Studiju programma

DUIS kods D139B
Nosaukums Skolotājs
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42141
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 4. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

  • PAMA-pamatizglītības (1.-6.kl.) un mājturības un tehnoloģiju skolotājs
  • PAPI-pamatizglītības (1.-6.kl.) un pirmsskolas skolotājs
  • PASO-pamatizglītības (1.-6.kl.) un sociālo zinību skolotājs
  • PIPA-pirmsskolas un pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotājs
  • SPSO-sporta un sociālo zinību skolotājs

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
2.semestris
3.semestris
Valo2217 Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma pilnveide) Practical English (development of functional language use) A 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda1105 Ievads pedagoga pētnieciskajā darbībā Introduction to teacher's research work A 2 KP 3 ECTS
PAPI Filz2046 Ētika Ethics A 1 KP 1.5 ECTS
PAPI PedaI015 Pirmsskolas un skolas pedagoģija Preschool and school pedagogy A 2 KP 3 ECTS
PASO Valo2173 Dzimtās valodas praktikums (valodas kultūras pamati) Practical training in native language (fundamentals of linguistic culture) A 1 KP 1.5 ECTS
PASO Valo2172 Dzimtās valodas praktikums (valodas kultūras pamati) Practical training in native language (fundamentals of linguistic culture) A 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ1055 Ārpusstundu sporta nodarbību un bērnu sporta nometnes organizēšana un vadīšana Organisation and management of out-of-class sport activities and children sports camp A 2 KP 3 ECTS
SPSO Biol2002 Sporta fizioloģija Sports physiology A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1037 Sporta teorija un metodika II Theory and methodology of sports II A 1 KP 1.5 ECTS
SPSO Biol1050 Vecumposmu fizioloģija Physiology of age group A 2 KP 3 ECTS
PAMA Filz2047 Ētikas mācību metodika (1.-3.kl.) Methodology of teaching ethics (forms 1-3) B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda1116 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) I Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) I B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda2116 Dabaszinības un to mācību metodika (1.-6.kl.) I Natural sciences and their teaching methodology (forms 1 – 6) I B 2 KP 3 ECTS
PASO Peda3084 Latvijas un pasaules vēsture un tās mācību metodika Latvian and world history and their teaching methodology B 3 KP 4.5 ECTS
PASO Mate3050 Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana III Development of mathematical tools and their application III B 2 KP 3 ECTS
PASO MākZ3045 Vizuālā māksla un tās mācību metodika (1.-6.kl.) III Visual arts and its teaching methodology (forms 1-6) III B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Filo1051 Bērnu literatūra un folklora Children literature and folklore B 2 KP 3 ECTS
PIPA Valo1212 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss I Basic course of teaching methodology of native language I B 2 KP 3 ECTS
PIPA Valo1194 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss I Basic course of teaching methodology of native language I B 2 KP 3 ECTS
PIPA SpoZ1025 Fiziskā izglītība III Physical education III B 2 KP 3 ECTS
PIPA Mate1091 Matemātikas mācību metodikas pamatkurss I Basic course of teaching methodology of maths I B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA MākZ2533 Mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika III Domestic science and technologies and their teaching methodology III B 2 KP 3 ECTS
PIPA MākZ2531 Vizuālā māksla un tās mācību metodika III Visual art and its teaching methodology III B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZI009 Aerobika un tās mācību metodika Aerobics and its teaching methodology B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1008 Futbols un tā mācību metodika Football and its teaching methodology B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ3018 Mācību prakse (slēpošana un tās mācību metodika) Study practice (skiing and its teaching methodology) B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ1019 Slēpošana un tās mācību metodika Skiing and its teaching methodology B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ2035 Vieglatlētika un tās mācību metodika II Track and field athletics and its teaching methodology II B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ1043 Vingrošana un tās mācību metodika III Gymnastics and its teaching methodology III B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ2010 Volejbols un tā mācību metodika I Volleyball and its teaching methodology I B 2 KP 3 ECTS
Peda1138 Uzvedības kultūras pamati Fundamentals of cultural behavior C 1 KP 1.5 ECTS
4.semestris
Peda1102 Mācību organizācijas pamati Fundamentals of study organization A 2 KP 3 ECTS
PedaP452 Studiju darbs pedagoģijā Term paper in pedagogy A 1 KP 1.5 ECTS
PAMA PedaI004 Integrēto mācību metodika Integrated learning methodology A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1038 Sporta teorija un metodika III Theory and methodology of sports III A 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Valo1237 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) I Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) I B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda1117 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) II Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) II B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda3087 Sociālās zinības un to mācību metodika (1.-6.kl.) I Social sciences and their teaching methodology (forms 1-6) I B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda1113 Dabaszinības un to mācību metodika (1.-6.kl.) II Natural sciences and their teaching methodology (forms 1 – 6) II B 2 KP 3 ECTS
PAPI Valo1238 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) I Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) I B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2170 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pamatskolā (1.-6.kl.) Pedagogical and psychological observation practice in basic school (forms 1-6) B 4 KP 6 ECTS
PAPI Peda2168 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pirmsskolas izglītības iestādē Pedagogical and psychological observation practice in preschool B 4 KP 6 ECTS
PASO Peda1110 Mācību prakse dabaszinībās Study practice in natural sciences B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Peda2171 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pamatskolā Pedagogical and psychological observation practice in basic school B 8 KP 12 ECTS
PIPA Valo1195 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss II Basic course of teaching methodology of native language II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Valo1213 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss II Basic course of teaching methodology of native language II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Filz2043 Ētika un tās mācību metodika Ethics and its teaching methodology B 2 KP 3 ECTS
PIPA Mate1092 Matemātikas mācību metodikas pamatkurss II Basic course of teaching methodology of maths II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda2167 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pamatskolā (1.-3.kl.) Pedagogical and psychological observation practice in basic school (forms 1-3) B 4 KP 6 ECTS
SPSO Peda2166 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse Pedagogical and psychological observation practice B 8 KP 12 ECTS
SPSO SpoZ2036 Vieglatlētika un tās mācību metodika III Track and field athletics and its teaching methodology III B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO SpoZ1044 Vingrošana un tās mācību metodika IV Gymnastics and its teaching methodology IV B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ2011 Volejbols un tā mācību metodika II Volleyball and its teaching methodology II B 2 KP 3 ECTS
Filz1030 Filosofija Philosophy C 1 KP 1.5 ECTS
Medi3011 Pirmā palīdzība First aid C 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
Psih2001 Pedagoģiskā psiholoģija Pedagogical psychology A 2 KP 3 ECTS
Psih2002 Sociālā un personības psiholoģija Social and personality psychology A 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda1103 Bilingvālās mācības Bilingual studies A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1039 Sporta teorija un metodika IV Theory and methodology of sports IV A 2 KP 3 ECTS
PAPI Valo2174 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) II Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) II B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda1118 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) III Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) III B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Valo2175 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) II Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) II B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Peda2172 Profesionālās kvalifikācijas prakse pamatskolā (1.-6.kl.) I Professional qualification practice in basic school (forms 1-6) I B 6 KP 9 ECTS
PASO Peda3088 Sociālās zinības un to mācību metodika (1.-6.kl.) II Social sciences and their teaching methodology (forms 1-6) II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda1107 Dabaszinības un to mācību metodika I Natural sciences and their teaching methodology I B 2 KP 3 ECTS
PIPA Fizi2001 Lietišķās dabas zinības Applied natural sciences B 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda2174 Profesionālās kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē I Professional qualification practice in preschool I B 6 KP 9 ECTS
SPSO Peda2169 Audzināšanas darba prakse Working practice in upbringing work B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ3010 Basketbols un tā mācību metodika I Basketball and its teaching methodology I B 2 KP 3 ECTS
SPSO Peda2173 Profesionālās kvalifikācijas prakse I Professional qualification practice I B 6 KP 9 ECTS
SPSO SpoZ3025 Vingrošana un tās mācību metodika V Gymnastics and its teaching methodology V B 2 KP 3 ECTS
Medi1040 Drošība skolā un pirmā palīdzība Safety at school and first aid C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Peda1100 Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā Introduction to special pedagogy and psychology A 2 KP 3 ECTS
Peda1101 Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā Scientific research methods in pedagogy A 2 KP 3 ECTS
PAPI InfT1024 Informācijas tehnoloģijas izglītībā un informātikas mācību metodika I Information technologies in education and methodology of teaching informatics I A 2 KP 3 ECTS
PASO Peda3005 Starpkultūru izglītība Intercultural education A 2 KP 3 ECTS
PIPA InfT1032 Informācijas tehnoloģijas izglītībā I Information technology in education I A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1057 Atlētiskā vingrošana, pašaizsardzība un tās mācību metodika I Athletic gymnastics, self-defence and their teaching methodology I A 1 KP 1.5 ECTS
SPSO Medi1021 Sporta medicīnas pamati Fundamentals of sports medicine A 1 KP 1.5 ECTS
SPSO Psih3001 Sporta psiholoģija Sports psychology A 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda3127 Dizains un tehnoloģijas un to mācību metodika (projekts I) Design and technologies and their teaching methodology (project I) B 2 KP 3 ECTS
PAMA Valo2177 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) III Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) III B 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda1119 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) IV Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) IV B 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda3126 Tekstila materiālu un pārtikas apstrādes tehnoloģijas un dizains Processing technologies and design of textile materials and food B 5 KP 7.5 ECTS
PAPI Peda1162 Bērnu muzikāli radošā darbība un svētki pirmsskolas izglītības iestādē I Children's creative musical activity and festivals in preschool I B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda2119 Pirmsskolas didaktika (dabaszinības) Preschool didactics (natural sciences) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2120 Pirmsskolas didaktika (fiziskā izglītība un veselība) Preschool didactics (physical education and health) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2121 Pirmsskolas didaktika (sociālās zinības un ētika) Preschool didactics (social sciences and ethics) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Medi2001 Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna Pediatric and hygiene of preschool children B 2 KP 3 ECTS
PASO Valo2176 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) III Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) III B 2 KP 3 ECTS
PASO Peda1135 Sociālās zinības un to mācību metodika (Ekonomika) Social sciences and their teaching methodology (Economics) B 3 KP 4.5 ECTS
PASO PedaP473 Studiju darbs mācību priekšmetu metodikā Term paper in methodology of subjects B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Peda1108 Dabaszinības un to mācību metodika II Natural sciences and their teaching methodology II B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Valo1215 Dzimtās valodas praktikums Practical training in native language B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Valo1201 Dzimtās valodas praktikums Practical training in native language B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Mate1100 Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana Design of mathematical tools and their application B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Peda1110 Mācību prakse dabaszinībās Study practice in natural sciences B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Peda1111 Sociālās zinības un to mācību metodika Social sciences and their teaching methodology B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO SpoZ3011 Basketbols un tā mācību metodika II Basketball and its teaching methodology II B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZI012 Mācību prakse (tūrisms un tā mācību metodika) Study practice (tourism and its teaching methodology) B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO Peda1134 Sociālās zinības un to mācību metodika (Veselības mācība) Social sciences and their teaching methodology (Health studies) B 4 KP 6 ECTS
SPSO SpoZ3013 Tūrisms un tā mācību metodika Tourism and its teaching methodology B 1 KP 1.5 ECTS
7.semestris
PedaI019 Bakalaura darba izstrāde I A 6 KP 9 ECTS
PAMA InfT1025 Informācijas tehnoloģijas izglītībā un informātikas mācību metodika II Information technologies in education and teaching methodology of informatics II A 1 KP 1.5 ECTS
PASO Peda1104 Logopēdija Speech theraphy A 2 KP 3 ECTS
PIPA InfT1033 Informācijas tehnoloģijas izglītībā II Information technology in education II A 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Peda1106 Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā Integration and inclusion in education system A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ2033 Atlētiskā vingrošana, pašaizsardzība un tās mācību metodika II Athletic gymnastics, self-defence and their teaching methodology II A 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda4069 Dizains un tehnoloģijas un to mācību metodika (projekts II) Design and technologies and their teaching methodology (project II) B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda3125 Komplekso materiālu un koka apstrādes tehnoloģijas un dizains Processing technologies and design of complex materials and wood B 5 KP 7.5 ECTS
PAPI Peda2117 Bērnu muzikāli radošā darbība un svētki pirmsskolas izglītības iestādē II Children's creative musical activity and festivals in preschool II B 2 KP 3 ECTS
PAPI Valo3127 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) IV Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) IV B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda1120 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) V Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) V B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2123 Pirmsskolas didaktika (dzimtā valoda) Preschool didactics (native language) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2124 Pirmsskolas didaktika (matemātika) Preschool didactics (mathematics) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2122 Pirmsskolas didaktika (mājturība un tehnoloģijas) Preschool didactics (domestic science and technologies) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda1132 Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana Organization of plays and games B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Valo3128 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) IV Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) IV B 2 KP 3 ECTS
PASO Peda1137 Sociālās zinības un to mācību metodika (Integrētais kurss) Social sciences and their teaching methodology (Integrated course) B 4 KP 6 ECTS
PIPA Valo1216 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-3.kl.) Teaching methodology of native language (forms 1-3) B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Valo1202 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-3.kl.) Teaching methodology of native language (forms 1 – 3) B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Mate1094 Matemātikas mācību metodika (1.-3.kl.) Teaching methodology of mathematics (forms 1-3) B 4 KP 6 ECTS
SPSO Medi1020 Koriģējošā vingrošana un masāžas pamati Posture-promoting gymnastics and fundamentals of massage B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO SpoZ1027 Mākslas vingrošana, dejas un to mācību metodika Rhythmic gymnastics, dancing and their teaching methodology B 2 KP 3 ECTS
SPSO Peda1136 Sociālās zinības un to mācību metodika (Ētika) Social sciences and their teaching methodology (Ethics) B 2 KP 3 ECTS
Vēst1134 Novadpētniecība Regional studies C 1 KP 1.5 ECTS
Psih1030 Saskarsmes psiholoģija Psychology of communication C 1 KP 1.5 ECTS
8.semestris
PedaI020 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of bachelor's thesis II A 6 KP 9 ECTS
JurZ1005 Darba tiesības Labour rights A 2 KP 3 ECTS
VadZ1014 Izglītības vadības un uzņēmējdarbības pamati Fundamentals of education management and entrepreneurship A 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda4062 Kvalifikācijas eksāmens integrētā 1.-6. klašu mācību priekšmetu un mājturības un tehnoloģiju mācību metodikā Qualification exam in integrated teaching methodology of study subjects in forms 1-6 and of domestic science and technologies A 0 KP 0 ECTS
PAPI Peda4064 Kvalifikācijas eksāmens integrētā 1.-6. klašu mācību priekšmetu un pirmsskolas mācību metodikā Qualification exam in integrated teaching methodology of study subjects in forms 1-6 and in preschool A 0 KP 0 ECTS
PASO Peda4063 Kvalifikācijas eksāmens integrētā 1.-6. klašu mācību priekšmetu un sociālo zinību mācību metodikā Qualification exam in integrated teaching methodology of study subjects in forms 1-6 and of social studies A 0 KP 0 ECTS
PIPA Peda4065 Kvalifikācijas eksāmens pirmsskolas un 1.-3. klašu mācību priekšmetu metodikā Qualification exam in methodology of study subjects in preschool and forms 1-3 A 0 KP 0 ECTS
SPSO Peda4066 Kvalifikācijas eksāmens sporta un sociālo zinību mācību metodikā Qualification exam in teaching methodology of sports and social studies A 0 KP 0 ECTS
PAMA Peda3113 Profesionālās kvalifikācijas prakse (mājturības un tehnoloģijas 1.-9.kl.) Professional qualification practice (domestic science and technologies, forms 1-9) B 6 KP 9 ECTS
PAPI Peda3112 Profesionālās kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Professional qualification practice in preschool B 6 KP 9 ECTS
PASO Peda3107 Profesionālās kvalifikācijas prakse pamatskolā (1.-6.kl.) II Professional qualification practice in basic school (forms 1-6) II B 4 KP 6 ECTS
PIPA Peda3116 Profesionālās kvalifikācijas prakse pamatskolā (1.-3.kl.) Professional qualification practice in basic school (forms 1-3) B 6 KP 9 ECTS
PIPA Peda3114 Profesionālās kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē II Professional qualification practice in preschool II B 4 KP 6 ECTS
SPSO Peda3111 Profesionālās kvalifikācijas prakse (sociālās zinības 1.-9.kl.) Professional qualification practice (in social sciences, forms 1-9) B 6 KP 9 ECTS
SPSO Peda3109 Profesionālās kvalifikācijas prakse II Professional qualification practice II B 4 KP 6 ECTS