Studiju programma

DUIS kods D0817
Nosaukums Vēsture
Līmenis Doktora
LRI kods 51228
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
ValoD064 Angļu valoda I English language I A 2 KP 3 ECTS
VēstD015 Promocijas darba izstrāde I Elaboration of doctoral thesis I A 8 KP 12 ECTS
VēstD005 Reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija un metodika Regional historical studies: methodology and methods A 4 KP 6 ECTS
ValoD067 Vācu valoda I German language I A 2 KP 3 ECTS
VēstD008 Datu bāzes kā reģiona vēstures dinamiskais modelis Databases as dynamic model of regional history B 2 KP 3 ECTS
VēstD011 Ekonomikas vēstures datu (masveida statistisku vēstures avotu) apstrāde, verifikācija un interpretācija Processing, verification, and interpretation of economic history data (general statistical historical sources) B 2 KP 3 ECTS
VēstD012 Jaunākās izpētes metodes arheoloģijā: gaisā un ūdenī bāzētās arheoloģiskās izpētes metodes New methods of archaeological investigation: air - and waterborne methods of archaeological investigation B 2 KP 3 ECTS
VēstD007 Mutvārdu vēsture nacionālās un reģionālās vēstures tēla veidošanā Oral history in image development of national and regional history B 2 KP 3 ECTS
ValoD070 Vēstures avotu tekstu lingvistiskā interpretācija Linguistic interpretation of texts of historical sources B 2 KP 3 ECTS
VēstD010 Vēstures palīgzinātnes reģionālās vēstures pētniecībā Auxiliary historical disciplines in regional historical research B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
ValoD065 Angļu valoda II English language II A 2 KP 3 ECTS
VēstD035 Mūsdienu vēstures metodoloģijas avotpētnieciskā paradigma Methodology of source research paradigm of modern history A 4 KP 6 ECTS
VēstD016 Promocijas darba izstrāde II Elaboration of doctoral thesis II A 10 KP 15 ECTS
ValoD068 Vācu valoda II German language II A 2 KP 3 ECTS
PedaD074 Augstskolu didaktika University didactics B 2 KP 3 ECTS
VēstD009 Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, izpētē un edīcijā Computer technologies in representation, editing and analysis of historical records B 2 KP 3 ECTS
ValoD071 Latīņu valoda Latin language B 2 KP 3 ECTS
VēstD013 Latvijas vēsture rietumu historiogrāfijas kontekstā History of Latvia in Western historiography B 2 KP 3 ECTS
TeolD001 Reliģijas studiju hermeneitika: avoti un metodoloģija Hermeneutics in religious studies: sources and methodology B 2 KP 3 ECTS
ValoD072 Senkrievu rakstniecības valoda Old Russian written language B 2 KP 3 ECTS
VēstD014 Vēsturiskā diplomātika (dokumentāro avotu formulāra kritika) Historical diplomatics (formular analysis of documentary records) B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
ValoD066 Angļu valoda III English language III A 2 KP 3 ECTS
VēstD006 Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un reģionālās identitātes balsts Historiography as support factor of national, ethnic and regional identity A 4 KP 6 ECTS
VēstD017 Promocijas darba izstrāde III Elaboration of doctoral thesis III A 14 KP 21 ECTS
ValoD069 Vācu valoda III German language III A 2 KP 3 ECTS
4.semestris
VēstD018 Promocijas darba izstrāde IV Elaboration of doctoral thesis IV A 16 KP 24 ECTS
VēstD024 Raksta sagatavošana un publicēšana nozīmīgākajos žurnālos Latvijā un ārvalstīs I Preparation and publication of article in major journals of Latvia and abroad I A 3 KP 4.5 ECTS
VēstD022 Referāta prezentācija starptautiskajā zinātniskajā konferencē I Presentation of research paper in international scientific conference I A 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
VēstD019 Promocijas darba izstrāde V Elaboration of doctoral thesis V A 16 KP 24 ECTS
VēstD027 Raksta sagatavošana un publicēšana nozīmīgākajos žurnālos Latvijā un ārvalstīs II Preparation and publication of article in major journals of Latvia and abroad II A 3 KP 4.5 ECTS
VēstD023 Referāta prezentācija starptautiskajā zinātniskajā konferencē II Presentation of research paper in international scientific conference II A 1 KP 1.5 ECTS
6.semestris
VēstD020 Promocijas darba izstrāde VI Elaboration of doctoral thesis VI A 16 KP 24 ECTS
VēstD028 Raksta sagatavošana un publicēšana nozīmīgākajos žurnālos Latvijā un ārvalstīs III Preparation and publication of article in major journals of Latvia and abroad III A 3 KP 4.5 ECTS
VēstD025 Referāta prezentācija starptautiskajā zinātniskajā konferencē III Presentation of research paper in international scientific conference III A 1 KP 1.5 ECTS