Studiju programma

DUIS kods D1267
Nosaukums Tiesību zinātne
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43380
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Ties1025 Ievads studijās Introduction to studies A 2 KP 3 ECTS
Vēst1150 Latvijas valsts un tiesību vēsture History of the Latvian state and law A 4 KP 6 ECTS
Ties1028 Lietvedības pamati Fundamentals of record keeping A 2 KP 3 ECTS
Filo1073 Runas māksla Rhetoric A 1 KP 1.5 ECTS
Ties4005 Tiesību filosofija Philosophy of law A 2 KP 3 ECTS
PolZ1015 Valsts teorija Theory of state A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Ties1030 Tiesu varas institūciju tiesības Rights of judicial institutions B 3 KP 4.5 ECTS
Psih1003 Ievads psiholoģijā Introduction to psychology C 2 KP 3 ECTS
Ekon3010 Sociālo problēmu ekonomika Economics of social problems C 2 KP 3 ECTS
Soci1001 Socioloģija Sociology C 2 KP 3 ECTS
Valo1134 Zviedru valoda Swedish language C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ties1027 Konstitucionālās tiesības Constitutional rights A 4 KP 6 ECTS
JurZ1014 Krimināltiesības (vispārīgā daļa) Criminal law (general course) A 2 KP 3 ECTS
Ties1029 Lietišķā informātika Applied informatics A 2 KP 3 ECTS
Filz1050 Profesionālā ētika Professional ethics A 2 KP 3 ECTS
JurZK001 Studiju darbs I Term paper I A 1 KP 1.5 ECTS
Ekon1071 Tiesību ekonomika Economics of law A 3 KP 4.5 ECTS
Ties1026 Tiesību teorija Theory of law A 4 KP 6 ECTS
Valo1386 Profesionālā angļu valoda I Professional English I B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
JurZ2017 Administratīvās tiesības Administrative law A 4 KP 6 ECTS
JurZ2020 Civiltiesību vispārīgie pamati General fundamentals of civil law A 3 KP 4.5 ECTS
JurZ2019 Darba tiesības Labour law A 3 KP 4.5 ECTS
Ties2005 Krimināltiesības (sevišķā daļa) Criminal law (special course) A 4 KP 6 ECTS
Ties2011 Saskarsmes psiholoģija Communication psychology A 2 KP 3 ECTS
JurZ2021 Juridiskā metodoloģija Legal methodology B 2 KP 3 ECTS
Valo2266 Profesionālā angļu valoda II Professional English II B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
JurZ2018 Administratīvā procesa tiesības Administrative procedure law A 3 KP 4.5 ECTS
Ties2010 Eiropas cilvēktiesības European human rights A 3 KP 4.5 ECTS
Ties2009 Ģimenes un mantojuma tiesības Family and succession law A 4 KP 6 ECTS
JurZ2016 Kriminālprocesa tiesības Criminal procedure law A 4 KP 6 ECTS
JurZK002 Studiju darbs II Term paper II A 1 KP 1.5 ECTS
Ties2012 Krievu valoda juristiem Russian for lawyers B 1 KP 1.5 ECTS
VidZ2023 Vides tiesības Environmental law B 2 KP 3 ECTS
Biol1010 Lietišķā ekoloģija Applied ecology C 2 KP 3 ECTS
Filz2004 Loģika Logic C 2 KP 3 ECTS
Psih3035 Starppersonu attiecības Interpersonal relationships C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
5.semestris
JurZ3020 Bakalaura darba izstrāde I Elaboration of bachelor's thesis I A 3 KP 4.5 ECTS
JurZ3015 Lietu (īpašuma) tiesības Rights in things (proprietary rights) A 2 KP 3 ECTS
JurZ3018 Pašvaldību tiesības Municipal law A 3 KP 4.5 ECTS
Ties3012 Politoloģija Politology A 2 KP 3 ECTS
JurZ3016 Saistību tiesības Liability law A 3 KP 4.5 ECTS
Ties3011 Starptautiskās tiesības International public law A 3 KP 4.5 ECTS
JurZ3024 Kriminālistikas pamati Fundamentals of criminalistics B 2 KP 3 ECTS
MākZ2562 Autortiesības Copyright C 2 KP 3 ECTS
Ekon2071 Grāmatvedības pamati Fundamentals of accounting C 2 KP 3 ECTS
JurZ1011 Noziedzības ekonomiskie un sociālpsiholoģiskie determinanti Social psychological and economical determination of criminality C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
JurZ3021 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of bachelor's thesis II A 7 KP 10.5 ECTS
JurZ3017 Civilprocesa tiesības Civil procedure law A 3 KP 4.5 ECTS
JurZ3019 Eiropas Kopienu (Savienības) tiesības European Community (Union) law A 4 KP 6 ECTS
JurZ3022 Komerctiesības Commercial law B 3 KP 4.5 ECTS
JurZ3023 Nodokļu tiesības Tax law B 3 KP 4.5 ECTS