekokritika Ecocriticism B 2 KP 3 ECTS
FILSAL LitZ6005 Krievu literatūras recepcija Latvijā Reception of the Russian literature in Latvia B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo5013 Padomju laika koncepti postpadomju kultūrā The concepts of soviet time in post-soviet culture B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo6086 Svešvaloda (angļu valoda) IV Foreign language (English) IV B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7043 Svešvaloda (poļu valoda) IV Foreign language (Polish) IV B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7041 Svešvaloda (spāņu valoda) IV B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7036 Svešvaloda (vācu valoda) IV Foreign language (German) IV B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Filo7031 Svešvaloda (zviedru valoda) IV Foreign Language (Swedish) IV B 2 KP 3 ECTS
FILSAL Valo6029 Tulkojums lingvistiskajā aspektā Translation in linguistic aspect B 2 KP 3 ECTS