Studiju programma

DUIS kods D04A3
Nosaukums Mākslas menedžments
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42211
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 4. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Ekon1064 Ekonomika I Economics I A 2 KP 3 ECTS
MākZ3444 Mākslas menedžments Art management A 2 KP 3 ECTS
MākZ1043 Mākslas projektu vadītāja profesionālā ētika Professional ethics of art project leader A 2 KP 3 ECTS
MākZ1042 Mākslas un kultūras institūciju darbība Activity of art and culture institutions A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ5217 Aktiermeistarības pamati Fundamentals of acting skills B 2 KP 3 ECTS
MākZ1344 Dejas pamati I Fundamentals of dance I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1370 Divdimensiju kompozīcija I Two-dimensional composition I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1349 Ievadprakse I Introductory practice I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1369 Mūzikas kultūra un tradīcijas Latvijā I Culture of music and traditions in Latvia I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1354 Mūzikas teorijas pamati I Fundamentals of music theory I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1108 Runas māksla I Rhetoric I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ5218 Vizuālās mākslas pamati Fundamentals of visual art B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
DatZ1074 Datorgrafikas pamati Fundamentals of computer graphics A 2 KP 3 ECTS
Ekon2055 Ekonomika II Economics II A 2 KP 3 ECTS
Soci1015 Komunikāciju vadība Management of communications A 2 KP 3 ECTS
Ekon1076 Mākslas menedžmenta praktiskie aspekti A 1 KP 1.5 ECTS
SDSK1003 Praktiskā angļu valoda (speciālā terminoloģija) I A 2 KP 3 ECTS
Psih1016 Saskarsmes psiholoģija Communication psychology A 2 KP 3 ECTS
Vēst3001 Vispārējā kultūras vēsture General history of culture A 2 KP 3 ECTS
MākZ1345 Dejas pamati II Fundamentals of dance II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2370 Divdimensiju kompozīcija II Two-dimensional composition II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1341 Ievadprakse II Introductory practice II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2368 Mūzikas kultūra un tradīcijas Latvijā II Culture of music and traditions in Latvia II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2356 Mūzikas teorijas pamati II Fundamentals of music theory II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2366 Runas māksla II Rhetoric II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1150 Studiju darbs I Term paper I B 1 KP 1.5 ECTS
3.semestris
Filz2012 Filosofijas teorija un vēsture I Theory and history of philosophy I A 4 KP 6 ECTS
Ekon2039 Ievads grāmatvedībā Introduction to accounting A 2 KP 3 ECTS
MākZ1016 Mākslas teorija Theory of art A 2 KP 3 ECTS
Valo2217 Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma pilnveide) Practical English (development of functional language use) A 2 KP 3 ECTS
Psih2028 Sociālā psiholoģija Social psychology A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3354 Ievadprakse III Introductory practice III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2552 Kolektīvās muzicēšanas tradīcijas I Tradition of collective playing music I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1368 Latviešu tautas deja I Latvian folk dance I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2549 Mākslas pasākumu (svētku) režija I Direction of art arrangements (festivity) I B 2 KP 3 ECTS
MākZ1386 Mūzikas stili un žanri I Music styles and genres I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3441 Pētnieciskā darba organizācija Organization of research work B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1382 Skatuves kustība I Stage movement I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3440 Tautas māksla Latgalē I Folk art in Latgale I B 1 KP 1.5 ECTS
4.semestris
Filz2013 Filosofijas teorija un vēsture II Theory and history of philosophy II A 2 KP 3 ECTS
VadZ3005 Lietvedība Record keeping A 2 KP 3 ECTS
Ekon1011 Mārketinga pamati Fundamentals of marketing A 2 KP 3 ECTS
MākZ2011 Semiotika Semiotics A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3355 Ievadprakse IV Introductory practice IV B 5 KP 7.5 ECTS
MākZ2553 Kolektīvās muzicēšanas tradīcijas II Tradition of collective playing music II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2551 Latviešu tautas deja II Latvian folk dance II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2550 Mākslas pasākumu (svētku) režija II Direction of art arrangements (festivity) II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2378 Mūzikas stili un žanri II Music styles and genres II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ4376 Scenārija veidošana I Creation of scenario I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1383 Skatuves kustība II Stage movement II B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ2008 Studiju darbs II Term paper II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ4020 Tautas māksla Latgalē II Folk art in Latgale II B 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
MākZ3024 Mākslas fenomenoloģija I Phenomenology of art I A 2 KP 3 ECTS
MākZ1384 Dejas žanri I Genres of dance I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3501 Fotomākslas pamati Fundamentals of photo art B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1154 Klasiskā deja I Classical dance I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3447 Kolektīvās muzicēšanas tradīcijas III Tradition of collective playing music III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3092 Kultūras pasākumu organizēšanas prakse Practice in organizing cultural activities B 8 KP 12 ECTS
MākZ4378 Mākslas pasākumu (svētku) režija III Direction of art arrangements (festivity) III B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ3008 Praktiskā projektu izstrāde I Elaboration of practical project I B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ3007 Projektu finansējums I Project financing I B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ3006 Projektu izstrāde un vadība I Project development and management I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ5214 Scenārija veidošana II Creation of scenario II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ5216 Stilistika I Stylistics I B 1 KP 1.5 ECTS
6.semestris
Soci4008 Kultūras socioloģija Sociology of culture A 2 KP 3 ECTS
MākZ3061 Mākslas fenomenoloģija II Phenomenology of art II A 2 KP 3 ECTS
Ekon1010 Uzņēmējdarbība LR Entrepreneurship in the Republic of Latvia A 2 KP 3 ECTS
MākZ1385 Dejas žanri II Genres of dance II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3446 Klasiskā deja II Classical dance II B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ3448 Kolektīvās muzicēšanas tradīcijas IV Tradition of collective playing music IV B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ3010 Praktiskā projektu izstrāde II Elaboration of practical project II B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ1011 Projektu finansējums II Project financing II B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ3011 Projektu izstrāde un vadība II Project development and management II B 1 KP 1.5 ECTS
Soci3007 Projektu vadības informācijas sistēma Information system of project management B 2 KP 3 ECTS
Psih3012 Reklāmas psiholoģija Psychology of advertising B 2 KP 3 ECTS
MākZ3442 Stilistika II Stylistics II B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ3009 Studiju darbs III Term paper III B 1 KP 1.5 ECTS
Psih3035 Starppersonu attiecības Interpersonal relationships C 2 KP 3 ECTS
7.semestris
MākZ4380 Bakalaura darba izstrāde I Elaboration of bachelor's thesis I A 1 KP 1.5 ECTS
VadZ4006 Kultūrpolitika Latvijā. Reģionālā kultūrpolitika Cultural policy in Latvia. Regional culture policy A 2 KP 3 ECTS
Psih4003 Tēla psiholoģija Psychology of image A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2010 Vispārējā kultūras teorija General theory of culture A 2 KP 3 ECTS
MākZ4057 Mākslas projektu prakse Art project practice B 10 KP 15 ECTS
VadZ4005 Praktiskā projektu izstrāde III Elaboration of practical project III B 1 KP 1.5 ECTS
VadZ3012 Projektu izstrāde un vadība III Project development and management III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2562 Autortiesības Copyright C 2 KP 3 ECTS
8.semestris
MākZ4381 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of bachelor's thesis II A 11 KP 16.5 ECTS
Ekon1013 Tiesību pamati Fundamentals of law A 2 KP 3 ECTS
MākZ4382 20., 21. gs. māksla Art of 20th, 21st centuries B 2 KP 3 ECTS
MākZ4377 Kultūra un plašsaziņas līdzekļi Culture and mass media B 1 KP 1.5 ECTS
Citi3003 TV reklāma Advertisement on TV B 2 KP 3 ECTS
JurZ1005 Darba tiesības Labour rights C 2 KP 3 ECTS