Studiju programma

DUIS kods D02D8
Nosaukums Filoloģija (krievu filoloģija)
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43226
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Apakšprogrammas

  • FIKRAN-ar angļu valodu
  • FIKRFR-ar franču valodu
  • FIKRKI-ar ķīniešu valodu
  • FIKRKR-ar specializāciju krievu filoloģijā
  • FIKRLA-ar latviešu valodu
  • FIKRPO-ar poļu valodu
  • FIKRSP-ar spāņu valodu
  • FIKRVA-ar vācu valodu
  • FIKRZV-ar zviedru valodu

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
LitZ1026 Ievads literatūrzinātnē Introduction to literary science A 2 KP 3 ECTS
Valo1023 Ievads valodniecībā Introduction to linguistics A 2 KP 3 ECTS
LitZ1069 Krievijas tradicionālā kultūra un valsts studijas Russian traditional culture and country studies A 2 KP 3 ECTS
LitZ1053 Mākslinieciskās apziņas vēsture I History of artistic vision I A 2 KP 3 ECTS
Valo1257 Mūsdienu krievu literārā valoda: leksikoloģija I Modern Russian literary language: lexicology I A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
FIKRAN Valo1088 Funkcionālā komunikācija I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo1087 Normatīvā gramatika I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo1040 Otrās svešvalodas fonētika (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo2029 Funkcionālā komunikācija I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo1039 Normatīvā gramatika I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo1114 Otrās svešvalodas fonētika (franču valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRKI Valo1345 Ķīniešu hieroglifi I Chinese Characters I B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRKI Valo1342 Ķīniešu valodas fonētika I Chinese Phonetics I B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRKR LitZ1016 Bībele un antīkā pasaule 19.-20. gs. krievu kultūrā The Bible and the World of Antiquity in Russian culture of the 19th-20th centuries B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Valo1262 Krievu frazeoloģija Russian phraseology B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Valo1261 Runas kultūra Speech culture B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo1251 Komunikatīvā lingvistika I (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics I (Latvian language as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo1252 Latviešu valoda publiskajā telpā (latviešu valoda kā otrā valoda) Latvian language in public space (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ1049 Literārā teksta interpretācija I (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation I (Latvian language as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo2043 Funkcionālā komunikācija I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Filo1047 Normatīvā gramatika I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo1119 Otrās svešvalodas fonētika (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo1022 Funkcionālā komunikācija I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo2016 Normatīvā gramatika I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo1024 Otrās svešvalodas fonētika (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo1047 Funkcionālā komunikācija I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo1046 Normatīvā gramatika I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo1045 Otrās svešvalodas fonētika (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo1034 Funkcionālā komunikācija I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo2027 Normatīvā gramatika I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo1026 Otrās svešvalodas fonētika (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
Valo1134 Zviedru valoda Swedish language C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
LitZ1071 Krievu literatūras un kultūras vēsture I History of Russian literature and culture I A 2 KP 3 ECTS
LitZ1056 Krievu literatūras un kultūras vēsture II History of Russian literature and culture II A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2101 Latīņu valoda Latin language A 2 KP 3 ECTS
LitZ2026 Literārā darba analīze Analysis of literary work A 2 KP 3 ECTS
LitZ1054 Mākslinieciskās apziņas vēsture II History of artistic vision II A 2 KP 3 ECTS
Valo1260 Mūsdienu krievu literārā valoda: fonētika I Modern Russian literary language: phonetics I A 2 KP 3 ECTS
Valo1258 Mūsdienu krievu literārā valoda: leksikoloģija II Modern Russian literary language: lexicology II A 1 KP 1.5 ECTS
Valo1354 Starpdisciplinārie pētījumi valodniecībā Interdisciplinary research in linguistics A 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo2070 Funkcionālā komunikācija II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo2069 Normatīvā gramatika II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo2092 Funkcionālā komunikācija II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo2087 Normatīvā gramatika II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRKI Valo1346 Ķīniešu hieroglifi II Chinese Characters II [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FIKRKI Valo1343 Ķīniešu valodas fonētika II Chinese Phonetics II B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Valo1263 Krievu sarunvaloda Russian colloquial speech B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR LitZ1057 Rietumeiropas literatūras krievu recepcija I Russian reception of Western European literature I B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo1255 Komunikatīvā lingvistika II (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics II (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ1050 Literārā teksta interpretācija II (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation II (Latvian language as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo2086 Funkcionālā komunikācija II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Filo2011 Normatīvā gramatika II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo2096 Funkcionālā komunikācija II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo2095 Normatīvā gramatika II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo1145 Funkcionālā komunikācija II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo1144 Normatīvā gramatika II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo2098 Funkcionālā komunikācija II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo2097 Normatīvā gramatika II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Valo2121 Spāņu valoda Spanish language C 2 KP 3 ECTS
Valo1340 Vācu valoda German language C 2 KP 3 ECTS
Valo2151 Valoda kultūru dialogā Language in cultural dialogue C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Valo2102 Ievads slāvistikā Introduction to Slavonic studies A 2 KP 3 ECTS
LitZ2056 Krievu literatūras un kultūras vēsture III History of Russian literature and culture III A 4 KP 6 ECTS
LitZ2054 Mākslinieciskās apziņas vēsture III History of artistic vision III A 2 KP 3 ECTS
Valo2203 Mūsdienu krievu literārā valoda: fonētika II Modern Russian literary language: phonetics II A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2205 Mūsdienu krievu literārā valoda: vārddarināšana I Modern Russian literary language: word formation I A 2 KP 3 ECTS
Valo1303 Studiju darbs krievu filoloģijā I (valodniecība) Term paper in Russian philology I (linguistics) A 1 KP 1.5 ECTS
FIKRAN Valo3044 Funkcionālā komunikācija III (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo3042 Normatīvā gramatika III (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo3043 Teksta lingvistiskā analīze I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo3060 Funkcionālā komunikācija III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo3057 Normatīvā gramatika III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo3007 Teksta lingvistiskā analīze I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRKI Valo1350 Ķīniešu kultūra I Chinese culture I B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRKI Valo1348 Ķīniešu valoda I Chinese language I [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRKR Valo5052 Lingvopoētika Linguopoetics B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR LitZ2058 Rietumeiropas literatūras krievu recepcija II Russian reception of Western European literature II B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Filo2022 Teksta filoloģiskā analīze I Philological analysis of literary text I B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo2190 Komunikatīvā lingvistika III (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics III (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ2046 Literārā periodika (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary periodicals (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ2045 Literārā teksta interpretācija III (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation III (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo3055 Funkcionālā komunikācija III (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Filo3019 Normatīvā gramatika III (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo3056 Teksta lingvistiskā analīze I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo3062 Funkcionālā komunikācija III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo3061 Normatīvā gramatika III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo3016 Teksta lingvistiskā analīze I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo2035 Funkcionālā komunikācija III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo2034 Normatīvā gramatika III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo2036 Teksta lingvistiskā analīze I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo3064 Funkcionālā komunikācija III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo3063 Normatīvā gramatika III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV LitZ3011 Teksta lingvistiskā analīze I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Filo1032 Ebreju diaspora: vēsture un kultūra Jewish diaspora: history and culture C 2 KP 3 ECTS
Filo1033 Islāms – reliģija, kultūra, politika Islam - religion, culture, politics C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Valo2106 Krievu dialektoloģija Russian dialectology A 2 KP 3 ECTS
Filo1066 Krievu literatūras un kultūras vēsture IV History of Russian literature and culture IV A 3 KP 4.5 ECTS
LitZ2055 Mākslinieciskās apziņas vēsture IV History of artistic vision IV A 2 KP 3 ECTS
Valo2208 Mūsdienu krievu literārā valoda: morfoloģija I Modern Russian literary language: morphology I A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2206 Mūsdienu krievu literārā valoda: vārddarināšana II Modern Russian literary language: word formation II A 1 KP 1.5 ECTS
Folk2004 Prakse (dialektoloģijā / folklorā) Practice (in dialectology / folklore) A 1 KP 1.5 ECTS
Valo1186 Senslāvu valoda Old Church Slavonic language A 2 KP 3 ECTS
Valo1304 Studiju darbs krievu filoloģijā II (literatūrzinātne) Term paper in Russian philology II (literary science) A 1 KP 1.5 ECTS
FIKRAN Valo2235 Funkcionālā komunikācija IV (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (English as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRAN Valo4010 Normatīvā gramatika IV (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo4012 Teksta lingvistiskā analīze II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo3170 Funkcionālā komunikācija IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (French as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRFR Valo4017 Normatīvā gramatika IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo4019 Teksta lingvistiskā analīze II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRKI Valo1351 Ķīniešu kultūra II Chinese culture II B 2 KP 3 ECTS
FIKRKI Valo1349 Ķīniešu valoda II Chinese language II [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRKI Valo2251 Ķīniešu valoda: lasītpratība I Chinese reading I [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Filo1067 19. gs. Krievijas kultūrvēsturiskais fenomens Cultural and historical phenomenon of Russia in the 19th century B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRKR Valo2212 Kognitīvās lingvistikas pamati Fundamentals of cognitive linguistics B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Filo2023 Teksta filoloģiskā analīze II Philological analysis of literary text II B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Valo4031 Teksta lingvistika Text linguistics B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo2195 Komunikatīvā lingvistika IV (latviešu valoda kā otrā valoda) Comunicative linguistics IV (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo2197 Latviešu valodas etiķete (latviešu valoda kā otrā valoda) Etiquette of the Latvian language (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ2048 Literārā teksta interpretācija IV (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation IV (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Filo1065 Prozas kompozīcija un stils Prose composition and style B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRPO Valo3177 Funkcionālā komunikācija IV (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Polish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRPO Filo4013 Normatīvā gramatika IV (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo4016 Teksta lingvistiskā analīze II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo3171 Funkcionālā komunikācija IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Spanish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRSP Valo4021 Normatīvā gramatika IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative Grammar IV (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo4022 Teksta lingvistiskā analīze II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo3174 Funkcionālā komunikācija IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (German as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRVA Valo2122 Normatīvā gramatika IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo2124 Teksta lingvistiskā analīze II (vācu valoda kā otra svešvaloda) Text linguistic analysis II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo3173 Funkcionālā komunikācija IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Swedish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRZV Valo4025 Normatīvā gramatika IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo4026 Teksta lingvistiskā analīze II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Filo5053 Bakalaura darbs Bachelor’s thesis A 2 KP 3 ECTS
LitZ3061 Krievu literatūras un kultūras vēsture V History of Russian literature and culture V A 4 KP 6 ECTS
LitZ3059 Mākslinieciskās apziņas vēsture V History of artistic vision V A 2 KP 3 ECTS
Valo3147 Mūsdienu krievu literārā valoda: morfoloģija II Modern Russian literary language: morphology II A 2 KP 3 ECTS
Valo3149 Mūsdienu krievu literārā valoda: sintakse I Modern Russian literary language: syntax I A 1 KP 1.5 ECTS
Valo1185 Ortogrāfijas un punktuācijas problēmjautājumi Problematic issues in orthography and punctuation A 2 KP 3 ECTS
FIKRAN LitZ5007 20.gs. literatūra (Britu un ASV) Literature of the 20th century (Great Britain and the USA) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Vēst3006 Kultūrstudijas (Britu un ASV) Culture studies (Great Britain and the USA) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN LitZ5004 Literārā teksta interpretācija I (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo5012 Teksta lingvistiskā analīze III (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text Linguistic Analysis III (English as a Second Foreign Language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRFR LitZ3012 20.gs. literatūra (franču) Literature of the 20th century (French) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Vēst3004 Kultūrstudijas (Francijas) Culture studies (France) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR LitZ5009 Literārā teksta interpretācija I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo5033 Teksta lingvistiskā analīze III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (French as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRKI Valo2249 Ķīniešu kultūra III Chinese culture III B 2 KP 3 ECTS
FIKRKI Valo2246 Ķīniešu valoda III Chinese language III [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRKI Valo2252 Ķīniešu valoda: lasītpratība II Chinese reading II [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR LitZ3064 19.-20. gs. krievu dramaturģija I Russian dramatic art of the 19 th - 21th centuries I B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRKR LitZ3009 Krievu literatūra ārzemēs Russian literature abroad B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR Valo4030 Krievu valodas vēsturiskā gramatika I Historical grammar of Russian language I B 2 KP 3 ECTS
FIKRKR LitZ3008 Slāvu literatūras vēsture History of Slavonic literature B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ3022 Bībeles tēli un motīvi latviešu literatūrā (latviešu valoda kā otrā valoda) Religious motives and images in Latvian literature B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Filo3027 Daiļrades psiholoģija (latviešu valoda kā otrā valoda) Psychology of art (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo3133 Latviešu leksikogrāfiskais materiāls: pragmatika (latviešu valoda kā otrā valoda) Latvian lexicographic material: pragmatics B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ3052 Tradicionālās kultūras tekstu analīze I (latviešu valoda kā otrā valoda) The analysis of traditional culture texts I (Latvian as the second language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRPO LitZ5020 20.gs. literatūra (poļu literatūra) (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Literature of the 20th century (Polish literature) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Filo5021 Kultūrstudijas (Polijas) Culture studies (Poland) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Filo5020 Literārā teksta interpretācija I (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo5015 Teksta lingvistiskā analīze III (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Polish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRSP LitZ3027 20.gs. literatūra (spāņu) Literature of the 20th century (Spanish) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Vēst3002 Kultūrstudijas (Spānijas) Culture studies (Spain) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP LitZ5011 Literārā teksta interpretācija I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo5034 Teksta lingvistiskā analīze III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Spanish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRVA LitZ3028 20.gs. literatūra (vācu) Literature of the 20th century (German) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Vēst3037 Kultūrstudijas (Vācijas) Culture studies (Germany) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo3087 Literārā teksta interpretācija I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo3009 Teksta lingvistiskā analīze III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (German as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRZV LitZ3010 20.gs. literatūra (zviedru) Literature of the 20th century (Swedish) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Vēst3003 Kultūrstudijas (Zviedrijas) Culture studies (Sweden) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV LitZ5012 Literārā teksta interpretācija I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Literary Text Interpretation I (Swedish as a Second Foreign Language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo5035 Teksta lingvistiskā analīze III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Swedish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
6.semestris
Filo6054 Bakalaura darbs Bachelor’s thesis A 8 KP 12 ECTS
LitZ3062 Krievu literatūras un kultūras vēsture VI History of Russian literature and culture VI A 4 KP 6 ECTS
Valo3152 Krievu valodas stilistika Russian stylistics A 2 KP 3 ECTS
Valo3150 Mūsdienu krievu literārā valoda: sintakse II Modern Russian literary language: syntax II A 3 KP 4.5 ECTS
FIKRAN Valo3145 Eksāmens angļu valodā Examination in English language A 0 KP 0 ECTS
FIKRFR Filo3033 Bakalaura eksāmens krievu filoloģijā Bachelor's examination in Russian philology A 0 KP 0 ECTS
FIKRFR Valo3139 Eksāmens franču valodā Examination in French language A 0 KP 0 ECTS
FIKRKI Valo4069 Eksāmens ķīniešu valodā Examination in Chinese language A 0 KP 0 ECTS
FIKRKR Filo4036 Bakalaura eksāmens krievu literatūrā Bachelor's examination in Russian literature A 0 KP 0 ECTS
FIKRKR Filo4037 Bakalaura eksāmens krievu valodā Bachelor's examination in Russian language A 0 KP 0 ECTS
FIKRLA Valo3143 Eksāmens latviešu valodā Examination in Latvian language A 0 KP 0 ECTS
FIKRPO Valo3141 Eksāmens poļu valodā Examination in Polish language A 0 KP 0 ECTS
FIKRSP Valo3142 Eksāmens spāņu valodā Examination in Spanish language A 0 KP 0 ECTS
FIKRVA Valo3138 Eksāmens vācu valodā Examination in German language A 0 KP 0 ECTS
FIKRZV Valo3140 Eksāmens zviedru valodā Examination in Swedish language A 0 KP 0 ECTS
FIKRAN LitZ6014 Literārā teksta interpretācija II (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (English as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRAN Valo6133 Teksta lingvistiskā analīze IV (angļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (English as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRFR LitZ6016 Literārā teksta interpretācija II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRFR Valo6150 Teksta lingvistiskā analīze IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (French as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRKI Valo2247 Ķīniešu valoda IV Chinese language IV [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIKRKR LitZ3065 19.-20. gs. krievu dramaturģija II Russian dramatic art of the 19th – 20th centuries II B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRKR Valo5050 Krievu valodas vēsturiskā gramatika II Historical grammar of Russian language II B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA Valo3136 Teksta lingvistiskā analīze (latviešu valoda kā otrā valoda) Linguistic analysis of texts (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRLA LitZ3056 Tradicionālās kultūras tekstu analīze II (latviešu valoda kā otrā valoda) The analysis of traditional culture texts II (Latvian as the second language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRPO Filo6037 Literārā teksta interpretācija II (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Polish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRPO Valo6136 Teksta lingvistiskā analīze IV (poļu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Polish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRSP LitZ6017 Literārā teksta interpretācija II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRSP Valo6151 Teksta lingvistiskā analīze IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Spanish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRVA Valo3088 Literārā teksta interpretācija II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRVA Valo3086 Teksta lingvistiskā analīze IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (German as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIKRZV LitZ6018 Literārā teksta interpretācija II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIKRZV Valo6152 Teksta lingvistiskā analīze IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Swedish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS