Studiju programma

DUIS kods D0805
Nosaukums Cietvielu fizika
Līmenis Doktora
LRI kods 51443
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
FiziD031 Augstvakuuma iegūšanas metodes Methods of obtaining high vacuum A 1 KP 1.5 ECTS
FiziD002 Nanostrukturētie materiāli Nanostructured materials A 2 KP 3 ECTS
FiziD042 Pētījumi pēc individuālā darba plāna Research according to individual plan A 15 KP 22.5 ECTS
FiziD032 Plāno kārtiņu fizika un to iegūšana Thin-Film physics and its obtaining A 1 KP 1.5 ECTS
FiziD004 Speciālie semināri par pētījumu rezultātiem Special seminars on results of research A 1 KP 1.5 ECTS
2.semestris
FiziD048 Cietvielu fizikas eksperimentālās metodes Experimental methods of solid state physics A 1 KP 1.5 ECTS
FiziD007 Fizikālo procesu datormodelēšana Computer modelling of physical processes A 2 KP 3 ECTS
FiziD008 Nekristālisko vielu fizika Physics of non–crystalline solids A 2 KP 3 ECTS
FiziD038 Pētījumi pēc individuālā darba plāna Research according to individual plan A 14 KP 21 ECTS
FiziD009 Speciālie semināri par pētījumu rezultātiem Special seminars on results of research A 1 KP 1.5 ECTS
3.semestris
FiziD049 Amorfie As halkogenīdi, to savienojumi Amorphous As chalchogenides and their compounds A 1 KP 1.5 ECTS
FiziD037 Fizikas didaktikas atsevišķi jautājumi Selected topics of physics didactics A 1 KP 1.5 ECTS
FiziD011 Optiskā ieraksta fizika Physics of optical recording A 2 KP 3 ECTS
FiziD021 Pētījumi pēc individuālā darba plāna Research according to individual plan A 13 KP 19.5 ECTS
FiziD013 Rentgenstruktūranalīze X–ray stuctural analysis A 2 KP 3 ECTS
FiziD014 Speciālie semināri par pētījumu rezultātiem Special seminars on results of research A 1 KP 1.5 ECTS
4.semestris
FiziD033 Fizikas nodarbību vadīšana augstskolā Teaching physics at university A 1 KP 1.5 ECTS
Fizi7007 Lāzeru fizika Laser physics A 1 KP 1.5 ECTS
FiziD045 Modernā mikroskopija Modern microscopy A 2 KP 3 ECTS
FiziD034 Pētījumi pēc individuālā darba plāna Research according to individual plan A 15 KP 22.5 ECTS
FiziD018 Speciālie semināri par pētījumu rezultātiem Special seminars on results of research A 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
FiziD022 Pētījumi pēc individuālā darba plāna Research according to individual plan A 19 KP 28.5 ECTS
FiziD024 Speciālie semināri par pētījumu rezultātiem Special seminars on results of research A 1 KP 1.5 ECTS
6.semestris
FiziD023 Pētījumi pēc individuālā darba plāna Research according to individual plan A 16 KP 24 ECTS
FiziD044 Promocijas eksāmens cietvielu fizikā Promotion examination in solid state physics A 2 KP 3 ECTS
ValoD106 Promocijas eksāmens svešvalodā Promotion examination in foreign language (English) A 1 KP 1.5 ECTS
FiziD025 Speciālie semināri par pētījumu rezultātiem Special seminars on results of research A 1 KP 1.5 ECTS