Studiju programma

DUIS kods D139B
Nosaukums Skolotājs
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42141
Studiju forma Nepilna laika
Ilgums 9. semestri / 4.5. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

  • PAMA-pamatizglītības (1.-6.kl.) un mājturības un tehnoloģiju skolotājs
  • PAPI-pamatizglītības (1.-6.kl.) un pirmsskolas skolotājs
  • PASO-pamatizglītības (1.-6.kl.) un sociālo zinību skolotājs
  • PIPA-pirmsskolas un pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotājs
  • SPSO-sporta un sociālo zinību skolotājs

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
2.semestris
3.semestris
VadZ1014 Izglītības vadības un uzņēmējdarbības pamati Fundamentals of education management and entrepreneurship A 2 KP 3 ECTS
Valo1289 Praktiskā angļu valoda (valodas prasmju uzlabošana) Practical English (improvement of language proficiency) A 2 KP 3 ECTS
VadZ1013 Projektu izstrāde un vadība Project elaboration and management A 2 KP 3 ECTS
PAMA Psih1029 Attīstības psiholoģija Developmental psychology A 2 KP 3 ECTS
PIPA Psih1028 Bērna attīstības psiholoģija Child developmental psychology A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1037 Sporta teorija un metodika II Theory and methodology of sports II A 1 KP 1.5 ECTS
SPSO Biol1050 Vecumposmu fizioloģija Physiology of age group A 2 KP 3 ECTS
PAMA Filo1022 Bērnu folkloras un literatūras mācību metodika Teaching methodology of children’s folklore and literature B 2 KP 3 ECTS
PAMA MākZ3045 Vizuālā māksla un tās mācību metodika (1.-6.kl.) III Visual arts and its teaching methodology (forms 1-6) III B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Mate3050 Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana III Development of mathematical tools and their application III B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda3087 Sociālās zinības un to mācību metodika (1.-6.kl.) I Social sciences and their teaching methodology (forms 1-6) I B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Peda1113 Dabaszinības un to mācību metodika (1.-6.kl.) II Natural sciences and their teaching methodology (forms 1 – 6) II B 2 KP 3 ECTS
PIPA MākZ1457 Bērnu muzikāli radošā darbība pirmsskolā II Children's creative musical activity in preschool II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Valo1194 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss I Basic course of teaching methodology of native language I B 2 KP 3 ECTS
PIPA Valo1212 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss I Basic course of teaching methodology of native language I B 2 KP 3 ECTS
PIPA SpoZ1025 Fiziskā izglītība III Physical education III B 2 KP 3 ECTS
PIPA MākZ2533 Mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika III Domestic science and technologies and their teaching methodology III B 2 KP 3 ECTS
PIPA MākZ2531 Vizuālā māksla un tās mācību metodika III Visual art and its teaching methodology III B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ3018 Mācību prakse (slēpošana un tās mācību metodika) Study practice (skiing and its teaching methodology) B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ1019 Slēpošana un tās mācību metodika Skiing and its teaching methodology B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ2035 Vieglatlētika un tās mācību metodika II Track and field athletics and its teaching methodology II B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ1043 Vingrošana un tās mācību metodika III Gymnastics and its teaching methodology III B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ2010 Volejbols un tā mācību metodika I Volleyball and its teaching methodology I B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Peda1099 Audzināšanas darba pamati Fundamentals of upbringing work A 2 KP 3 ECTS
JurZ1005 Darba tiesības Labour rights A 2 KP 3 ECTS
Valo2217 Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma pilnveide) Practical English (development of functional language use) A 2 KP 3 ECTS
PedaP452 Studiju darbs pedagoģijā Term paper in pedagogy A 1 KP 1.5 ECTS
PAMA InfT1024 Informācijas tehnoloģijas izglītībā un informātikas mācību metodika I Information technologies in education and methodology of teaching informatics I A 2 KP 3 ECTS
PIPA PedaI013 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai Education for sustainable development A 2 KP 3 ECTS
SPSO Biol2002 Sporta fizioloģija Sports physiology A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1038 Sporta teorija un metodika III Theory and methodology of sports III A 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda1116 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) I Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) I B 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda3088 Sociālās zinības un to mācību metodika (1.-6.kl.) II Social sciences and their teaching methodology (forms 1-6) II B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda1110 Mācību prakse dabaszinībās Study practice in natural sciences B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Valo1238 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) I Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) I B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Valo1237 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) I Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) I B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Valo1195 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss II Basic course of teaching methodology of native language II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Valo1213 Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss II Basic course of teaching methodology of native language II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Mate1100 Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana Design of mathematical tools and their application B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Medi2001 Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna Pediatric and hygiene of preschool children B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ2036 Vieglatlētika un tās mācību metodika III Track and field athletics and its teaching methodology III B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO SpoZ1044 Vingrošana un tās mācību metodika IV Gymnastics and its teaching methodology IV B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ2011 Volejbols un tā mācību metodika II Volleyball and its teaching methodology II B 2 KP 3 ECTS
Filz1030 Filosofija Philosophy C 1 KP 1.5 ECTS
Medi3011 Pirmā palīdzība First aid C 1 KP 1.5 ECTS
5.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Peda1102 Mācību organizācijas pamati Fundamentals of study organization A 2 KP 3 ECTS
Psih2001 Pedagoģiskā psiholoģija Pedagogical psychology A 2 KP 3 ECTS
PAMA InfT1025 Informācijas tehnoloģijas izglītībā un informātikas mācību metodika II Information technologies in education and teaching methodology of informatics II A 1 KP 1.5 ECTS
PASO Peda1105 Ievads pedagoga pētnieciskajā darbībā Introduction to teacher's research work A 2 KP 3 ECTS
PIPA PedaI015 Pirmsskolas un skolas pedagoģija Preschool and school pedagogy A 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda3005 Starpkultūru izglītība Intercultural education A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1057 Atlētiskā vingrošana, pašaizsardzība un tās mācību metodika I Athletic gymnastics, self-defence and their teaching methodology I A 1 KP 1.5 ECTS
SPSO SpoZ1039 Sporta teorija un metodika IV Theory and methodology of sports IV A 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda3127 Dizains un tehnoloģijas un to mācību metodika (projekts I) Design and technologies and their teaching methodology (project I) B 2 KP 3 ECTS
PAMA Valo2175 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) II Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) II B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda1117 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) II Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) II B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Valo2174 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) II Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) II B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2120 Pirmsskolas didaktika (fiziskā izglītība un veselība) Preschool didactics (physical education and health) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Medi2001 Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna Pediatric and hygiene of preschool children B 2 KP 3 ECTS
PASO Peda1137 Sociālās zinības un to mācību metodika (Integrētais kurss) Social sciences and their teaching methodology (Integrated course) B 4 KP 6 ECTS
PIPA Peda1107 Dabaszinības un to mācību metodika I Natural sciences and their teaching methodology I B 2 KP 3 ECTS
PIPA Mate1091 Matemātikas mācību metodikas pamatkurss I Basic course of teaching methodology of maths I B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO SpoZ3010 Basketbols un tā mācību metodika I Basketball and its teaching methodology I B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ3025 Vingrošana un tās mācību metodika V Gymnastics and its teaching methodology V B 2 KP 3 ECTS
Medi1040 Drošība skolā un pirmā palīdzība Safety at school and first aid C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Peda1100 Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā Introduction to special pedagogy and psychology A 2 KP 3 ECTS
SPSO Medi1021 Sporta medicīnas pamati Fundamentals of sports medicine A 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda4069 Dizains un tehnoloģijas un to mācību metodika (projekts II) Design and technologies and their teaching methodology (project II) B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda1118 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) III Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) III B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda2171 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pamatskolā Pedagogical and psychological observation practice in basic school B 8 KP 12 ECTS
PAPI Peda1162 Bērnu muzikāli radošā darbība un svētki pirmsskolas izglītības iestādē I Children's creative musical activity and festivals in preschool I B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda2170 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pamatskolā (1.-6.kl.) Pedagogical and psychological observation practice in basic school (forms 1-6) B 4 KP 6 ECTS
PASO Valo2176 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) III Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) III B 2 KP 3 ECTS
PASO Valo2177 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) III Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) III B 2 KP 3 ECTS
PASO PedaP473 Studiju darbs mācību priekšmetu metodikā Term paper in methodology of subjects B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Peda1108 Dabaszinības un to mācību metodika II Natural sciences and their teaching methodology II B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Mate1092 Matemātikas mācību metodikas pamatkurss II Basic course of teaching methodology of maths II B 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda1110 Mācību prakse dabaszinībās Study practice in natural sciences B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Peda2167 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pamatskolā (1.-3.kl.) Pedagogical and psychological observation practice in basic school (forms 1-3) B 4 KP 6 ECTS
PIPA Peda2168 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse pirmsskolas izglītības iestādē Pedagogical and psychological observation practice in preschool B 4 KP 6 ECTS
SPSO SpoZ3011 Basketbols un tā mācību metodika II Basketball and its teaching methodology II B 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZI012 Mācību prakse (tūrisms un tā mācību metodika) Study practice (tourism and its teaching methodology) B 1 KP 1.5 ECTS
SPSO Peda2166 Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse Pedagogical and psychological observation practice B 8 KP 12 ECTS
SPSO SpoZ3013 Tūrisms un tā mācību metodika Tourism and its teaching methodology B 1 KP 1.5 ECTS
Psih1030 Saskarsmes psiholoģija Psychology of communication C 1 KP 1.5 ECTS
Peda1138 Uzvedības kultūras pamati Fundamentals of cultural behavior C 1 KP 1.5 ECTS
7.semestris
Psih2002 Sociālā un personības psiholoģija Social and personality psychology A 2 KP 3 ECTS
PAPI PedaI004 Integrēto mācību metodika Integrated learning methodology A 2 KP 3 ECTS
PASO Peda1103 Bilingvālās mācības Bilingual studies A 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda1106 Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā Integration and inclusion in education system A 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda1104 Logopēdija Speech theraphy A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ2033 Atlētiskā vingrošana, pašaizsardzība un tās mācību metodika II Athletic gymnastics, self-defence and their teaching methodology II A 1 KP 1.5 ECTS
SPSO Psih3001 Sporta psiholoģija Sports psychology A 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda3126 Tekstila materiālu un pārtikas apstrādes tehnoloģijas un dizains Processing technologies and design of textile materials and food B 5 KP 7.5 ECTS
PAPI Peda2117 Bērnu muzikāli radošā darbība un svētki pirmsskolas izglītības iestādē II Children's creative musical activity and festivals in preschool II B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda1119 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) IV Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) IV B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda2122 Pirmsskolas didaktika (mājturība un tehnoloģijas) Preschool didactics (domestic science and technologies) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda1132 Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana Organization of plays and games B 1 KP 1.5 ECTS
PASO Peda1134 Sociālās zinības un to mācību metodika (Veselības mācība) Social sciences and their teaching methodology (Health studies) B 4 KP 6 ECTS
PIPA Filz2043 Ētika un tās mācību metodika Ethics and its teaching methodology B 2 KP 3 ECTS
PIPA Peda1111 Sociālās zinības un to mācību metodika Social sciences and their teaching methodology B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO Medi1020 Koriģējošā vingrošana un masāžas pamati Posture-promoting gymnastics and fundamentals of massage B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO Peda1135 Sociālās zinības un to mācību metodika (Ekonomika) Social sciences and their teaching methodology (Economics) B 3 KP 4.5 ECTS
SPSO SpoZ1056 Sporta pasākumu organizēšana un vadīšana izglītības iestādē Organization and management of sports events in school B 1 KP 1.5 ECTS
Vēst1134 Novadpētniecība Regional studies C 1 KP 1.5 ECTS
8.semestris
PedaI019 Bakalaura darba izstrāde I A 6 KP 9 ECTS
Peda1101 Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā Scientific research methods in pedagogy A 2 KP 3 ECTS
SPSO SpoZ1055 Ārpusstundu sporta nodarbību un bērnu sporta nometnes organizēšana un vadīšana Organisation and management of out-of-class sport activities and children sports camp A 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda2169 Audzināšanas darba prakse Working practice in upbringing work B 2 KP 3 ECTS
PAMA Valo3127 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) IV Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) IV B 2 KP 3 ECTS
PAMA Peda1120 Matemātikas mācību metodika (1.-6.kl.) V Methods of teaching mathematics (forms 1 - 6) V B 1 KP 1.5 ECTS
PAMA Peda2172 Profesionālās kvalifikācijas prakse pamatskolā (1.-6.kl.) I Professional qualification practice in basic school (forms 1-6) I B 6 KP 9 ECTS
PAPI Valo3128 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-6.kl.) IV Teaching methodology of native language (forms 1 – 6) IV B 2 KP 3 ECTS
PAPI Peda2123 Pirmsskolas didaktika (dzimtā valoda) Preschool didactics (native language) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2124 Pirmsskolas didaktika (matemātika) Preschool didactics (mathematics) B 1 KP 1.5 ECTS
PIPA Mate1094 Matemātikas mācību metodika (1.-3.kl.) Teaching methodology of mathematics (forms 1-3) B 4 KP 6 ECTS
PIPA Peda2174 Profesionālās kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē I Professional qualification practice in preschool I B 6 KP 9 ECTS
SPSO Peda2173 Profesionālās kvalifikācijas prakse I Professional qualification practice I B 6 KP 9 ECTS
9.semestris
PedaI020 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of bachelor's thesis II A 6 KP 9 ECTS
PAMA Peda4062 Kvalifikācijas eksāmens integrētā 1.-6. klašu mācību priekšmetu un mājturības un tehnoloģiju mācību metodikā Qualification exam in integrated teaching methodology of study subjects in forms 1-6 and of domestic science and technologies A 0 KP 0 ECTS
PAPI Peda4064 Kvalifikācijas eksāmens integrētā 1.-6. klašu mācību priekšmetu un pirmsskolas mācību metodikā Qualification exam in integrated teaching methodology of study subjects in forms 1-6 and in preschool A 0 KP 0 ECTS
PASO Peda4063 Kvalifikācijas eksāmens integrētā 1.-6. klašu mācību priekšmetu un sociālo zinību mācību metodikā Qualification exam in integrated teaching methodology of study subjects in forms 1-6 and of social studies A 0 KP 0 ECTS
PIPA Peda4065 Kvalifikācijas eksāmens pirmsskolas un 1.-3. klašu mācību priekšmetu metodikā Qualification exam in methodology of study subjects in preschool and forms 1-3 A 0 KP 0 ECTS
SPSO Peda4066 Kvalifikācijas eksāmens sporta un sociālo zinību mācību metodikā Qualification exam in teaching methodology of sports and social studies A 0 KP 0 ECTS
PAMA Peda3125 Komplekso materiālu un koka apstrādes tehnoloģijas un dizains Processing technologies and design of complex materials and wood B 5 KP 7.5 ECTS
PAMA Peda3113 Profesionālās kvalifikācijas prakse (mājturības un tehnoloģijas 1.-9.kl.) Professional qualification practice (domestic science and technologies, forms 1-9) B 6 KP 9 ECTS
PAPI Peda2119 Pirmsskolas didaktika (dabaszinības) Preschool didactics (natural sciences) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda2121 Pirmsskolas didaktika (sociālās zinības un ētika) Preschool didactics (social sciences and ethics) B 1 KP 1.5 ECTS
PAPI Peda3107 Profesionālās kvalifikācijas prakse pamatskolā (1.-6.kl.) II Professional qualification practice in basic school (forms 1-6) II B 4 KP 6 ECTS
PAPI Peda3112 Profesionālās kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Professional qualification practice in preschool B 6 KP 9 ECTS
PASO Peda3111 Profesionālās kvalifikācijas prakse (sociālās zinības 1.-9.kl.) Professional qualification practice (in social sciences, forms 1-9) B 6 KP 9 ECTS
PIPA Valo1216 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-3.kl.) Teaching methodology of native language (forms 1-3) B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Valo1202 Dzimtās valodas mācību metodika (1.-3.kl.) Teaching methodology of native language (forms 1 – 3) B 3 KP 4.5 ECTS
PIPA Peda3116 Profesionālās kvalifikācijas prakse pamatskolā (1.-3.kl.) Professional qualification practice in basic school (forms 1-3) B 6 KP 9 ECTS
PIPA Peda3114 Profesionālās kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē II Professional qualification practice in preschool II B 4 KP 6 ECTS
SPSO Peda3109 Profesionālās kvalifikācijas prakse II Professional qualification practice II B 4 KP 6 ECTS
SPSO Peda1136 Sociālās zinības un to mācību metodika (Ētika) Social sciences and their teaching methodology (Ethics) B 2 KP 3 ECTS