Studiju programma

DUIS kods D1399
Nosaukums Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47142
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
VadZ5012 Cilvēka dzīves cikli Human life cycles A 2 KP 3 ECTS
Ekon6018 Darba tirgus un darba meklēšanas process Labour market and job seeking process A 2 KP 3 ECTS
VadZ5014 Jaunatnes darba organizēšana Organization of youth work A 2 KP 3 ECTS
VadZ5040 Karjeras attīstības teorijas un prakse Career development theories and practice A 3 KP 4.5 ECTS
VadZ5010 Komunikācijas teorijas Communication theories A 2 KP 3 ECTS
VadZ5016 Maģistra darba izstrāde I A 1 KP 1.5 ECTS
VadZ5042 Neformālā izglītība un brīvprātīgo darba organizēšana Non-formal education and management of volunteering A 2 KP 3 ECTS
VadZ5043 Profesionālās kvalifikācijas prakse I Professional qualification practice I A 4 KP 6 ECTS
VadZ5011 Stratēģiskā plānošana un resursu vadība Strategical planning and resource management B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Peda2159 Konsultēšanas teorija un metodika Theory and methods of counselling A 2 KP 3 ECTS
VadZ5022 Kultūras un sociālā integrācija Cultural and social integration A 2 KP 3 ECTS
VadZ5017 Maģistra darba izstrāde II A 1 KP 1.5 ECTS
VadZ5041 Organizāciju kultūra un profesionālā ētika Organisational culture and professional ethics A 1 KP 1.5 ECTS
PsihP023 Profesionālās karjeras izvēle Professional career choice A 2 KP 3 ECTS
VadZ5044 Profesionālās kvalifikācijas prakse II Professional qualification practice II A 4 KP 6 ECTS
InfT5001 Informācijas tehnoloģijas pētniecībā Information technology in research B 2 KP 3 ECTS
Peda6087 Pētnieciskā darba metodoloģija Research methodology B 4 KP 6 ECTS
VadZ5021 Projektu izstrāde un vadība Project design and management B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
VadZ6019 Maģistra darba izstrāde III A 4 KP 6 ECTS
VadZ6034 Profesionālās kvalifikācijas prakse III Professional qualification practice III A 14 KP 21 ECTS
Medi6001 Sabiedrības un kopienas veselība Health of society and community A 2 KP 3 ECTS
4.semestris
VadZ6027 Līderu un sabiedrības ilgtspējīga attīstība Sustainable development of society and leaders A 2 KP 3 ECTS
VadZ6020 Maģistra darba izstrāde IV A 14 KP 21 ECTS
VadZ6035 Profesionālās kvalifikācijas prakse IV Professional qualification practice IV A 4 KP 6 ECTS