Studiju programma

DUIS kods D02D4
Nosaukums Vēsture
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43228
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Apakšprogrammas

  • VESKUL-kultūras vēsture
  • VESVES-vēsture

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst1022 Ievads vēstures zinātnē Introduction to the science of history A 2 KP 3 ECTS
Vēst1136 Pasaules vēsture: seno laiku vēsture World history: ancient history A 4 KP 6 ECTS
Vēst1047 Priekšstatu sistēmas senajās civilizācijās Systems of notions in ancient civilizations A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst1023 Arheoloģija Archaeology B 2 KP 3 ECTS
Vēst1093 Kari un kaujas Wars and fights B 2 KP 3 ECTS
Vēst1024 Senās pasaules ģeogrāfiskie atklājumi Geographical discoveries of the Ancient World B 2 KP 3 ECTS
Vēst1026 Vecā Derība kā vēstures avots Old Testament as a source of history B 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
Valo1134 Zviedru valoda Swedish language C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Vēst1020 Pasaules vēsture: viduslaiku vēsture World history: history of the Middle Ages A 6 KP 9 ECTS
Vēst1048 Priekšstatu sistēmas senajās civilizācijās Systems of notions in ancient civilizations A 2 KP 3 ECTS
Vēst1058 Studiju darbs vispārējā vēsturē Term paper in general history A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst1151 Atmiņas institūciju darbības pamati The main activities of memory institutions B 2 KP 3 ECTS
Vēst1060 Mutvārdu vēstures prakse Practice in oral history B 1 KP 1.5 ECTS
SDSK1002 Profesionālā angļu valoda I Professional English I B 2 KP 3 ECTS
Vēst1029 Varas uztvere senajā pasaulē Perception of power in the Ancient World B 2 KP 3 ECTS
Vēst1032 Vēsturiskā novadpētniecība Local history studies B 2 KP 3 ECTS
Valo1340 Vācu valoda German language C 2 KP 3 ECTS
Valo2151 Valoda kultūru dialogā Language in cultural dialogue C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Vēst2025 Avotmācība Source studies A 2 KP 3 ECTS
Vēst2024 Latvijas vēsture History of Latvia A 2 KP 3 ECTS
Vēst2003 Pasaules vēsture: jauno laiku vēsture World history: modern history A 6 KP 9 ECTS
Vēst2040 Zinātniskais pasaules uzskats 17.-20. gs. Scientific world view in the 17th-20th centuries A 2 KP 3 ECTS
VESKUL LitZ1040 Pasaules literatūras vēsture: antīkie laiki – XIX gs. (II) World literature history: Ancient times - the 19th century II B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst1036 Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture: Renesanse – 18. gs. World art and architecture history: Renaissance - the 18th century B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Valo2217 Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma pilnveide) Practical English (development of functional language use) B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst2007 Latgales vēsture XVI – XVIII gs. Latgale history of the 16th-18th centuries B 2 KP 3 ECTS
VESVES SDSK2002 Profesionālā angļu valoda II Professional English II B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst2008 Reformācija Eiropā Reformation in Europe B 2 KP 3 ECTS
Filo1032 Ebreju diaspora: vēsture un kultūra Jewish diaspora: history and culture C 2 KP 3 ECTS
Filo1033 Islāms – reliģija, kultūra, politika Islam - religion, culture, politics C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Vēst2026 Avotmācība Source studies A 2 KP 3 ECTS
Vēst2027 Latvijas vēsture History of Latvia A 2 KP 3 ECTS
Vēst3008 Pasaules vēsture: jaunāko laiku vēsture World history: contemporary history A 6 KP 9 ECTS
Vēst2041 Reliģiskās sistēmas 20. gs. Religious systems in the 20th century A 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst1106 Studiju darbs kultūras vēsturē Term paper in cultural history A 1 KP 1.5 ECTS
VESVES Vēst2023 Studiju darbs Latvijas vēsturē Term paper in history of Latvia A 1 KP 1.5 ECTS
VESKUL Vēst1088 Muzeju prakse Practice in museum B 1 KP 1.5 ECTS
VESKUL Vēst3020 Muzeoloģijas pamati Fundamentals of museum science B 1 KP 1.5 ECTS
VESKUL Vēst2044 Pasaules kinomākslas vēsture World cinema history B 1 KP 1.5 ECTS
VESKUL LitZ1004 Pasaules literatūras vēsture: XX – XXI gs. (III) World literature history: 20th - 21st century B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst2014 Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture: 19.-21. gs. World art and architecture history: 19th-21st century B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3065 Baltijas valstu vēsture (1918-1940) History of the Baltic states (1918-1940) B 1 KP 1.5 ECTS
VESVES Vēst2010 Latgales vēsture XIX – XX gs. Latgale history of the 19th-20th centuries B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst1028 Latvijas arheoloģija Latvian archaeology B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst2028 Novadpētniecības prakse Practice in local history B 1 KP 1.5 ECTS
VESVES Vēst2047 Polijas vēsture XX gadsimtā History of Poland in the 20th century B 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
Vēst3044 Ievads historiogrāfijā Introduction to historiography A 2 KP 3 ECTS
Vēst3050 Latvijas vēsture History of Latvia A 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst3045 Bakalaura darbs Bachelor’s thesis A 4 KP 6 ECTS
VESKUL Vēst1089 Austrumu kultūras: Indijas kultūra Oriental cultures: culture of India B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Folk2001 Baltu mītoloģija Baltic mythology B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Teol3001 Baznīcas vēsture Latvijā Church history in Latvia B 2 KP 3 ECTS
VESKUL LitZ1044 Latviešu folkloras un literatūras vēsture I History of Latvian folklore and literature I B 2 KP 3 ECTS
VESKUL MākZ1252 Latvijas mākslas un arhitektūras vēsture I History of Latvian art and architecture I B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst3021 Pasaules teātra vēsture History of world theatre B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3014 Baltijas valstis Otrajā pasaules karā The Baltic states during World War II B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3013 Idejiskie virzieni Rietumeiropā XIX gs. – XX gs. sāk. Trends of ideas in Western Europe in the 19th - beginning of the 20th centuries B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3059 Pagātnes recepcija jaunajos un jaunākajos laikos Reception of past in contemporary and modern times B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3011 Pēckara Daugavpils vēstures avotos Post-war Daugavpils history in sources B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst2011 PSRS vēsture (1922-1991) History of the USSR (1922-1991) B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3010 Zinātniskā darba pamati Fundamentals of research work B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Vēst3043 Ievads historiogrāfijā Introduction to historiography A 2 KP 3 ECTS
Vēst3042 Latvijas vēsture History of Latvia A 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst4004 Bakalaura eksāmens kultūras vēsturē Bachelor's examination in cultural history A 0 KP 0 ECTS
VESVES Vēst3046 Bakalaura darbs Bachelor's thesis A 6 KP 9 ECTS
VESVES Vēst4003 Bakalaura eksāmens vēsturē Bachelor's examination in history A 0 KP 0 ECTS
VESKUL Vēst1090 Austrumu kultūras: Viduslaiku arābu kultūra un Ķīnas kultūra Oriental cultures: Arabic and Chinese culture in the Middle Ages B 2 KP 3 ECTS
VESKUL LitZ1045 Latviešu folkloras un literatūras vēsture II History of Latvian folklore and literature II B 2 KP 3 ECTS
VESKUL MākZ1253 Latvijas mākslas un arhitektūras vēsture II History of Latvian art and architecture II B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst3024 Latvijas teātra un kino vēsture History of Latvian theatre and cinema B 2 KP 3 ECTS
VESKUL Vēst1035 Mīts un rits kultūrā Myth and ritual in culture B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3018 Austrumeiropas vēsture (1945 – 1989) History of Eastern Europe (1945-1989) B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst2048 Kristieši un musulmaņi: kontaktu vēsture Christians and Muslims: contact history B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3019 Modernās tehnoloģijas vēstures zinātnē Modern technologies in historical science B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3017 Senās pasaules valsts un sabiedrība State and society of the Ancient World B 2 KP 3 ECTS
VESVES Vēst3016 Ziemeļvalstu vēsture pēc Otrā pasaules kara History of Nordic countries after World War II B 2 KP 3 ECTS