Studiju programma

DUIS kods D1265
Nosaukums Viedā ekonomika un inovācijas [ar prof. kvalifikāciju]
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47311
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • AKFINANA-finanšu analītika

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Ekon5031 Finanšu institūcijas un dokumenti Financial institutions and documents A 2 KP 3 ECTS
Ekon6064 Inovācijas globālajā un starptautiskajā ekonomikā Innovation in global and international economy A 2 KP 3 ECTS
Ekon5035 Maģistra darba izstrāde I Elaboration of master’s thesis I A 6 KP 9 ECTS
Ekon5032 Makroekonomiskā politika Macroeconomic policy A 2 KP 3 ECTS
Soci5048 Profesionālā ētika un korporatīvā sociālā atbildība Professional ethics and corporate social responsibility A 2 KP 3 ECTS
Ekon6063 Viedā datu analīze ekonomikā Smart data analysis in economics A 2 KP 3 ECTS
Ekon5041 Pētījumu metodes ekonomikā Research methods in economics B 2 KP 3 ECTS
Ekon5038 Projektu vadība un finansēšana Project management and financing B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ekon5036 Maģistra darba izstrāde II Elaboration of master’s thesis II A 6 KP 9 ECTS
Ekon5039 Valsts budžeta politika un nodokļu administrēšana State budget policy and tax administration A 2 KP 3 ECTS
Ekon6058 Viedā specializācija un reģionālā attīstība Smart specialization and regional development A 2 KP 3 ECTS
AKFINANA Ekon5033 Finanšu pārskati un analīze Financial reports and analysis A 4 KP 6 ECTS
AKFINANA Ekon6059 Finanšu risku vadība Financial risk management A 2 KP 3 ECTS
AKFINANA Ekon6060 Korporatīvās finanses un investīcijas Corporate finance and investments A 2 KP 3 ECTS
AKFINANA Ekon6068 Starptautiskās finanses un finanšu inovācijas A 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Ekon5043 Ievadprakse Introductory practical placement A 6 KP 9 ECTS
Ekon5037 Maģistra darba izstrāde III Elaboration of master’s thesis III A 8 KP 12 ECTS
Ekon5034 Darba tirgus un cilvēkresursu pārvaldība Labour market and human resource management B 2 KP 3 ECTS
Ties5004 Finanšu un komerciālās tiesības Financial and commercial rights B 2 KP 3 ECTS
Ties6006 Intelektuālais īpašums un tā novērtējums Intellectual property and its estimate B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Ekon6067 Integrētais maģistra eksāmens Integrated master’s examination A 0 KP 0 ECTS
Ekon5044 Specializācijas prakse Specialization practice A 20 KP 30 ECTS