Studiju programma

DUIS kods D02DP
Nosaukums Austrumeiropas kultūras sakari un integrācijas procesi
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43227
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Vēst1046 Kultūras procesa vēsture I History of cultural process I A 2 KP 3 ECTS
MakZ6121 Mākslas zinātnes pamati: estētikas kategorijas, glezniecība un grafika A 2 KP 3 ECTS
Valo6378 Mūsdienu baltu un slāvu valodu lingvistiskā tipoloģija A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2060 Krievu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Russian and communicative linguistics B 4 KP 6 ECTS
Valo2059 Latviešu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Latvian and communicative linguistics B 4 KP 6 ECTS
Valo1081 Profesionālā angļu valoda Professional English B 2 KP 3 ECTS
Valo6386 Valsts studijas (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) un studiju prakse B 4 KP 6 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ekon6069 Austrumeiropas biznesa sakari Eastern European business relations A 2 KP 3 ECTS
Vēst1117 Austrumeiropas kultūras sakari un integrācija Eastern European cultural contacts and integration A 2 KP 3 ECTS
Vēst1114 Kultūras procesa vēsture II History of cultural process II A 2 KP 3 ECTS
MakZ6379 Mākslas zinātnes pamati: literatūra un kino A 2 KP 3 ECTS
MakZ6380 Mākslas zinātnes pamati: teātris un mākslas perfomances A 2 KP 3 ECTS
SDSK6005 Integrācijas programmas Eiropas Savienībā B 2 KP 3 ECTS
Valo6384 Lietišķā krievu valoda B 2 KP 3 ECTS
Valo6383 Lietišķā latviešu valoda B 2 KP 3 ECTS
Valo1388 Profesionālā angļu valoda Professional English I B 2 KP 3 ECTS
Valo2151 Valoda kultūru dialogā Language in cultural dialogue C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
SDSK6003 Austrumeiropas kultūras sakari un integrācija A 2 KP 3 ECTS
Vēst3063 Kultūras procesa vēsture III History of cultural process III A 2 KP 3 ECTS
Valo6379 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): literatūra A 4 KP 6 ECTS
MakZ6123 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): teātris un kino A 2 KP 3 ECTS
Vēst4006 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): tēlotājmāksla un arhitektūra History of art (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus): fine arts and architecture A 2 KP 3 ECTS
Vēst5007 Tradicionālas kultūras (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) Traditional cultures (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Belarus) A 2 KP 3 ECTS
Valo3038 Poļu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Polish and communicative linguistics B 2 KP 3 ECTS
Valo2217 Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma pilnveide) Practical English (development of functional language use) B 2 KP 3 ECTS
Filo1032 Ebreju diaspora: vēsture un kultūra Jewish diaspora: history and culture C 2 KP 3 ECTS
Filo1033 Islāms – reliģija, kultūra, politika Islam - religion, culture, politics C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
PolZ4004 ES pamatnostādnes Fundamentals of EU A 2 KP 3 ECTS
Valo6381 Kultūras procesa vēsture IV A 2 KP 3 ECTS
Valo6378 Mūsdienu baltu un slāvu valodu lingvistiskā tipoloģija A 2 KP 3 ECTS
Vest4025 Pierobežas kultūras īpatnības (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) A 4 KP 6 ECTS
Filo6113 Studiju darbs Term paper A 2 KP 3 ECTS
SDSK6005 Integrācijas programmas Eiropas Savienībā B 2 KP 3 ECTS
PolZ4005 Politika un valstu politiskās attiecības ES valstīs Policy and state political relations in EU countries B 4 KP 6 ECTS
Valo1171 Poļu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Polish and communicative linguistics B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Vēst3058 Bakalaura darbs I Bachelor’s thesis I A 4 KP 6 ECTS
SDSK6002 Integratīvās pieejas nevalstisko organizāciju darbībā A 2 KP 3 ECTS
Vēst2020 Kultūras semiotika Semiotics of culture A 2 KP 3 ECTS
MakZ6123 Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): teātris un kino A 2 KP 3 ECTS
Valo6380 Studiju prakse A 2 KP 3 ECTS
SDSK1008 Austrumeiropas valstu ekonomika (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) B 4 KP 6 ECTS
KomZ3005 Kultūras tūrisms Cultural tourism B 2 KP 3 ECTS
Valo1115 Lietuviešu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Lithuanian and communicative linguistics B 2 KP 3 ECTS
Valo1172 Lietuviešu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Conversational Lithuanian and communicative linguistic B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Vēst4023 Bakalaura darbs II Bachelor’s thesis II A 6 KP 9 ECTS
Antr6001 Etnosa teorija Theory of ethnos A 2 KP 3 ECTS
Valo6381 Kultūras procesa vēsture IV A 2 KP 3 ECTS
Vēst6024 Kultūras teorija Theory of culture A 2 KP 3 ECTS
SDSK6008 Baltu diaspora pasaulē Baltic diaspora worldwide B 2 KP 3 ECTS
SDSK6006 Ebreji Austrumeiropā Jews in Eastern Europe B 2 KP 3 ECTS
KomZ3004 Kultūrinformatīvā komunikācija Culture and information communication B 2 KP 3 ECTS
Valo6385 Poļu un baltkrievu kultūras Latvijā Polish and Belarusian cultures in Latvia B 2 KP 3 ECTS