Studiju programma

DUIS kods D02DO
Nosaukums Valodu un kultūras studijas
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43226
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 120 KP / 180 ECTS

Apakšprogrammas

  • ANGST-anglistikas studijas
  • LATST-latvistikas studijas
  • RUSST-rusistikas studijas

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Valo6301 Informatīvā telpa un ievads mediju kultūrā Information space and introduction to media culture A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
ANGST Valo6269 Angļu valodas fonētika un fonoloģija English phonetics and phonology A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6197 Ievads angļu literatūrzinātnē Introduction to English literary studies A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6198 Ievads angļu valodniecībā Introduction to English Linguistics A 2 KP 3 ECTS
ANGST LitZ6050 Literārās paradigmas anglofonajā kultūrā I Literary paradigms in anglophone culture I A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6202 Ievads latviešu literatūrzinātnē Introduction to Latvian literary studies A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6201 Ievads latviešu valodniecībā Introduction to Latvian linguistics A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6281 Latviešu folklora un mitoloģija Latvian folklore and mythology A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6291 Mūsdienu latviešu valoda: leksikoloģija un frazeoloģija Modern Latvian: lexicology and phraseology A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6199 Ievads krievu literatūrzinātnē Introduction to Russian literary studies A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6200 Ievads krievu valodniecībā Introduction to Russian linguistics A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6303 Krievijas tradicionālā kultūra un valsts studijas Russian traditional culture and country studies A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6304 Krievu literatūras un kultūras procesi I Russian literary and cultural processes I A 2 KP 3 ECTS
Valo6215 Angļu valoda A1 English A1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6223 Franču valoda A1 French A1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6362 Ievads Krievijas tradicionālajā kultūrā un valsts studijās Introduction to Russian traditional culture and country studies B 2 KP 3 ECTS
Valo6325 Ievads lingvokulturoloģijā Introduction to linguoculturology B 2 KP 3 ECTS
Valo6326 Ievads ukraiņu studijās Introduction to Ukrainian studies B 2 KP 3 ECTS
Filo6102 Komunikatīvā lingvistika I (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics I (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6371 Krievu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika (krievu valoda kā otrā valoda) Russian colloquial speech and communicative linguistics (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6373 Krievu valodas lietojums: leksika (krievu valoda kā otrā valoda) The use of Russian: lexicon (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6251 Kultūras atmiņas vietas Places of cultural memory B 2 KP 3 ECTS
Valo6230 Ķīniešu valoda: HSK 1 Chinese: HSK 1 B 6 KP 9 ECTS
Filo6104 Latviešu valoda publiskajā telpā (latviešu valoda kā otrā valoda) The Latvian language in public space (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6245 Literārā teksta interpretācija I (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation I (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6324 Propagandas un ideoloģijas valoda The language of propaganda and ideology B 2 KP 3 ECTS
Valo6342 Spāņu valoda A1 Spanish A1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6349 Vācu valoda A1 German A1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6259 Valodas pragmatika Pragmatics in language B 2 KP 3 ECTS
Valo6357 Zviedru valoda A1 Swedish A1 B 6 KP 9 ECTS
LitZ6044 Žanra transformācijas latviešu literatūrā Genre transformations in Latvian literature B 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
KomZ6004 Digitālās transformācijas kultūrā Digital transformations in culture A 2 KP 3 ECTS
Valo6261 Rietumu kultūras procesi I Western culture processes I A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6271 Angļu valodas gramatika: morfoloģija un sintakse I English grammar: morphology and syntax I A 2 KP 3 ECTS
ANGST LitZ6047 Literārās paradigmas anglofonajā kultūrā II Literary paradigms in anglophone culture II A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6205 Radošā un akadēmiskā rakstība (angļu valodā) Creative and academic writing (in English) A 4 KP 6 ECTS
ANGST Valo6209 Starpdisciplinārie pētījumi angļu valodniecībā I Interdisciplinary studies in English linguistics I A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6283 Latviešu literatūras un kultūras procesi I Latvian literary and cultural processes I A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6295 Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un fonoloģija Modern Latvian: phonetics and phonology A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6206 Radošā un akadēmiskā rakstība (latviešu valodā) Creative and academic writing (in Latvian) A 4 KP 6 ECTS
LATST Filo6101 Starpdisciplinārie pētījumi latviešu valodniecībā I Interdisciplinary studies in Latvian linguistics I A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6305 Krievu literatūras un kultūras procesi II Russian literary and cultural processes II A 4 KP 6 ECTS
RUSST Valo6207 Radošā un akadēmiskā rakstība (krievu valodā) Creative and academic writing (in Russian) A 4 KP 6 ECTS
RUSST Valo6211 Starpdisciplinārie pētījumi krievu valodniecībā I Interdisciplinary studies in Russian linguistics I A 2 KP 3 ECTS
Valo6216 Angļu valoda A2 English A2 B 4 KP 6 ECTS
Filo6107 Antroponīmi kultūras kontekstā Anthroponyms in the context of culture B 2 KP 3 ECTS
Valo6224 Franču valoda A2 French A2 B 4 KP 6 ECTS
Valo6327 Ievads baltkrievu studijās Introduction to Belarusian studies B 2 KP 3 ECTS
Valo6240 Komunikatīvā lingvistika II (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics II (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6366 Krievu literatūras un kultūras studijas I (krievu valoda kā otrā valoda) Studies in Russian literature and culture I (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6364 Krievu valodas fonētika (krievu valoda kā otrā valoda) Russian phonetics (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6252 Kultūru migrācija Migration of cultures B 2 KP 3 ECTS
Valo6231 Ķīniešu valoda: HSK 1-2 Chinese: HSK 1-2 B 4 KP 6 ECTS
Valo6246 Literārā teksta interpretācija II (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation II (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6337 Reklāmas valoda Language of advertising B 2 KP 3 ECTS
Valo6343 Spāņu valoda A2 Spanish A2 B 4 KP 6 ECTS
Valo6350 Vācu valoda A2 German A2 B 4 KP 6 ECTS
Valo6356 Zviedru valoda A1/A2 Swedish A1/A2 B 4 KP 6 ECTS
Valo2151 Valoda kultūru dialogā Language in cultural dialogue C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Valo6262 Rietumu kultūras procesi II Western culture processes II A 2 KP 3 ECTS
Valo6302 Studiju darbs Term paper A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6268 Angļu valodas gramatika: morfoloģija un sintakse III English grammar: morphology and syntax III A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6273 Mūsdienu angļu valodas lietojums: leksikoloģija un frazeoloģija The use of modern English: lexicology and phraseology A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6210 Starpdisciplinārie pētījumi angļu valodniecībā II Interdisciplinary studies in English linguistics II A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6278 Tekstveide, tekstu analīze un interpretācija II Text creation, text analysis and interpretation II A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6284 Latviešu literatūras un kultūras procesi II Latvian literary and cultural processes II A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6288 Latviešu valodas reģionālie varianti un latgaliešu rakstu valoda I Regional variants of Latvian and the Latgalian written language I A 2 KP 3 ECTS
LATST Filo6111 Mūsdienu latviešu valoda: morfoloģija un vārddarināšana Modern Latvian: morphology and word formation A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6214 Starpdisciplinārie pētījumi latviešu valodniecībā II Interdisciplinary studies in Latvian linguistics II A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6317 Krievu kultūra Latvijā: valoda, literatūra, kultūras procesi Russian culture in Latvia: language, literature, cultural processes A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6306 Krievu literatūras un kultūras procesi III Russian literary and cultural processes III A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6312 Krievu valodas gramatika (vārddarināšana, morfoloģija, sintakse) I Russian grammar (word formation, morphology, syntax) I A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6212 Starpdisciplinārie pētījumi krievu valodniecībā II Interdisciplinary studies in Russian linguistics II A 2 KP 3 ECTS
Valo6217 Angļu valoda B1 English B1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6225 Franču valoda A2 -B1 French A2-B1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6238 Komunikatīvā lingvistika III (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics III (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6367 Krievu literatūras un kultūras studijas II (krievu valoda kā otrā valoda) Studies in Russian literature and culture II (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6370 Krievu ortogrāfijas un interpunkcijas pamati (krievu valoda kā otrā valoda) Basics of Russian orthography and punctuation (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6232 Ķīniešu valoda: HSK 2 Chinese: HSK 2 B 6 KP 9 ECTS
Valo6243 Literārā periodika Literary periodicals B 2 KP 3 ECTS
Valo6247 Literārā teksta interpretācija III (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation III (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6374 Normatīvā gramatika I (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar I (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6344 Spāņu valoda A2-B1 Spanish A2-B1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6351 Vācu valoda A2-B1 German A2-B1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6358 Zviedru valoda A2/B1 Swedish A2/B1 B 6 KP 9 ECTS
Filo1032 Ebreju diaspora: vēsture un kultūra Jewish diaspora: history and culture C 2 KP 3 ECTS
Filo1033 Islāms – reliģija, kultūra, politika Islam - religion, culture, politics C 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Filo6110 Pētniecības praktiskie aspekti Practical aspects of research A 2 KP 3 ECTS
Valo6263 Rietumu kultūras procesi III Western culture processes III A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6195 Angļu valoda diahronā skatījumā A diachronic view on English A 2 KP 3 ECTS
ANGST LitZ6048 Literārās paradigmas anglofonajā kultūrā III Literary paradigms in anglophone culture III A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6205 Radošā un akadēmiskā rakstība (angļu valodā) Creative and academic writing (in English) A 4 KP 6 ECTS
ANGST Valo6279 Tekstveide, tekstu analīze un interpretācija III Text creation, analysis and interpretation III A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6285 Latviešu literatūras un kultūras procesi III Latvian literary and cultural processes III A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6204 Latviešu valoda diahronā skatījumā A diachronic view on Latvian A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6289 Latviešu valodas reģionālie varianti un latgaliešu rakstu valoda II Regional variants of Latvian and the Latgalian written language II A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6206 Radošā un akadēmiskā rakstība (latviešu valodā) Creative and academic writing (in Latvian) A 4 KP 6 ECTS
RUSST Valo6307 Krievu literatūras un kultūras procesi IV Russian literary and cultural processes IV A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6203 Krievu valoda diahronā skatījumā A diachronic view on Russian A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6207 Radošā un akadēmiskā rakstība (krievu valodā) Creative and academic writing (in Russian) A 4 KP 6 ECTS
RUSST Valo6318 Slāvu kultūras un mūsdienu ģeopolitiskie procesi Slavic cultures and contemporary geopolitical processes A 2 KP 3 ECTS
Valo6218 Angļu valoda B1-B2 English B1-B2 B 6 KP 9 ECTS
Valo6226 Franču valoda B1 French B1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6239 Komunikatīvā lingvistika IV (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics IV (Latvian as a second langauge) B 2 KP 3 ECTS
Valo6368 Krievu literatūras un kultūras studijas III (krievu valoda kā otrā valoda) Studies in Russian literature and culture III (Russian as a second language) B 4 KP 6 ECTS
Valo6233 Ķīniešu valoda: HSK 2-3 Chinese: HSK 2-3 B 6 KP 9 ECTS
Filo6103 Latviešu valodas etiķete Etiquette of the Latvian language (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6248 Literārā teksta interpretācija IV (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation IV (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6375 Normatīvā gramatika II (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar II (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6345 Spāņu valoda B1 Spanish B1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6352 Vācu valoda B1 German B1 B 6 KP 9 ECTS
Valo6359 Zviedru valoda B1 Swedish B1 B 6 KP 9 ECTS
5.semestris
Filo6112 Akadēmiskā prakse humanitārajās zinātnēs Academic internship in the humanities A 2 KP 3 ECTS
Valo6299 Bakalaura darbs I Bachelor's thesis I A 2 KP 3 ECTS
Valo6264 Rietumu kultūras procesi IV Western culture processes IV A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6195 Angļu valoda diahronā skatījumā A diachronic view on English A 2 KP 3 ECTS
ANGST LitZ6043 Ekrāna mediji un anglofonā literatūra Screen media and Anglophone literature A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6273 Mūsdienu angļu valodas lietojums: leksikoloģija un frazeoloģija The use of modern English: lexicology and phraseology A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6279 Tekstveide, tekstu analīze un interpretācija III Text creation, analysis and interpretation III A 2 KP 3 ECTS
LATST SDSK6001 Ekrāna mediji un latviešu literatūra Screen media and Latvian literature A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6286 Latviešu literatūras un kultūras procesi IV Latvian literary and cultural processes IV A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6204 Latviešu valoda diahronā skatījumā A diachronic view on Latvian A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6297 Reģionālā literatūra: tradīciju maiņa Latgalē Regional literature: changing traditions in Latgale A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6196 Ekrāna mediji un krievu literatūra Screen media and Russian literature A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6203 Krievu valoda diahronā skatījumā A diachronic view on Russian A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6313 Krievu valodas gramatika (vārddarināšana, morfoloģija, sintakse) II Russian grammar (word formation, morphology, syntax) II A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6314 Krievu valodas gramatika (vārddarināšana, morfoloģija, sintakse) III Russian grammar (word formation, morphology and syntax) III A 2 KP 3 ECTS
Valo6219 Angļu valoda B2.1 English B2.1 B 2 KP 3 ECTS
Valo6236 Bībeles tēli un motīvi latviešu literatūrā Religious motifs and images in Latvian literature B 2 KP 3 ECTS
Valo6237 Daiļrades psiholoģija Psychology of art B 2 KP 3 ECTS
Valo6222 Francijas kultūrstudijas French culture studies B 4 KP 6 ECTS
Valo6227 Franču valoda B 2.1 French B 2.1 B 2 KP 3 ECTS
Valo6369 Krievu literatūras un kultūras studijas IV (krievu valoda kā otrā valoda) Studies in Russian literature and culture IV (Russian as a second language) B 4 KP 6 ECTS
Valo6229 Ķīniešu kultūra: HSK 3 Chinese culture: HSK 3 B 4 KP 6 ECTS
Valo6234 Ķīniešu valoda: HSK 3 Chinese: HSK 3 B 2 KP 3 ECTS
Filo6105 Latviešu leksikogrāfiskais materiāls: pragmatika Latvian lexicographic material: pragmatics B 2 KP 3 ECTS
Valo6221 Lielbritānijas un ASV kultūrstudijas Great Britain and USA culture studies B 4 KP 6 ECTS
Valo6376 Normatīvā gramatika III (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar III (Russian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6341 Spānijas kultūrstudijas Spanish culture studies B 4 KP 6 ECTS
Valo6346 Spāņu valoda B2.1 Spanish B2.1 B 2 KP 3 ECTS
Valo6348 Vācijas kultūrstudijas German culture studies B 4 KP 6 ECTS
Valo6353 Vācu valoda B2 German B2 B 2 KP 3 ECTS
Valo6355 Zviedrijas kultūrstudijas un literatūra Swedish cultural studies and literature B 4 KP 6 ECTS
Valo6360 Zviedru valoda B1/B2 Swedish B1/B2 B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Valo6300 Bakalaura darbs II Bachelor's thesis II A 8 KP 12 ECTS
SDSK6113 Projektu izstrāde un radošās industrijas humanitārajā jomā Project development and creative industries in the field of the humanities A 2 KP 3 ECTS
Valo6266 Tulkošanas un valodas apguves e-rīki I Translation and language acquisition e-tools I A 2 KP 3 ECTS
Valo6267 Tulkošanas un valodas apguves e-rīki II Translation and language acquisition e-tools II A 2 KP 3 ECTS
ANGST Valo6274 Mūsdienu britu un ASV literatūra: tekstu analīze Contemporary British and US literature: text analysis A 2 KP 3 ECTS
LATST Valo6287 Latviešu literatūras un kultūras procesi V Latvian literary and cultural processes V A 2 KP 3 ECTS
RUSST Valo6309 Krievu literatūras un kultūras procesi VI Russian literary and cultural processes VI A 2 KP 3 ECTS
Valo6220 Angļu valoda B2.2 English B2.2 B 4 KP 6 ECTS
Valo6228 Franču valoda B2.2 French B2.2 B 4 KP 6 ECTS
Valo6363 Jaunākā krievu literatūra Contemporary Russian literature B 2 KP 3 ECTS
Valo6372 Krievu valodas funkcionālā stilistika Functional stylistics of the Russian language B 2 KP 3 ECTS
Valo6235 Ķīniešu valoda: HSK 3-3 Chinese: HSK 3-3 B 4 KP 6 ECTS
Valo6242 Latviešu literatūras recepcija teātrī un kino Reception of Latvian literature in theatre and cinema B 2 KP 3 ECTS
Valo6347 Spāņu valoda B2.2 Spanish B2.2 B 4 KP 6 ECTS
Filo6106 Teksta lingvistiskā analīze (latviešu kā otrā valoda) Text linguistic analysis (Latvian as a second language) B 2 KP 3 ECTS
Valo6354 Vācu valoda B2.1 German B2.1 B 4 KP 6 ECTS
Valo6361 Zviedru valoda B2 Swedish B2 B 4 KP 6 ECTS