Studiju programma

DUIS kods D04A2
Nosaukums Mūzika
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42212
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

 • INAKO-instrumentspēles (akordeona spēles) skolotājs
 • INKLA-instrumentspēles (klavierspēles) skolotājs
 • INPFL-instrumentspēles (pūšaminstrumenta (flauta) spēles) skolotājs
 • INPKL-instrumentspēles (pūšaminstrumenta (klarnete) spēles) skolotājs
 • INPSA-instrumentspēles (pūšaminstrumenta (saksofons) spēles) skolotājs
 • INPTB-instrumentspēles (pūšaminstrumenta (trombons) spēles) skolotājs
 • INPTR-instrumentspēles (pūšaminstrumenta (trompete) spēles) skolotājs
 • INSKO-instrumentspēles (stīgu instrumenta (kontrabass) spēles) skolotājs
 • INSVI-instrumentspēles (stīgu instrumenta (vijole) spēles) skolotājs
 • KOPRI-kora priekšmetu skolotājs
 • SODZI-solo dziedāšanas skolotājs
 • VIMUZ-vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Biol1 Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana Children physiology and health promotion A 2 KP 3 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1 Harmonija I Harmony I A 2 KP 3 ECTS
InfT1017 Informācijas tehnoloģijas I Information technologies I A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1250 Mūzikas vēsture: viduslaiki, renesanse, baroks History of music: middle ages, renaissance, baroque A 2 KP 3 ECTS
MākZ1044 Solfedžo I Solfeggio I A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1228 Aktīvā koncertprakse I Active concert practice I B 1 KP 1.5 ECTS
Peda1069 Pedagoģijas vēsture History of pedagogy B 2 KP 3 ECTS
INAKO MākZ1059 Akordeona vēsture History of accordion B 2 KP 3 ECTS
INAKO MākZ1174 Akordeonspēle I Accordion playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INAKO MākZ1176 Klavieres I (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) I B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ1169 Klavierspēle I Piano playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INKLA MākZ1054 Klavieru vēsture History of piano B 2 KP 3 ECTS
INKLA MākZ1050 Koncertmeistara klase I Class in accompanying I B 1 KP 1.5 ECTS
INPFL MākZ1481 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle I Wind-instrument (flute) playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INPKL MākZ1482 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle I Wind instrument (clarinet) playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INPSA MākZ1483 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle I Wind-instrument (saxophone) playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INPTB MākZ1485 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle I Wind-instrument (trombone) playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ1484 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle I Wind-instrument (trumpet) playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ1053 Pūšamo instrumentu vēsture History of wind instruments B 2 KP 3 ECTS
INSKO MākZ1489 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle I String instrument (double bass) playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INSVI MākZ1487 Stīgu instrumenta (vijole) spēle I String instrument (violin) playing I B 3 KP 4.5 ECTS
INSVI MākZ1125 Stīgu instrumentu atskaņotājmākslas vēsture History of stringed instrument performance B 2 KP 3 ECTS
KOPRI MākZ1203 Diriģēšana I Conducting I B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ1123 Diriģēšanas vēsture History of conducting B 2 KP 3 ECTS
SODZI MākZ1201 Solo dziedāšana I Solo singing I B 3 KP 4.5 ECTS
SODZI MākZ1127 Vokālās mākslas vēsture History of vocal music B 2 KP 3 ECTS
VIMUZ MākZ1141 Diriģēšana I Conducting I B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ2517 Kora zinātne un kora darba metodika I Choral science and methodology of choir work I B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ1446 Koris I Choir I B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ1448 Papildinstruments Additional instrument B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ1322 Solo dziedāšana un vokālā darba metodika I Solo singing and methods of vocal work I B 1 KP 1.5 ECTS
2.semestris
MākZ1168 Harmonija II Harmony II A 2 KP 3 ECTS
InfT1018 Informācijas tehnoloģijas II Information technologies II A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1046 Mūzikas vēsture: klasicisms History of music: classicism A 2 KP 3 ECTS
Valo1289 Praktiskā angļu valoda (valodas prasmju uzlabošana) Practical English (improvement of language proficiency) A 2 KP 3 ECTS
MākZ1167 Solfedžo II Solfeggio II A 2 KP 3 ECTS
MākZ1229 Aktīvā koncertprakse II Active concert practice II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1227 Studiju darbs Term paper B 1 KP 1.5 ECTS
Psih1020 Vispārīgā psiholoģija General psychology B 2 KP 3 ECTS
INAKO MākZ1060 Akordeona instrumenta mācība Studies of accordion instrument B 2 KP 3 ECTS
INAKO MākZ1175 Akordeonspēle II Accordion playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INKLA MākZ1170 Klavierspēle II Piano playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INKLA MākZ1049 Klavierspēles repertuārs Repertoire of piano playing B 2 KP 3 ECTS
INKLA MākZ1048 Koncertmeistara klase II Class in accompanying II B 1 KP 1.5 ECTS
INPFL MākZ2521 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle II Wind-instrument (flute) playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INPFL MākZ1052 Pūšamo instrumentu mācība Studies of wind instruments B 2 KP 3 ECTS
INPKL MākZ2522 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle II Wind instrument (clarinet) playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INPSA MākZ2523 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle II Wind-instrument (saxophone) playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INPTB MākZ2525 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle II Wind-instrument (trombone) playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ2524 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle II Wind-instrument (trumpet) playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INSKO MākZ2529 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle II String instrument (double bass) playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INSVI MākZ1177 Klavieres II (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) II B 1 KP 1.5 ECTS
INSVI MākZ2527 Stīgu instrumenta (vijole) spēle II String instrument (violin) playing II B 3 KP 4.5 ECTS
INSVI MākZ1126 Stīgu instrumentu mācība Studies of stringed instruments B 2 KP 3 ECTS
KOPRI MākZ1204 Diriģēšana II Conducing II B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ1124 Kora darba teorija Theory of choir work B 2 KP 3 ECTS
SODZI MākZ2073 Latviešu vokālā literatūra Latvian vocal literature B 2 KP 3 ECTS
SODZI MākZ1202 Solo dziedāšana II Solo singing II B 3 KP 4.5 ECTS
VIMUZ MākZ1142 Diriģēšana II Conducting II B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ3411 Kora zinātne un kora darba metodika II Choral science and methodology of choir work II B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ1447 Koris II Choir II B 2 KP 3 ECTS
VIMUZ MākZ2324 Solo dziedāšana un vokālā darba metodika II Solo singing and methods of vocal work II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1539 Kolektīvā muzicēšana I Collective music playing I C 1 KP 1.5 ECTS
3.semestris
MākZ2033 Mūzikas vēsture: romantisms I History of music: Romanticism I A 2 KP 3 ECTS
MākZ2032 Polifonija I Polyphony I A 2 KP 3 ECTS
Valo2217 Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma pilnveide) Practical English (development of functional language use) A 2 KP 3 ECTS
MākZ2113 Solfedžo III Solfeggio III A 2 KP 3 ECTS
MākZ2169 Akordeonspēles mācību metodika I Methodology of teaching accordion playing I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2225 Aktīvā koncertprakse III Active concert practice III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2227 Analītiskā koncertprakse I Analytical concert practice B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2229 Diriģēšanas mācību metodika I Methodology of teaching/learning conducting I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2167 Klavierspēles mācību metodika I Methodology of teaching piano playing I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2228 Kompozīcija un improvizācija Composition and improvisation B 1 KP 1.5 ECTS
Peda2057 Mūzikas mācību metodika I Methodology of teaching music I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2173 Pūšaminstrumentu mācību metodika I Methodology of teaching wind-instrument playing I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2177 Solo dziedāšanas mācību metodika I Methodology of teaching solo singing I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2175 Stīgu instrumentu mācību metodika I Methodology of teaching stringed instrument playing I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2224 Studiju darbs Term paper B 1 KP 1.5 ECTS
INAKO MākZ2125 Akordeonspēle III Accordion playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INAKO MākZ2127 Akordeonu ansamblis I Ensemble of accordions I B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ2 Kameransamblis I Chamber ensemble I B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ2116 Klavierspēle III Piano playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INKLA MākZ2119 Koncertmeistara klase III Class in accompanying III B 1 KP 1.5 ECTS
INPFL MākZ3419 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle III Wind-instrument (flute) playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INPKL MākZ3420 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle III Wind instrument (clarinet) playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INPSA MākZ2129 Klavieres III (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) III B 1 KP 1.5 ECTS
INPSA MākZ3421 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle III Wind-instrument (saxophone) playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INPTB MākZ3423 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle III Wind-instrument (trombone) playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ3422 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle III Wind-instrument (trumpet) playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ2135 Pūšamo instrumentu ansamblis I Ensemble of wind instruments I B 1 KP 1.5 ECTS
INSKO MākZ3427 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle III String instrument (double bass) playing III B 3 KP 4.5 ECTS
INSKO MākZ2139 Stīgu instrumentu ansamblis I Ensemble of stringed instruments I B 1 KP 1.5 ECTS
INSVI MākZ3425 Stīgu instrumenta (vijole) spēle III String instrument (violin) playing III B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ2163 Diriģēšana III Conducing III B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ2165 Vokālais ansamblis I Vocal ensemble I B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ2161 Kamerdziedāšana I Chamber singing I B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ2159 Solo dziedāšana III Solo singing III B 3 KP 4.5 ECTS
VIMUZ MākZ2085 Diriģēšana III Conducting III B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ2518 Koris III Choir III B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ1449 Runas un skatuves kultūra Speech and performing culture B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ2325 Solo dziedāšana un vokālā darba metodika III Solo singing and methods of vocal work III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1540 Kolektīvā muzicēšana II Collective music playing II C 1 KP 1.5 ECTS
4.semestris
Filz2021 Filozofija un ētika Philosophy and ethics A 2 KP 3 ECTS
MākZ2031 Mākslas vēsture History of art A 2 KP 3 ECTS
MākZ2115 Mūzikas vēsture: romantisms II History of music: Romanticism II A 2 KP 3 ECTS
MākZ2007 Polifonija II Polyphony II A 2 KP 3 ECTS
MākZ2114 Solfedžo IV Solfeggio IV A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2170 Akordeonspēles mācību metodika II Methodology of teaching accordion playing II B 2 KP 3 ECTS
MākZ2226 Aktīvā koncertprakse IV Active concert practice IV B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2230 Diriģēšanas mācību metodika II Methodology of teaching/learning conducting II B 2 KP 3 ECTS
MākZ2168 Klavierspēles mācību metodika II Methodology of teaching piano playing II B 2 KP 3 ECTS
Peda4020 Mūzikas mācību metodika II Methodology of teaching music II B 2 KP 3 ECTS
Psih2014 Mūzikas psiholoģija Music psychology B 2 KP 3 ECTS
MākZ2174 Pūšaminstrumentu mācību metodika II Methodology of teaching wind-instrument playing II B 2 KP 3 ECTS
MākZ2178 Solo dziedāšanas mācību metodika II Methodology of teaching solo singing II B 2 KP 3 ECTS
MākZ2176 Stīgu instrumentu mācību metodika II Methodology of teaching stringed instrument playing II B 2 KP 3 ECTS
INAKO MākZ2126 Akordeonspēle IV Accordion playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INAKO MākZ2128 Akordeonu ansamblis II Ensemble of accordions II B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ2118 Kameransamblis II Chamber ensemble II B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ2117 Klavierspēle IV Piano playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INKLA MākZ2120 Koncertmeistara klase IV Class in accompanying IV B 1 KP 1.5 ECTS
INPFL MākZ4351 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle IV Wind-instrument (flute) playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INPKL MākZ4352 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle IV Wind instrument (clarinet) playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INPSA MākZ4353 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle IV Wind-instrument (saxophone) playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INPTB MākZ4355 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle IV Wind-instrument (trombone) playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ4354 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle IV Wind-instrument (trumpet) playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ2136 Pūšamo instrumentu ansamblis II Ensemble of wind instruments II B 1 KP 1.5 ECTS
INSKO MākZ4359 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle IV String instrument (double bass) playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
INSKO MākZ2140 Stīgu instrumentu ansamblis II Ensemble of stringed instruments II B 1 KP 1.5 ECTS
INSVI MākZ2130 Klavieres IV (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) IV B 1 KP 1.5 ECTS
INSVI MākZ4357 Stīgu instrumenta (vijole) spēle IV Stringed instrument (violin) playing IV B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ2164 Diriģēšana IV Conducing IV B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ2166 Vokālais ansamblis II Vocal ensemble II B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ2162 Kamerdziedāšana II Chamber singing II B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ2160 Solo dziedāšana IV Solo singing IV B 3 KP 4.5 ECTS
VIMUZ MākZ1445 Diriģēšana IV Conducting IV B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ2519 Koris IV Choir IV B 2 KP 3 ECTS
VIMUZ MākZ2520 Solo dziedāšana un vokālā darba metodika IV Solo singing and methods of vocal work IV B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2587 Kolektīvā muzicēšana III Collective music playing III C 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
Vēst1003 Latvijas kultūras vēsture History of Latvian culture A 2 KP 3 ECTS
MākZ3 Mūzikas formas mācība I Study of musical form I A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3093 Mūzikas vēsture: romantisms III History of music: Romanticism III A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3162 Akordeonspēles mācību metodika III Methodology of teaching accordion playing III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3205 Aktīvā koncertprakse V Active concert practice V B 1 KP 1.5 ECTS
Peda3028 Audzināšanas teorija un metodika Theory and methodology of upbringing B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3213 Diriģēšanas mācību metodika III Methodology of teaching/learning conducting III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3160 Klavierspēles mācību metodika III Methodology of teaching piano playing III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2320 Mūzikas mācību metodika III Methodology of teaching music III B 1 KP 1.5 ECTS
Peda3029 Mūzikas pedagoģija Music pedagogy B 2 KP 3 ECTS
MākZ3204 Pedagoģiskā prakse I Teaching practice B 8 KP 12 ECTS
MākZ3164 Pūšaminstrumentu mācību metodika III Methodology of teaching wind-instrument playing III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3168 Solo dziedāšanas mācību metodika III Methodology of teaching solo singing III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3166 Stīgu instrumentu mācību metodika III Methodology of teaching stringed instrument playing III B 1 KP 1.5 ECTS
INAKO MākZ3103 Akordeonspēle V Accordion playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INAKO MākZ3105 Akordeonu ansamblis III Ensemble of accordions III B 0.5 KP 0.75 ECTS
INKLA MākZ3096 Kameransamblis III Chamber ensemble III B 0.5 KP 0.75 ECTS
INKLA MākZ3094 Klavierspēle V Piano playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INKLA MākZ3098 Koncertmeistara klase V Class in accompanying V B 0.5 KP 0.75 ECTS
INPFL MākZ5164 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle V Wind-instrument (flute) playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPKL MākZ5165 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle V Wind instrument (clarinet) playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPSA MākZ5166 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle V Wind-instrument (saxophone) playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPTB MākZ5168 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle V Wind-instrument (trombone) playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPTB MākZ3113 Pūšamo instrumentu ansamblis III Ensemble of wind instruments III B 0.5 KP 0.75 ECTS
INPTR MākZ5167 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle V Wind-instrument (trumpet) playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INSKO MākZ5172 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle V String instrument (double bass) playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
INSKO MākZ3117 Stīgu instrumentu ansamblis III Ensemble of stringed instruments III B 0.5 KP 0.75 ECTS
INSVI MākZ5170 Stīgu instrumenta (vijole) spēle V String instrument (violin) playing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
KOPRI MākZ3156 Diriģēšana V Conducting V B 1.5 KP 2.25 ECTS
KOPRI MākZ3158 Vokālais ansamblis III Vocal ensemble III B 0.5 KP 0.75 ECTS
SODZI MākZ3154 Kamerdziedāšana III Chamber singing III B 0.5 KP 0.75 ECTS
SODZI MākZ3107 Klavieres V (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) V B 0.5 KP 0.75 ECTS
SODZI MākZ3152 Solo dziedāšana V Solo singing V B 1.5 KP 2.25 ECTS
VIMUZ MākZ3071 Diriģēšana V Conducting V B 0.5 KP 0.75 ECTS
VIMUZ MākZ3412 Koris V Choir V B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ3414 Solo dziedāšana un vokālā darba metodika V Solo singing and methods of vocal work V B 0.5 KP 0.75 ECTS
MākZ2588 Kolektīvā muzicēšana IV Collective music playing IV C 0.5 KP 0.75 ECTS
6.semestris
MākZ3020 Instrumentācija un pavadījuma pamati Instrumentation and fundamentals of accompanying A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3019 Latviešu mūzikas vēsture I History of Latvian music I A 2 KP 3 ECTS
MākZ3049 Mūzikas formas mācība II Study of musical form II A 2 KP 3 ECTS
MākZ3018 Mūzikas vēsture: 20. gadsimts I History of music: the 20th century I A 2 KP 3 ECTS
MākZ3163 Akordeonspēles mācību metodika IV Methodology of teaching accordion playing IV B 2 KP 3 ECTS
MākZ3206 Aktīvā koncertprakse VI Active concert practice VI B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3208 Analītiskā koncertprakse II Analytical concert practice B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3214 Diriģēšanas mācību metodika IV Methodology of teaching/learning conducting IV B 2 KP 3 ECTS
MākZ3161 Klavierspēles mācību metodika IV Methodology of teaching piano playing IV B 2 KP 3 ECTS
MākZ3336 Mūzikas mācību metodika IV Methodology of teaching music IV B 2 KP 3 ECTS
MākZ3165 Pūšaminstrumentu mācību metodika IV Methodology of teaching wind-instrument playing IV B 2 KP 3 ECTS
Psih3015 Saskarsmes psiholoģija Communication psychology B 2 KP 3 ECTS
MākZ3169 Solo dziedāšanas mācību metodika IV Methodology of teaching solo singing IV B 2 KP 3 ECTS
MākZ3167 Stīgu instrumentu mācību metodika IV Methodology of teaching stringed instrument playing IV B 2 KP 3 ECTS
MākZ3202 Studiju darbs Term paper B 1 KP 1.5 ECTS
INAKO MākZ3104 Akordeonspēle VI Accordion playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INAKO MākZ3106 Akordeonu ansamblis IV Ensemble of accordions IV B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ3097 Kameransamblis IV Chamber ensemble IV B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ3095 Klavierspēle VI Piano playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INKLA MākZ3099 Koncertmeistara klase VI Class in accompanying VI B 1 KP 1.5 ECTS
INPFL MākZ3108 Klavieres VI (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) VI B 1 KP 1.5 ECTS
INPFL MākZ5173 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle VI Wind-instrument (flute) playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INPKL MākZ5176 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle VI Wind instrument (clarinet) playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INPKL MākZ3114 Pūšamo instrumentu ansamblis IV Ensemble of wind instruments IV B 1 KP 1.5 ECTS
INPSA MākZ5179 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle VI Wind-instrument (saxophone) playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INPTB MākZ5185 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle VI Wind-instrument (trombone) playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ5182 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle VI Wind-instrument (trumpet) playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INSKO MākZ5197 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle VI String instrument (double bass) playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
INSKO MākZ3118 Stīgu instrumentu ansamblis IV Ensemble of stringed instruments IV B 1 KP 1.5 ECTS
INSVI MākZ5191 Stīgu instrumenta (vijole) spēle VI String instrument (violin) playing VI B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ3157 Diriģēšana VI Conducting VI B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ3159 Vokālais ansamblis IV Vocal ensemble IV B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ3155 Kamerdziedāšana IV Chamber singing IV B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ3153 Solo dziedāšana VI Solo singing VI B 3 KP 4.5 ECTS
VIMUZ MākZ3072 Diriģēšana VI Conducting VI B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ3413 Koris VI Choir VI B 2 KP 3 ECTS
VIMUZ MākZ3415 Solo dziedāšana un vokālā darba metodika VI Solo singing and methods of vocal work VI B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3489 Kolektīvā muzicēšana V Collective music playing V C 1 KP 1.5 ECTS
7.semestris
MākZ4157 Bakalaura darba izstrāde I Bachelor's thesis A 6 KP 9 ECTS
MākZ4060 Latviešu mūzikas vēsture II History of Latvian music II A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ4059 Mūzikas vēsture: 20. gadsimts II History of music: the 20th century II A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ4162 Aktīvā koncertprakse VII Active concert practice VII B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ4160 Pedagoģiskā prakse II Teaching practice B 8 KP 12 ECTS
INAKO MākZ4069 Akordeonspēle VII Accordion playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INAKO MākZ4071 Akordeonu ansamblis V Ensemble of accordions V B 0.5 KP 0.75 ECTS
INKLA MākZ4024 Kameransamblis V Chamber ensemble V B 0.5 KP 0.75 ECTS
INKLA MākZ4061 Klavierspēle VII Piano playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INKLA MākZ4064 Koncertmeistara klase VII Class in accompanying VII B 0.5 KP 0.75 ECTS
INPFL MākZ5174 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle VII Wind-instrument (flute) playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPKL MākZ5177 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle VII Wind instrument (clarinet) playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPSA MākZ5180 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle VII Wind-instrument (saxophone) playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPTB MākZ5186 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle VII Wind-instrument (trombone) playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPTR MākZ5183 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle VII Wind-instrument (trumpet) playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INPTR MākZ4079 Pūšamo instrumentu ansamblis V Ensemble of wind instruments V B 0.5 KP 0.75 ECTS
INSKO MākZ5198 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle VII String instrument (double bass) playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
INSKO MākZ4083 Stīgu instrumentu ansamblis V Ensemble of stringed instruments V B 0.5 KP 0.75 ECTS
INSVI MākZ5192 Stīgu instrumenta (vijole) spēle VII String instrument (violin) playing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
KOPRI MākZ4118 Diriģēšana VII Conducing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
KOPRI MākZ4120 Vokālais ansamblis V Vocal ensemble V B 0.5 KP 0.75 ECTS
SODZI MākZ4116 Kamerdziedāšana V Chamber singing V B 0.5 KP 0.75 ECTS
SODZI MākZ4114 Solo dziedāšana VII Solo singing VII B 1.5 KP 2.25 ECTS
VIMUZ MākZ4446 Diriģēšana VII Conducting VII B 0.5 KP 0.75 ECTS
VIMUZ MākZ4073 Klavieres VII (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) VII B 0.5 KP 0.75 ECTS
VIMUZ MākZ4341 Koris VII Choir VII B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ4343 Solo dziedāšana un vokālā darba metodika VII Solo singing and methods of vocal work VII B 0.5 KP 0.75 ECTS
MākZ3490 Kolektīvā muzicēšana VI Collective music playing VI C 0.5 KP 0.75 ECTS
8.semestris
MākZ4158 Bakalaura darba izstrāde II Bachelor's thesis A 6 KP 9 ECTS
VadZ4003 Lietvedības pamati Fundamentals of record keeping A 2 KP 3 ECTS
MākZ4006 Mūzikas stili un to interpretācija Music styles and their interpretation A 2 KP 3 ECTS
Ekon4007 Projektu izstrāde un vadība Project elaboration and management A 2 KP 3 ECTS
INAKO MākZ5209 Eksāmens akordeonspēlē Examination in accordion playing A 0 KP 0 ECTS
INAKO MākZ4362 Eksāmens akordeonspēles mācību metodikā Examination in methodology of teaching accordion playing A 0 KP 0 ECTS
INKLA MākZ4268 Eksāmens klavierspēlē Examination in piano playing A 0 KP 0 ECTS
INKLA MākZ4269 Eksāmens klavierspēles mācību metodikā Examination in methodology of teaching piano playing A 0 KP 0 ECTS
INKLA MākZ4270 Eksāmens koncertmeistara klasē Examination in accompanying A 0 KP 0 ECTS
INPFL MākZ5200 Eksāmens flautas spēlē A 0 KP 0 ECTS
INPKL MākZ5201 Eksāmens pūšaminstrumenta (klarnete) spēlē Examination in wind instrument (clarinet) playing A 0 KP 0 ECTS
INPSA MākZ5202 Eksāmens pūšaminstrumenta (saksofons) spēlē Examination in wind instrument (saxophone) playing A 0 KP 0 ECTS
INPTB MākZ4273 Eksāmens ansamblī Examination in ensemble A 0 KP 0 ECTS
INPTB MākZ5204 Eksāmens pūšaminstrumenta (trombons) spēlē Examination in wind instrument (trombone) playing A 0 KP 0 ECTS
INPTR MākZ5203 Eksāmens pūšaminstrumenta (trompete) spēlē Examination in wind instrument (trumpet) playing A 0 KP 0 ECTS
INPTR MākZ4363 Eksāmens pūšaminstrumentu mācību metodikā Examination in methodology of teaching wind instrument playing A 0 KP 0 ECTS
INSKO MākZ5208 Eksāmens stīgu instrumenta (kontrabass) spēlē A 0 KP 0 ECTS
INSKO MākZ4285 Eksāmens stīgu instrumenta ansamblī Examination in ensemble of stringed instruments A 0 KP 0 ECTS
INSKO MākZ4284 Eksāmens stīgu instrumentu mācību metodikā Examination in methodology of teaching stringed instrument playing A 0 KP 0 ECTS
INSVI MākZ5206 Eksāmens stīgu instrumenta (vijole) spēlē Examination in stringed instrument (violin) playing A 0 KP 0 ECTS
KOPRI MākZ4289 Eksāmens diriģēšanas mācību metodikā A 0 KP 0 ECTS
KOPRI MākZ4290 Eksāmens vokālajā ansamblī A 0 KP 0 ECTS
SODZI MākZ4287 Eksāmens kamerdziedāšanā Examination in chamber singing A 0 KP 0 ECTS
SODZI MākZ4274 Eksāmens solo dziedāšanā Examination in solo singing A 0 KP 0 ECTS
SODZI MākZ4275 Eksāmens solo dziedāšanas mācību metodikā Examination in methodology of teaching solo singing A 0 KP 0 ECTS
VIMUZ MākZ4288 Eksāmens diriģēšanā Examination in conducting A 0 KP 0 ECTS
VIMUZ MākZ4338 Eksāmens muzicēšanā Examination in playing music A 0 KP 0 ECTS
VIMUZ MākZ4339 Eksāmens mūzikas mācību metodikā Examination in methodology of teaching music A 0 KP 0 ECTS
MākZ4163 Aktīvā koncertprakse VIII Active concert practice VIII B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ4164 Mūzika un dators Music and computer B 1 KP 1.5 ECTS
INAKO MākZ4070 Akordeonspēle VIII Accordion playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INAKO MākZ4072 Akordeonu ansamblis VI Ensemble of accordions VI B 1 KP 1.5 ECTS
INAKO MākZ4074 Klavieres VIII (obligātais instruments) Piano (obligatory musical instrument) VIII B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ4063 Kameransamblis VI Chamber ensemble VI B 1 KP 1.5 ECTS
INKLA MākZ4062 Klavierspēle VIII Piano playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INKLA MākZ4065 Koncertmeistara klase VIII Class in accompanying VIII B 1 KP 1.5 ECTS
INPFL MākZ5175 Pūšaminstrumenta (flauta) spēle VIII Wind-instrument (flute) playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INPKL MākZ5178 Pūšaminstrumenta (klarnete) spēle VIII Wind instrument (clarinet) playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INPSA MākZ5181 Pūšaminstrumenta (saksofons) spēle VIII Wind-instrument (saxophone) playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INPTB MākZ5187 Pūšaminstrumenta (trombons) spēle VIII Wind-instrument (trombone) playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ5184 Pūšaminstrumenta (trompete) spēle VIII Wind-instrument (trumpet) playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INPTR MākZ4080 Pūšamo instrumentu ansamblis VI Ensemble of wind instruments VI B 1 KP 1.5 ECTS
INSKO MākZ5199 Stīgu instrumenta (kontrabass) spēle VIII String instrument (double bass) playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
INSKO MākZ4084 Stīgu instrumentu ansamblis VI Ensemble of stringed instruments VI B 1 KP 1.5 ECTS
INSVI MākZ5193 Stīgu instrumenta (vijole) spēle VIII String instrument (violin) playing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ4119 Diriģēšana VIII Conducting VIII B 3 KP 4.5 ECTS
KOPRI MākZ4121 Vokālais ansamblis VI Vocal ensemble VI B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ4117 Kamerdziedāšana VI Chamber singing VI B 1 KP 1.5 ECTS
SODZI MākZ4115 Solo dziedāšana VIII Solo singing VIII B 3 KP 4.5 ECTS
VIMUZ MākZ3006 Aranžēšana Arrangement B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ4040 Diriģēšana VIII Conducting VIII B 1 KP 1.5 ECTS
VIMUZ MākZ4342 Koris VIII Choir VIII B 2 KP 3 ECTS
MākZ4405 Kolektīvā muzicēšana VII Collective music playing VII C 1 KP 1.5 ECTS