Studiju programma

DUIS kods D1263
Nosaukums Tiesību zinātne [ar prof. kvalifikāciju]
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47380
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • CIVTAK-civiltiesības
  • KRITAK-krimināltiesības

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Ties5005 Informācijas tehnoloģiju tiesības un datu aizsardzības tiesiskās problēmas A 2 KP 3 ECTS
Psih4004 Juridiskā psiholoģija Juridical psychology A 2 KP 3 ECTS
Filz5013 Loģika A 1 KP 1.5 ECTS
JurZ5023 Maģistra darba izstrāde Master thesis A 7 KP 10.5 ECTS
Ties5006 Tiesību socioloģija A 2 KP 3 ECTS
VadZ5077 Vadības teorija un projektu izstrāde B 4 KP 6 ECTS
CIVTAK JurZ5010 Starptautiskās komerctiesības International commercial law B 2 KP 3 ECTS
KRITAK JurZ5007 Kriminālpolitika Criminal policy B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
JurZ6016 Maģistra darba izstrāde Master thesis A 7 KP 10.5 ECTS
JurZ5005 Tiesību tālākveidošana Further development of law A 3 KP 4.5 ECTS
JurZ5011 Tiesiskās izziņas metodoloģija Methodology of judicial investigation B 2 KP 3 ECTS
CIVTAK JurZ5006 Komerctiesību aktuālas problēmas Topical problems of commercial law B 4 KP 6 ECTS
CIVTAK JurZ6006 Saistību tiesību aktuālas problēmas Topical problems of liability law B 4 KP 6 ECTS
KRITAK JurZ6019 Kriminālprocesa tiesību problēmas B 2 KP 3 ECTS
KRITAK JurZ5026 Noziedzīgu nodarījumu identificēšanas un atklāšanas neprocesuālie līdzekļi Identifications of criminal offences and noprocedural expedients of detections B 2 KP 3 ECTS
KRITAK JurZ5009 Salīdzinošās krimināltiesības Comparative criminal law B 4 KP 6 ECTS
3.semestris
JurZR003 Kvalifikācijas prakse I Qualification practice I A 13 KP 19.5 ECTS
JurZ5020 Maģistra darba izstrāde Master thesis A 3 KP 4.5 ECTS
CIVTAK JurZ6003 Tiesu nolēmumu izpildes problēmas civilprocesā Problems of executing court judgements in civil suit B 4 KP 6 ECTS
KRITAK JurZ6005 Kriminālsodu un to izpildes pilnveides problēmas Problems of criminal penalty and its execution improvement B 4 KP 6 ECTS
4.semestris
JurZE001 Jurista kvalifikācijas eksāmens Qualification examination for lawyers A 4 KP 6 ECTS
JurZR002 Kvalifikācijas prakse II Qualification practice II A 13 KP 19.5 ECTS
JurZ6012 Maģistra darba izstrāde Master thesis A 3 KP 4.5 ECTS