Studiju programma

DUIS kods D0819
Nosaukums Juridiskā zinātne
Līmenis Doktora
LRI kods 51380
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ7003 Promocijas darba izstrāde I A 18 KP 27 ECTS
JurZD003 Zinātniskā darba izstrādes metodoloģija Methology of elaboration of scientific work A 2 KP 3 ECTS
2.semestris
JurZ7004 Promocijas darba izstrāde II A 16 KP 24 ECTS
Ties7002 Tiesību globalizācija I A 2 KP 3 ECTS
JurZD007 Cilvēktiesības Human rights C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
JurZD006 Kvalitatīvās pētniecības metodes Qualitative research methods A 2 KP 3 ECTS
JurZ7005 Promocijas darba izstrāde III Elaboration of doctoral thesis III A 12 KP 18 ECTS
Ties7003 Tiesību globalizācija II Globalization of law II A 2 KP 3 ECTS
JurZD016 Kriminālistika un operatīvās darbības teorija I Criminalistics and theory of investigation field work I B 2 KP 3 ECTS
JurZD035 Krimināltiesības I Criminal law I B 2 KP 3 ECTS
JurZD010 Policijas tiesības I Police Law I B 2 KP 3 ECTS
PedaD102 Augstskolu pedagoģijas problēmas un to risinājumi Problems and solutions of pedagogy at higher education institutions C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
JurZ7002 Juridisko konstrukciju izveides loģika Logic of legal construction development A 2 KP 3 ECTS
JurZD025 Pedagoģiskā prakse DU Pedagogical practice at DU A 4 KP 6 ECTS
JurZ7006 Promocijas darba izstrāde IV Elaboration of doctoral thesis IV A 10 KP 15 ECTS
JurZD017 Kriminālistika un operatīvās darbības teorija II Criminalistics and theory of investigation field work II B 4 KP 6 ECTS
JurZD033 Krimināltiesības II Criminal law II B 4 KP 6 ECTS
JurZD011 Policijas tiesības II Police Law II B 4 KP 6 ECTS
5.semestris
JurZD026 Pedagoģiskā prakse citā augstskolā Pedagogical practice at another higher education institution A 2 KP 3 ECTS
JurZ7007 Promocijas darba izstrāde V Elaboration of doctoral thesis V A 12 KP 18 ECTS
JurZD036 Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu valodā) Promotion examination in foreign language (English) A 0 KP 0 ECTS
JurZD037 Promocijas eksāmens svešvalodā (vācu valodā) Promotion examination in foreign language (German) A 0 KP 0 ECTS
JurZD018 Kriminālistika un operatīvās darbības teorija III Criminalistics and theory of investigation field work III B 4 KP 6 ECTS
JurZD034 Krimināltiesības III Criminal law III B 4 KP 6 ECTS
JurZD012 Policijas tiesības III Police Law III B 4 KP 6 ECTS
PsihD058 Personības psiholoģija Personality psychology C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
JurZ7008 Promocijas darba izstrāde VI A 20 KP 30 ECTS
JurZD040 Promocijas eksāmens kriminālistikā un operatīvās darbības teorijā Promotion examination in criminalistics and theory of investigation field work A 0 KP 0 ECTS
JurZD038 Promocijas eksāmens krimināltiesībās Promotion examination in criminal law A 0 KP 0 ECTS
JurZD039 Promocijas eksāmens policijas tiesībās Promotion examination in police law A 0 KP 0 ECTS