Studiju programma

DUIS kods D02D7
Nosaukums Filoloģija (latviešu filoloģija)
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43226
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Apakšprogrammas

  • FILAAN-ar angļu valodu
  • FILAFR-ar franču valodu
  • FILAKI-ar ķīniešu valodu
  • FILAKR-ar krievu valodu
  • FILALA-ar specializāciju latviešu filoloģijā
  • FILAPO-ar poļu valodu
  • FILASP-ar spāņu valodu
  • FILAVA-ar vācu valodu
  • FILAZV-ar zviedru valodu

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
LitZ1059 Antīkās, viduslaiku un renesanses literatūras vēsture History of ancient, medieval and renaissance literature A 2 KP 3 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Valo1057 Ievads valodniecībā Introduction to linguistics A 2 KP 3 ECTS
Filo1014 Latviešu folklora Latvian folklore A 2 KP 3 ECTS
Filo2003 Literārā darba analīze Analysis of literary work A 2 KP 3 ECTS
Valo1270 Mūsdienu latviešu valoda: leksikoloģija un frazeoloģija Contemporary Latvian language: lexicology and phraseology A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
FILAAN Valo1088 Funkcionālā komunikācija I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo1087 Normatīvā gramatika I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo1040 Otrās svešvalodas fonētika (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo2029 Funkcionālā komunikācija I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo1039 Normatīvā gramatika I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo1114 Otrās svešvalodas fonētika (franču valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKI Valo1345 Ķīniešu hieroglifi I Chinese Characters I B 3 KP 4.5 ECTS
FILAKI Valo1342 Ķīniešu valodas fonētika I Chinese Phonetics I B 3 KP 4.5 ECTS
FILAKR LitZ1070 Ievads Krievijas tradicionālajā kultūrā un valsts studijās Introduction to Russian traditional culture and country studies B 2 KP 3 ECTS
FILAKR Valo1253 Krievu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika (krievu valoda kā otrā valoda) Russian conversational language and communicative linguistics (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKR Valo1254 Normatīvā gramatika I (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar I (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILALA Folk1005 Folkloras pētniecības novitātes Novelties in folklore research B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo1264 Valodas pragmatiskie aspekti Pragmatic language aspects B 2 KP 3 ECTS
FILALA LitZ1058 Zentas Mauriņas literārā pasaule Literary world of Zenta Mauriņa B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo2043 Funkcionālā komunikācija I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Filo1047 Normatīvā gramatika I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo1119 Otrās svešvalodas fonētika (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo1022 Funkcionālā komunikācija I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo2016 Normatīvā gramatika I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo1024 Otrās svešvalodas fonētika (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo1047 Funkcionālā komunikācija I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo1046 Normatīvā gramatika I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo1045 Otrās svešvalodas fonētika (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo1034 Funkcionālā komunikācija I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo2027 Normatīvā gramatika I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo1026 Otrās svešvalodas fonētika (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
Valo1134 Zviedru valoda Swedish language C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Filo1017 Baltu mītoloģija Baltic mythology A 2 KP 3 ECTS
Filo1012 Ievads literatūras zinātnē Introduction to literary science A 2 KP 3 ECTS
Valo2101 Latīņu valoda Latin language A 2 KP 3 ECTS
Filo1015 Latviešu literatūras vēsture: 17.-19.gs. literatūra History of Latvian literature: literature of the 17th-19th centuries A 2 KP 3 ECTS
Valo1271 Mūsdienu latviešu valoda: fonētika Contemporary Latvian language: phonetics A 2 KP 3 ECTS
Valo1272 Mūsdienu latviešu valoda: vārddarināšana Contemporary Latvian language: word formation A 2 KP 3 ECTS
Valo1355 Starpdisciplinārie pētījumi valodniecībā Interdisciplinary research in linguistics A 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo2070 Funkcionālā komunikācija II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo2069 Normatīvā gramatika II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo2092 Funkcionālā komunikācija II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo2087 Normatīvā gramatika II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKI Valo1346 Ķīniešu hieroglifi II Chinese Characters II [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FILAKI Valo1343 Ķīniešu valodas fonētika II Chinese Phonetics II B 2 KP 3 ECTS
FILAKR LitZ1072 Krievu literatūras un kultūras studijas I (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies I (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKR Valo1256 Normatīvā gramatika II (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar II (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILALA LitZ1067 Literatūras komemorācija Commemoration of literature B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo1265 Personvārds kultūras apritē Personal names in culture B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo2086 Funkcionālā komunikācija II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Filo2011 Normatīvā gramatika II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo2096 Funkcionālā komunikācija II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo2095 Normatīvā gramatika II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo1145 Funkcionālā komunikācija II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo1144 Normatīvā gramatika II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo2098 Funkcionālā komunikācija II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo2097 Normatīvā gramatika II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Valo2151 Valoda kultūru dialogā Language in cultural dialogue C 2 KP 3 ECTS
Valo1340 Vācu valoda German language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Filo3012 Eiropas literārie virzieni Latvijā European literary trends in Latvia A 2 KP 3 ECTS
LitZ2018 Latviešu bērnu literatūra Latvian children’s literature A 2 KP 3 ECTS
LitZ2021 Latviešu literatūras vēsture: 20.gs. sākuma literatūra History of Latvian literature: the early 20th century literature A 2 KP 3 ECTS
Valo2049 Lietuviešu valoda I Lithuanian language I A 2 KP 3 ECTS
Valo2200 Mūsdienu latviešu valoda: morfoloģija I Contemporary Latvian language: morphology I A 2 KP 3 ECTS
LitZ2051 Romantisms un reālisms Rietumeiropas literatūrā I Romanticism and realism in Western European literature of the 19th century I A 1 KP 1.5 ECTS
Valo3176 Studiju darbs latviešu filoloģijā I (literatūrzinātne) Term paper in Latvian philology I (literature science) A 1 KP 1.5 ECTS
FILAAN Valo3044 Funkcionālā komunikācija III (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo3042 Normatīvā gramatika III (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo3043 Teksta lingvistiskā analīze I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo3060 Funkcionālā komunikācija III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo3057 Normatīvā gramatika III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo3007 Teksta lingvistiskā analīze I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKI Valo1350 Ķīniešu kultūra I Chinese culture I B 3 KP 4.5 ECTS
FILAKI Valo1348 Ķīniešu valoda I Chinese language I [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FILAKR LitZ2047 Krievu literatūras un kultūras studijas II (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies II (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKR Valo2192 Krievu ortogrāfijas un interpunkcijas pamati (krievu valoda kā otrā valoda) Fundamentals of Russian orthography and punctuation (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKR Valo2191 Normatīvā gramatika III (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar III (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo2209 Ievads semantikā Introduction to semantics B 2 KP 3 ECTS
FILALA LitZ2060 Pasaules bērnu literatūra Worlds children’s literature B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo2210 Teksta leksikostilistiskā analīze Lexical and stylistic analysis of texts B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo3055 Funkcionālā komunikācija III (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Filo3019 Normatīvā gramatika III (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo3056 Teksta lingvistiskā analīze I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo3062 Funkcionālā komunikācija III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo3061 Normatīvā gramatika III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo3016 Teksta lingvistiskā analīze I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo2035 Funkcionālā komunikācija III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo2034 Normatīvā gramatika III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo2036 Teksta lingvistiskā analīze I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo3064 Funkcionālā komunikācija III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo3063 Normatīvā gramatika III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV LitZ3011 Teksta lingvistiskā analīze I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Filo1032 Ebreju diaspora: vēsture un kultūra Jewish diaspora: history and culture C 2 KP 3 ECTS
Filo1033 Islāms – reliģija, kultūra, politika Islam - religion, culture, politics C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Valo2045 Ievads baltu valodniecībā Introduction to Baltic linguistics A 2 KP 3 ECTS
LitZ2063 Latgaliešu 20. gs. proza Latgalian prose of the 20th century A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2051 Latviešu dialektoloģija Latvian dialectology A 2 KP 3 ECTS
LitZ2023 Latviešu literatūras vēsture: 20.gs. 20.-30.g. literatūra History of Latvian literature: literature of the 1920-1930s A 2 KP 3 ECTS
Valo2050 Lietuviešu valoda II Lithuanian language II A 2 KP 3 ECTS
Valo2201 Mūsdienu latviešu valoda: morfoloģija II Contemporary Latvian language: morphology II A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2113 Prakse (folklorā / dialektoloģijā) Practice (in folklore / dialectology) A 1 KP 1.5 ECTS
LitZ2052 Romantisms un reālisms Rietumeiropas literatūrā II Romanticism and realism in Western European literature of the 19th century II A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2234 Studiju darbs latviešu filoloģijā II (valodniecība) Term paper in Latvian philology (linguistics) A 1 KP 1.5 ECTS
FILAAN Valo2235 Funkcionālā komunikācija IV (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (English as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILAAN Valo4010 Normatīvā gramatika IV (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo4012 Teksta lingvistiskā analīze II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo3170 Funkcionālā komunikācija IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (French as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILAFR Valo4017 Normatīvā gramatika IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo4019 Teksta lingvistiskā analīze II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAKI Valo1351 Ķīniešu kultūra II Chinese culture II B 2 KP 3 ECTS
FILAKI Valo1349 Ķīniešu valoda II Chinese language II [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FILAKI Valo2251 Ķīniešu valoda: lasītpratība I Chinese reading I [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FILAKR LitZ2050 Krievu literatūras un kultūras studijas III (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies III (Russian as the second language) B 4 KP 6 ECTS
FILAKR Valo1302 Normatīvā gramatika IV (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar IV (Russian as the second language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILALA LitZ2061 Latviešu literatūras klasika teātrī un kino Latvian literature classics in theatre and cinema B 2 KP 3 ECTS
FILALA LitZ2062 Noveles žanrs latviešu literatūrā Novella in Latvian literature B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo2211 Plašsaziņas līdzekļu valoda Language of mass media B 2 KP 3 ECTS
FILALA Filo1064 Sižetoloģija Plot studies B 1 KP 1.5 ECTS
FILAPO Valo3177 Funkcionālā komunikācija IV (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Polish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILAPO Filo1011 Normatīvā gramatika (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar (Polish as the second foreign language) B 8 KP 12 ECTS
FILAPO Filo4013 Normatīvā gramatika IV (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo4016 Teksta lingvistiskā analīze II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo3171 Funkcionālā komunikācija IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Spanish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILASP Valo4021 Normatīvā gramatika IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative Grammar IV (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo4022 Teksta lingvistiskā analīze II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo3174 Funkcionālā komunikācija IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (German as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILAVA Valo2122 Normatīvā gramatika IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo2124 Teksta lingvistiskā analīze II (vācu valoda kā otra svešvaloda) Text linguistic analysis II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo3173 Funkcionālā komunikācija IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Swedish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILAZV Valo4025 Normatīvā gramatika IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo4026 Teksta lingvistiskā analīze II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Filo3013 Bakalaura darbs I Bachelor’s thesis I A 2 KP 3 ECTS
Valo2052 Latgaliešu rakstu valoda Latgalian written language A 2 KP 3 ECTS
LitZ2015 Latviešu literatūras kritikas vēsture History of Latvian literary criticism A 2 KP 3 ECTS
LitZ3035 Latviešu literatūras vēsture: 20.gs. 40.-90.g. literatūra History of Latvian literature: literature of the 1940-90s A 2 KP 3 ECTS
Valo3184 Latviešu literārās valodas vēsture I History of Latvian literary language I A 1 KP 1.5 ECTS
Valo3183 Mūsdienu latviešu valoda: sintakse Contemporary Latvian language: syntax A 3 KP 4.5 ECTS
Valo3161 Stilistika un valodas kultūra I Stylistics and language culture I A 1 KP 1.5 ECTS
FILAAN LitZ5007 20.gs. literatūra (Britu un ASV) Literature of the 20th century (Great Britain and the USA) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Vēst3006 Kultūrstudijas (Britu un ASV) Culture studies (Great Britain and the USA) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN LitZ5004 Literārā teksta interpretācija I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo5012 Teksta lingvistiskā analīze III (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text Linguistic Analysis III (English as a Second Foreign Language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAFR LitZ3012 20.gs. literatūra (franču) Literature of the 20th century (French) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Vēst3004 Kultūrstudijas (Francijas) Culture studies (France) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR LitZ5009 Literārā teksta interpretācija I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo5033 Teksta lingvistiskā analīze III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (French as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAKI Valo2249 Ķīniešu kultūra III Chinese culture III B 2 KP 3 ECTS
FILAKI Valo2246 Ķīniešu valoda III Chinese language III [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FILAKI Valo2252 Ķīniešu valoda: lasītpratība II Chinese reading II [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FILAKR LitZ3053 Krievu literatūras un kultūras studijas IV (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies IV (Russian as the second language) B 4 KP 6 ECTS
FILAKR Valo3134 Normatīvā gramatika V (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar V (Russian as the second language) B 3 KP 4.5 ECTS
FILALA LitZ3067 Literatūras filosofija Literary philosophy B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo3153 Modalitāte latviešu valodā Modality in the Latvian language B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo3154 Radošā rakstniecība I Creative-reading I B 1 KP 1.5 ECTS
FILALA Valo3020 Teksta lingvistika Text linguistics B 2 KP 3 ECTS
FILAPO LitZ5020 20.gs. literatūra (poļu literatūra) (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Literature of the 20th century (Polish literature) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Filo5021 Kultūrstudijas (Polijas) Culture studies (Poland) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Filo5020 Literārā teksta interpretācija I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo5015 Teksta lingvistiskā analīze III (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Polish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILASP LitZ3027 20.gs. literatūra (spāņu) Literature of the 20th century (Spanish) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Vēst3002 Kultūrstudijas (Spānijas) Culture studies (Spain) B 2 KP 3 ECTS
FILASP LitZ5011 Literārā teksta interpretācija I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo5034 Teksta lingvistiskā analīze III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Spanish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAVA LitZ3028 20.gs. literatūra (vācu) Literature of the 20th century (German) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Vēst3037 Kultūrstudijas (Vācijas) Culture studies (Germany) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo3087 Literārā teksta interpretācija I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo3009 Teksta lingvistiskā analīze III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (German as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAZV LitZ3010 20.gs. literatūra (zviedru) Literature of the 20th century (Swedish) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Vēst3003 Kultūrstudijas (Zviedrijas) Culture studies (Sweden) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV LitZ5012 Literārā teksta interpretācija I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Literary Text Interpretation I (Swedish as a Second Foreign Language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo5035 Teksta lingvistiskā analīze III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Swedish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
6.semestris
Filo3014 Bakalaura darbs II Bachelor’s thesis II A 8 KP 12 ECTS
LitZ2065 Latviešu literatūras vēsture: latviešu jaunākā literatūra (20.gs. 90.g. - 21.gs.) History of Latvian literature: recent Latvian literature – 90s of the 20th century – 21st century A 2 KP 3 ECTS
Valo3084 Latviešu literārās valodas vēsture II History of Latvian literary language II A 2 KP 3 ECTS
Valo3146 Lietišķo tekstu valoda Language of business texts A 2 KP 3 ECTS
Valo3162 Stilistika un valodas kultūra II Stylistics and language culture II A 1 KP 1.5 ECTS
LitZ3058 Trimdas literatūra Exile literature A 2 KP 3 ECTS
FILAAN Filo3034 Bakalaura eksāmens latviešu filoloģijā Bachelor's examination in Latvian philology A 0 KP 0 ECTS
FILAAN Valo3145 Eksāmens angļu valodā Examination in English language A 0 KP 0 ECTS
FILAFR Valo3139 Eksāmens franču valodā Examination in French language A 0 KP 0 ECTS
FILAKI Valo4069 Eksāmens ķīniešu valodā Examination in Chinese language A 0 KP 0 ECTS
FILAKR Valo3144 Eksāmens krievu valodā Examination in Russian language A 0 KP 0 ECTS
FILALA Filo4035 Bakalaura eksāmens latviešu literatūrā Bachelor's examination in Latvian literature A 0 KP 0 ECTS
FILALA Filo4034 Bakalaura eksāmens latviešu valodā Bachelor's examination in Latvian language A 0 KP 0 ECTS
FILAPO Valo3141 Eksāmens poļu valodā Examination in Polish language A 0 KP 0 ECTS
FILASP Valo3142 Eksāmens spāņu valodā Examination in Spanish language A 0 KP 0 ECTS
FILAVA Valo3138 Eksāmens vācu valodā Examination in German language A 0 KP 0 ECTS
FILAZV Valo3140 Eksāmens zviedru valodā Examination in Swedish language A 0 KP 0 ECTS
FILAAN LitZ6014 Literārā teksta interpretācija II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAAN Valo6133 Teksta lingvistiskā analīze IV (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (English as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAFR LitZ6016 Literārā teksta interpretācija II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAFR Valo6150 Teksta lingvistiskā analīze IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (French as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAKI Valo2247 Ķīniešu valoda IV Chinese language IV [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FILAKR LitZ3055 Jaunākā krievu literatūra (krievu valoda kā otrā valoda) Modern Russian literature (Russian as the second language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAKR Valo3137 Krievu valodas funkcionālā stilistika (krievu valoda kā otrā valoda) Functional stylistics of the Russian language (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FILALA Valo3158 Radošā rakstniecība II Creative-reading II B 1 KP 1.5 ECTS
FILALA Valo3155 Sintaktiskās struktūras mūsdienu tekstos Syntactic structures in contemporary texts B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Filo6037 Literārā teksta interpretācija II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAPO Valo6136 Teksta lingvistiskā analīze IV (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Polish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILASP LitZ6017 Literārā teksta interpretācija II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILASP Valo6151 Teksta lingvistiskā analīze IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Spanish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAVA Valo3088 Literārā teksta interpretācija II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAVA Valo3086 Teksta lingvistiskā analīze IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (German as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FILAZV LitZ6018 Literārā teksta interpretācija II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FILAZV Valo6152 Teksta lingvistiskā analīze IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Swedish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS