Studiju programma

DUIS kods D1270
Nosaukums Biznesa un finanšu procesi
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42311
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

  • EKONOM-ekonomists
  • FINANS-finansists
  • UZNVAD-ekonomists

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Ekon1073 Dokumentu pārvaldība Document management A 2 KP 3 ECTS
Ekon2058 Ekonometrija Econometrics A 4 KP 6 ECTS
Ekon2061 Ekonomika I: mikroekonomika Economics I: microeconomics A 4 KP 6 ECTS
Ekon1075 Ekonomika III: uzņēmējdarbības ekonomika Economics III: business economics A 2 KP 3 ECTS
Ekon1078 Pētnieciskās metodes I Methods of research I A 2 KP 3 ECTS
Ties2013 Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Legal order of business A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
Ekon2071 Grāmatvedības pamati Fundamentals of accounting B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ekon1074 Ekonomika II: makroekonomika Economics II: macroeconomics A 4 KP 6 ECTS
Ekon2063 Finanšu sistēma Finance system A 4 KP 6 ECTS
Ekon1079 Pētnieciskās metodes II Methods of research II A 2 KP 3 ECTS
SDSK1006 Profesionālā angļu valoda I Professional English language I A 2 KP 3 ECTS
Ekon3060 E-komercija un eksportspēja E-commerce and export capacity building B 4 KP 6 ECTS
Ekon2086 Sociālā ekonomika Social economy B 2 KP 3 ECTS
Ekon3072 Studiju projekts I B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Ekon2066 Datu tehniskā un fundamentālā analīze II: Finanšu matemātika Data technical and fundamental analysis II: financial mathematics A 2 KP 3 ECTS
Ekon2065 Datu tehniskā un fundamentālā analīze I: Ekonomiskā statistika Data technical and fundamental analysis I: economic statistics A 2 KP 3 ECTS
SDSK1007 Profesionālā angļu valoda II Professional English language II A 2 KP 3 ECTS
Ekon2088 Banku zinības Banking knowledge B 4 KP 6 ECTS
Ekon2085 Cilvēkresursu pārvaldība un radošā līderība Human resources management and creative leadership B 4 KP 6 ECTS
Ekon2089 Mārketings Marketing B 4 KP 6 ECTS
Ekon3056 Uzņēmuma finanšu analīze Corporate financial analysis B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
DatZ1118 Digitālie risinājumi uzņēmējdarbībā un pārvaldē Digital solutions in business and administration A 4 KP 6 ECTS
Ekon2084 Profesionālā ētika un komunikācija Professional ethics and communication A 2 KP 3 ECTS
Ekon2087 Digitālā ekonomika Digital economy B 2 KP 3 ECTS
Ekon3073 Studiju projekts II Study project II B 2 KP 3 ECTS
EKONOM Ekon2083 Ekonomikas teoriju vēsture History of economic theories B 2 KP 3 ECTS
EKONOM Ekon3069 Inovācijas un produktu attīstība Innovations and product design B 4 KP 6 ECTS
EKONOM Ekon3068 Loģistika un piegādes ķēdes vadība Logistics and supply chain management B 4 KP 6 ECTS
FINANS Ekon3066 Finanšu pārvaldība Financial management B 4 KP 6 ECTS
FINANS Ekon2080 Grāmatvedība I: Finanšu grāmatvedība Accounting I: Financial accounting B 2 KP 3 ECTS
FINANS Ekon2081 Grāmatvedība II: IT grāmatvedība Accounting II: IT accounting B 2 KP 3 ECTS
FINANS Ekon3067 Investīciju analīze Investment analysis B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Ekon3071 Darba vide un ergonomika Working environment and ergonomics B 2 KP 3 ECTS
Ekon3064 Ievadprakse Introductory internship B 8 KP 12 ECTS
Ekon2074 Projektu izstrādes un vadības sistēmas I: Projektu izstrāde un vadība Project elaboration and management systems I: Project elaboration and management B 4 KP 6 ECTS
Ekon2075 Projektu izstrādes un vadības sistēmas II: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība Project elaboration and management systems II: strategic and change management B 4 KP 6 ECTS
Ekon3058 Projektu izstrādes un vadības sistēmas III: Projektu finansēšana Project elaboration and management systems III: Project financing B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Ekon2068 Datu analīzes tehnoloģijas Business intelligence A 4 KP 6 ECTS
Ekon2076 Kvalitātes vadības sistēmas I: Uzņēmējdarbības procesu vadība Quality management systems I: Operations management B 4 KP 6 ECTS
Ekon2077 Kvalitātes vadības sistēmas II: Audits un revīzija Quality management systems II: Audit and financial inspection B 2 KP 3 ECTS
Ekon2078 Kvalitātes vadības sistēmas III: Kvalitātes vadība Quality management systems III: quality management B 4 KP 6 ECTS
Ekon2073 Saskarsmes psiholoģija Managerial psychology B 2 KP 3 ECTS
EKONOM Ekon3070 Ekonomisko procesu prognozēšana (Studiju projekts III) Business idea implementation (Study project III) B 2 KP 3 ECTS
FINANS Ekon3063 Finanšu procesu prognozēšana (Studiju projekts III) Financial process forecasting (Study project III) B 2 KP 3 ECTS
Psih2051 Starpkultūru psiholoģija Cross-cultural psychology C 2 KP 3 ECTS
7.semestris
Ekon2069 Attīstības ekonomika I: Ilgtspējīga reģionālā attīstība un starpreģionālā sadarbība Development economics I: Sustainable regional development and inter-regional cooperation A 2 KP 3 ECTS
Ekon2070 Attīstības ekonomika II: Bioekonomika Development economics II: Bioeconomics A 2 KP 3 ECTS
Ekon3054 Attīstības ekonomika III: Vieda pārvaldība un veiktspējas paaugstināšana Development economics III: smart governance and capacity building A 2 KP 3 ECTS
Ekon3065 Specializācijas prakse Specialization internship B 12 KP 18 ECTS
Psih3009 Ģimenes psiholoģija Family psychology C 2 KP 3 ECTS
InfT1045 Ievadkurss mākslīgajā intelektā Introduction to artificial intelligence C 2 KP 3 ECTS
Psih1003 Ievads psiholoģijā Introduction to psychology C 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
Soci1013 Socioloģija Sociology C 2 KP 3 ECTS
PolZ1015 Valsts teorija Theory of state C 2 KP 3 ECTS
8.semestris
Ekon4012 Bakalaura darba izstrāde Elaboration of bachelor's thesis A 12 KP 18 ECTS
PolZ3006 Starptautiskā vide un globalizācija I: Starptautiskā ģeopolitika un ekonomika International environment and globalization I: International geopolitics and economics B 2 KP 3 ECTS
PolZ4006 Starptautiskā vide un globalizācija II: Starptautiskās finanses un finanšu tirgi International environment and globalization II: international finances and financial markets B 4 KP 6 ECTS
Ekon2087 Digitālā ekonomika Digital economy C 2 KP 3 ECTS
Ekon1028 Ekonomiskā ģeogrāfija Economic geography C 2 KP 3 ECTS