Studiju programma

DUIS kods D1240
Nosaukums Psiholoģija
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43313
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Filz2053 Filosofija Philosophy A 2 KP 3 ECTS
Psih1003 Ievads psiholoģijā Introduction to psychology A 2 KP 3 ECTS
Psih1074 Psiholoģijas vēsture History of psychology A 4 KP 6 ECTS
Psih1005 Statistiskās metodes psiholoģijā I Statistical methods in psychology I A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Psih1075 Vispārīgā psiholoģija General psychology A 4 KP 6 ECTS
Peda1012 Zinātniskā pētījuma metodoloģija Methodology of scientific research A 2 KP 3 ECTS
Psih1022 Psiholoģiskā treniņa tehnikas Techniques of psychological coaching I B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Psih1065 Attīstības psiholoģija Developmental psychology A 4 KP 6 ECTS
Biol2003 Cilvēka uzvedības ģenētika Genetics of human behaviour A 2 KP 3 ECTS
Psih1066 Eksperimentālā psiholoģija Experimental psychology A 4 KP 6 ECTS
Filz2004 Loģika Logic A 2 KP 3 ECTS
Biol1085 Psihes bioloģiskie pamati Biological foundations of psyche A 4 KP 6 ECTS
Psih1067 Psihometrikas pamati Fundamentals of psychometrics A 2 KP 3 ECTS
SDSK1001 Profesionālā angļu valoda I Professional English language I B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Psih2053 Psiholoģiskās izpētes metodes I Methods of psychological research I A 2 KP 3 ECTS
Psih2054 Sociālā psiholoģija Social psychology A 4 KP 6 ECTS
Psih2050 Juridiskā psiholoģija Legal psychology B 4 KP 6 ECTS
Psih2055 Kognitīvā psiholoģija Cognitive psychology B 4 KP 6 ECTS
SDSK2001 Profesionālā angļu valoda II Professional English language II B 2 KP 3 ECTS
Medi2002 Psihiatrijas pamati Fundamentals of psychiatry B 2 KP 3 ECTS
Psih2019 Psiholoģiskā treniņa tehnikas Techniques of psychological coaching II B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Filz2053 Filosofija Philosophy A 2 KP 3 ECTS
Psih2046 Klīniskā psiholoģija Clinical psychology A 4 KP 6 ECTS
Filz2004 Loģika Logic A 2 KP 3 ECTS
Psih2049 Psiholoģiskās izpētes metodes II Methods of psychological research II A 2 KP 3 ECTS
Psih2048 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati Fundamentals of psychological counselling A 4 KP 6 ECTS
Psih2037 Zinātniskā darba izstrāde I Elaboration of scientific paper I A 1 KP 1.5 ECTS
Psih3018 Psihoterapijas pamati Fundamentals of psychotherapy B 2 KP 3 ECTS
Psih2051 Starpkultūru psiholoģija Cross-cultural psychology B 2 KP 3 ECTS
PsihK001 Studiju darbs Term paper B 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
Psih3053 Bakalaura darba izstrāde I Elaboration of the bachelor's thesis I A 3 KP 4.5 ECTS
Psih3050 Personības psiholoģija Personality psychology A 4 KP 6 ECTS
InfT2007 Statistiskās metodes psiholoģijā II Statistical methods in psychology II A 2 KP 3 ECTS
Psih3009 Ģimenes psiholoģija Family psychology B 2 KP 3 ECTS
Psih3055 Organizāciju psiholoģija Organizational psychology B 4 KP 6 ECTS
Psih3036 Psiholoģiskā treniņa tehnikas Techniques of psychological coaching III B 2 KP 3 ECTS
PsihK002 Studiju darbs Term paper B 1 KP 1.5 ECTS
Ekon3071 Darba vide un ergonomika Working environment and ergonomics C 2 KP 3 ECTS
Ekon1073 Dokumentu pārvaldība Document management C 2 KP 3 ECTS
Ekon2071 Grāmatvedības pamati Fundamentals of accounting C 2 KP 3 ECTS
JurZ3024 Kriminālistikas pamati Fundamentals of criminalistics C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Psih3054 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of the bachelor's thesis II A 7 KP 10.5 ECTS
Psih3049 Neiropsiholoģija Neuropsychology A 4 KP 6 ECTS
Psih3052 Zinātniskā darba izstrāde II Elaboration of scientific paper II A 1 KP 1.5 ECTS
Psih2006 Diferenciālā psiholoģija Differential psychology B 2 KP 3 ECTS
Psih3056 Pedagoģiskā psiholoģija Educational psychology B 2 KP 3 ECTS
Ties3013 Uzņēmējdarbības un profesionālās darbības tiesiskie pamati Legal foundation of business and professional activity B 2 KP 3 ECTS
Biol1010 Lietišķā ekoloģija Applied ecology C 2 KP 3 ECTS
Psih3012 Reklāmas psiholoģija Psychology of advertising C 2 KP 3 ECTS
Psih3035 Starppersonu attiecības Interpersonal relationships C 2 KP 3 ECTS