Studiju programma

DUIS kods D02DM
Nosaukums Vēsture un arheoloģija
Līmenis Doktora
LRI kods 51228
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 144 KP / 216 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
VēstD043 Promocijas darba izstrāde vēsturē I Elaboration of the doctoral thesis in history I A 16 KP 24 ECTS
VēstD061 Ideju vēstures avotu studijas Study of sources for the history of ideas B 4 KP 6 ECTS
VēstD064 Mūsdienu vēstures metodoloģijas avotpētnieciskā paradigma Source studies paradigm of the modern methodology of history B 4 KP 6 ECTS
VēstD059 Vēstures filozofija Philosophy of history B 4 KP 6 ECTS
VēstD065 Vēsturiskā diplomātika un arheogrāfija Historical diplomatics and historical documents publishing B 4 KP 6 ECTS
VēstD073 Zinātniski pētnieciskā projekta izstrāde Development of scientific research project B 4 KP 6 ECTS
2.semestris
VēstD044 Promocijas darba izstrāde vēsturē II Elaboration of the Doctoral Thesis in History II A 16 KP 24 ECTS
VestD053 Dalība doktorantūras skolā Participation in doctoral school B 6 KP 9 ECTS
VēstD067 Reģionālā pētījuma vēsturē metodoloģija un metodika Methodology of regional research in history B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
VēstD045 Promocijas darba izstrāde vēsturē III Elaboration of the Doctoral Thesis in History III A 16 KP 24 ECTS
VestD054 Doktorantūras seminārs vēsturē I Doctoral seminar in history I B 4 KP 6 ECTS
VēstD057 Mīti Latvijas vēsturē Myths in history of Latvia B 4 KP 6 ECTS
4.semestris
VestD052 Augstskolu pedagoģijas praktikums vēsturē University pedagogic practice in history A 6 KP 9 ECTS
VēstD046 Promocijas darba izstrāde vēsturē IV Elaboration of the Doctoral Thesis in History IV A 14 KP 21 ECTS
VestD055 Doktorantūras seminārs vēsturē II Doctoral seminar in history II B 4 KP 6 ECTS
5.semestris
VēstD047 Promocijas darba izstrāde vēsturē V Elaboration of doctoral thesis in history V A 14 KP 21 ECTS
VēstD050 Promocijas eksāmens specialitātē Doctoral examination in speciality A 4 KP 6 ECTS
VēstD051 Promocijas eksāmens: vēstures koncepti svešvalodā Doctoral examination: historical concepts in foreign language A 4 KP 6 ECTS
VēstD068 Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, izpētē un edīcijā Computer technologies in representation, research and editing of historical records B 2 KP 3 ECTS
VēstD066 Mutvārdu vēsture nacionālās vēstures tēla veidošanā Oral history as a means of shaping the image of national history B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
VēstD048 Promocijas darba izstrāde vēsturē VI Elaboration of doctoral thesis in history VI A 12 KP 18 ECTS
VēstD049 Promocijas eksāmens vēstures apakšnozarē Doctoral examination in sub-discipline of history A 4 KP 6 ECTS
VēstD058 Alternatīvā vēsture Alternative history B 4 KP 6 ECTS
VestD056 Doktorantūras seminārs vēsturē III Doctoral seminar in history III B 4 KP 6 ECTS
VēstD072 Reliģijas fenomenoloģija Phenomenology of religion B 4 KP 6 ECTS
VēstD060 Vēstures teorija un historiogrāfija Latvijā un Rietumvalstīs: saiknes, mijiedarbības un ietekmes Theory of history and historiography in Latvia and Western countries: connections, interactions and influences B 4 KP 6 ECTS