Studiju programma

DUIS kods D1261
Nosaukums Civilā drošība un aizsardzība
Līmenis Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
LRI kods 41861
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • CIVKIB-speciālists organizāciju vispārējā un kiberdrošībā
  • CIVORG-speciālists organizāciju drošībā
  • CIVPEN-speciālists penitenciārajā darbā
  • CIVPOL-speciālists policijas darbā

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZP052 Cilvēktiesību pamati Fundamentals of human rights A 2 KP 3 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
JurZP053 Darba tiesības, aizsardzība, drošība un profesionālā ētika Labor rights, protection, safety and professional ethics A 2 KP 3 ECTS
JurZP054 Ievads civiltiesībās Introduction to civil law A 2 KP 3 ECTS
InfTP009 Informācijas sistēmas un informācijas drošība Information systems and information security A 2 KP 3 ECTS
Ties1019 Modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai I Module for the business professional competence building I A 2 KP 3 ECTS
MediP007 Pirmā palīdzība First aid A 2 KP 3 ECTS
TiesP026 Publiskās varas organizācija Latvijā Organization of public power in Latvia A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Ties1021 Krimināltiesības Criminal law B 2 KP 3 ECTS
JurZP035 Profesionālā fiziskā sagatavošana Professional physical training B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ties1020 Modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai II Module for the business professional competence building II A 2 KP 3 ECTS
ValoP131 Svešvalodas (angļu) profesionālā terminoloģija Professional terminology in foreign language (English) A 2 KP 3 ECTS
JurZP012 Administratīvais pārkāpums un administratīvais soda process Administrative violation and administrative enforcement process B 2 KP 3 ECTS
Ties1024 Kriminālistika Criminalistics B 2 KP 3 ECTS
Ties1022 Kriminālprocesa tiesības Criminal procedure law B 2 KP 3 ECTS
Ties2006 Patrulēšana Patrolling B 2 KP 3 ECTS
CIVKIB JurZP048 Apsardzes un detektīvdarbības tiesības. Apsardzes taktika Security and detective rights. Security tactics B 2 KP 3 ECTS
CIVKIB PsihP061 Drošības darbību psiholoģija Psychology of security operations B 4 KP 6 ECTS
CIVKIB JurZP049 Drošības teorija un organizāciju drošības pamati Theory of security and fundamentals of security in organizations B 2 KP 3 ECTS
CIVPEN JurZP056 Kriminālsodu izpildes tiesības Criminal penalty execution law B 2 KP 3 ECTS
CIVPEN JurZP057 Kriminoloģija Criminology B 2 KP 3 ECTS
CIVPEN PsihP062 Penitenciārā psiholoģija un pedagoģija Penitentiary psychology anf pedagogy B 2 KP 3 ECTS
CIVPEN TiesP030 Tiesu medicīna un psihiatrija Forensic medicine and judicial psychiatry B 2 KP 3 ECTS
CIVPOL JurZP051 Administratīvās tiesības un administratīvais process Administrative law and administrative procedure law B 2 KP 3 ECTS
CIVPOL PsihP063 Policijas psiholoģija Police psychology B 2 KP 3 ECTS
CIVPOL JurZP060 Policijas tiesības Police law B 4 KP 6 ECTS
3.semestris
Ties2007 Kvalifikācijas darba izstrāde I Development of qualification paper I A 4 KP 6 ECTS
Ties2004 Modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai III Module for the business professional competence building III A 2 KP 3 ECTS
ValoP124 Svešvalodas (angļu) profesionālā terminoloģija Professional terminology in foreign language (English) A 1 KP 1.5 ECTS
JurZP019 Darba tiesības, aizsardzība un drošība Labor rights, protection and safety B 2 KP 3 ECTS
JurZP041 Ieroču tiesības un šaušana/nešaušana Law of arms and shooting/no shooting B 2 KP 3 ECTS
JurZP027 Likumpārkāpumu novēršana Crime prevention B 1 KP 1.5 ECTS
CIVORG JurZP015 Apsardzes un detektīvdarbības tiesības Security and detective rights B 3 KP 4.5 ECTS
CIVORG TiesP008 Drošības tehniskie un sakaru līdzekļi Technical and communication security measures B 1 KP 1.5 ECTS
CIVORG TiesP009 Drošības teorija un organizāciju drošības pamati Theory of security and fundamentals of security in organizations B 3 KP 4.5 ECTS
CIVORG TiesP010 Fizisko personu drošības pamati Fundamentals of safety of physical persons B 1 KP 1.5 ECTS
CIVPEN TiesP006 Cietuma apsardze Prison guard B 3 KP 4.5 ECTS
CIVPEN JurZP024 Kriminālsodu izpildes tiesības Criminal penalty execution law B 3 KP 4.5 ECTS
CIVPEN TiesP018 Penitenciārā pedagoģija Penitentiary pedagogy B 1 KP 1.5 ECTS
CIVPEN JurZP034 Probācijas dienests Probation service B 1 KP 1.5 ECTS
CIVPOL JurZP021 Ievads kriminālajā meklēšanā Introduction to criminal investigation B 3 KP 4.5 ECTS
CIVPOL TiesP019 Personāla vadība un dienesta gaitas reglamentējošie tiesību akti Personnel management and legal acts regulating official duties B 1 KP 1.5 ECTS
CIVPOL JurZP031 Policijas administratīvā darbība Police administrative activity B 3 KP 4.5 ECTS
CIVPOL JurZP032 Policijas speciālā taktika Police special tactics B 1 KP 1.5 ECTS
4.semestris
Ties2008 Kvalifikācijas darba izstrāde II Development of qualification paper II A 4 KP 6 ECTS
Ties1017 Kvalifikācijas prakse Qualification practice B 16 KP 24 ECTS