Studiju programma

DUIS kods D0802
Nosaukums Literatūrzinātne
Līmenis Doktora
LRI kods 51226
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
LitZD123 Angļu valoda I The English language I A 1 KP 1.5 ECTS
LitZD121 Kultūrkritiskās skolas Culture-critical schools A 2 KP 3 ECTS
LitZD119 Literatūrzinātnes teorija un metodoloģija I Theory and methodology of literary science I A 2 KP 3 ECTS
LitZD120 Literārā procesa paradigmas I Paradigms of literary process I A 2 KP 3 ECTS
LitZD125 Promocijas darba izstrāde I Development of doctoral thesis I A 10 KP 15 ECTS
LitZD122 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs I Methodological seminar on doctoral thesis I A 3 KP 4.5 ECTS
LitZD124 Vācu valoda I The German language I A 1 KP 1.5 ECTS
2.semestris
LitZD130 Angļu valoda II The English language II A 1 KP 1.5 ECTS
LitZD128 Komparatīvo pētījumu metodoloģija Methodology of comparative research A 2 KP 3 ECTS
LitZD126 Literatūrzinātnes teorija un metodoloģija II Theory and methodology of literary science II A 2 KP 3 ECTS
LitZD127 Literārā procesa paradigmas II Paradigms of literary process II A 2 KP 3 ECTS
LitZD132 Promocijas darba izstrāde II Development of doctoral thesis II A 10 KP 15 ECTS
LitZD129 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs II Methodological seminar on doctoral thesis II A 3 KP 4.5 ECTS
LitZD131 Vācu valoda II The German language II A 1 KP 1.5 ECTS
3.semestris
LitZD137 Angļu valoda III The English language III A 1 KP 1.5 ECTS
LitZD133 Literatūrzinātnes teorija un metodoloģija III Theory and methodology of literary science III A 2 KP 3 ECTS
LitZD134 Literārā procesa paradigmas III Paradigms of literary process III A 2 KP 3 ECTS
LitZD139 Promocijas darba izstrāde III Development of doctoral thesis III A 10 KP 15 ECTS
LitZD136 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs III Methodological seminar on doctoral thesis III A 3 KP 4.5 ECTS
LitZD138 Vācu valoda III The German language III A 1 KP 1.5 ECTS
LitZD135 Vēstures diskurss literatūrzinātnē Discourse of history in literary science A 2 KP 3 ECTS
4.semestris
LitZD144 Angļu valoda IV The English language IV A 1 KP 1.5 ECTS
LitZD140 Literatūrzinātnes teorija un metodoloģija IV Theory and methodology of literary science IV A 2 KP 3 ECTS
LitZD141 Literārā procesa paradigmas IV Paradigms of literary process IV A 2 KP 3 ECTS
LitZD146 Promocijas darba izstrāde IV Development of doctoral thesis IV A 10 KP 15 ECTS
LitZD143 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs IV Methodological seminar on doctoral thesis IV A 3 KP 4.5 ECTS
LitZD167 Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu valodā) Doctoral examination in foreign language (English) A 0 KP 0 ECTS
LitZD168 Promocijas eksāmens svešvalodā (vācu valodā) Doctoral examination in foreign language (German) A 0 KP 0 ECTS
LitZD142 Teksta interpretācijas teorijas Theories of text interpretation A 2 KP 3 ECTS
LitZD145 Vācu valoda IV The German language IV A 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
LitZD149 Promocijas darba izstrāde V Development of doctoral thesis V A 10 KP 15 ECTS
LitZD148 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs V Methodological seminar on doctoral thesis V A 10 KP 15 ECTS
6.semestris
LitZD151 Promocijas darba izstrāde VI Development of doctoral thesis VI A 10 KP 15 ECTS
LitZD150 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs VI Methodological seminar on doctoral thesis VI A 10 KP 15 ECTS
LitZD169 Promocijas eksāmens specialitātē Doctoral examination in the speciality A 0 KP 0 ECTS