Studiju programma

DUIS kods D139N
Nosaukums Izglītības zinātnes
Līmenis Doktora
LRI kods 51142
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 144 KP / 216 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
IzglD011 Izglītības zinātņu pētījuma metodoloģija Research methodology in educational sciences A 4 KP 6 ECTS
IzglD001 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs I Elaboration of doctoral thesis in educational sciences I A 10 KP 15 ECTS
IzglD010 Vēsturiskā pieredze un aktuālās teorijas izglītības zinātnes pētījumos Historical experience and current theories in educational science research A 4 KP 6 ECTS
Izgl7004 Zinātniskā rakstīšana izglītības zinātnēs Scientific writing in educational sciences A 2 KP 3 ECTS
PsihD080 Aktuālās problēmas attīstības psiholoģijā Topical problems of developmental psychology B 2 KP 3 ECTS
IzglD023 Atbildīga pētniecība un inovācijas izglītībā Responsible research and innovations in education B 2 KP 3 ECTS
IzglD040 Mūsdienu paradigmas speciālajā un sociālajā pedagoģijā Contemporary paradigms in special and social pedagogy B 2 KP 3 ECTS
IzglD044 Pedagoģiskā supervīzija pirmsskolas un pamatizglītības mikrosistēmā Pedagogical supervision in microsystem of preschool and basic education B 2 KP 3 ECTS
IzglD037 Sociālo partneru sadarbība izglītības kontekstā pārmaiņu veicināšanai Collaboration of social partners for change in the context of education B 2 KP 3 ECTS
IzglD034 Vienlīdzība, taisnīgums un dažādība kā izglītības pētījumu inovācija Equality, equity and diversity as innovation in education research B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
IzglD002 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs II Elaboration of doctoral thesis in educational sciences II A 10 KP 15 ECTS
IzglD057 Promocijas darba izstrāde: zinātniskās publikācijas sagatavošana I A 6 KP 9 ECTS
ValoD126 Promocijas eksāmens angļu valodā Promotion examination in English A 2 KP 3 ECTS
IzglD060 Profesora asistenta prakse I B 4 KP 6 ECTS
Izgl7005 Zinātniskā komunikācija Scientific communication B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
PsihD059 Aktuālās problēmas pedagoģiskajā psiholoģijā Topical issues in educational psychology A 2 KP 3 ECTS
IzglD003 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs III Elaboration of doctoral thesis in educational sciences III A 10 KP 15 ECTS
IzglD035 Dažādības pedagoģiskie risinājumi augstākajā un pieaugušo izglītībā Educational treatment of diversity in higher and adult education B 4 KP 6 ECTS
IzglD031 Iekļaujošā didaktika lietpratībai Inclusive didactics for competence B 4 KP 6 ECTS
IzglD046 Izglītības vides kvalitātes dimensijas Quality dimensions of educational environment B 4 KP 6 ECTS
IzglD032 Mācību līdzekļu izveides konceptuālās pamatnostādnes ilgtspējīgas attīstības kontekstā Conceptual guidelines of development of teaching aids in sustainable development context B 4 KP 6 ECTS
IzglD042 Modeļi efektīvai intervencei sociālajā pedagoģijā Models for effective intervention in social pedagogy B 4 KP 6 ECTS
IzglD041 Modeļi efektīvai intervencei speciālajā izglītībā Models for effective intervention in special pedagogy B 4 KP 6 ECTS
IzglD038 Nozaru pedagoģija postmodernisma laikmetā: paradigmas, pieejas un didaktiskie modeļi Branch pedagogy in postmodernism era: paradigms, approaches and didactic models B 4 KP 6 ECTS
IzglD045 Transformatīvā izglītība personības pašrealizācijai Transformative education for self-realization of personality B 4 KP 6 ECTS
IzglD050 DU ideju laboratorija: Transdisciplināra komplicētu izglītības problēmu risināšana darbības un vērtējošā pētījuma ietvarā I DU think-tank: Transdisciplinary problem solving of complex educational issues in action and evaluation research II C 4 KP 6 ECTS
IzglD054 LiepU ideju laboratorija: Radošums personības lietpratībai I LiepU think-tank: Creativity for personality competence I C 4 KP 6 ECTS
IzglD048 LU ideju laboratorija: Digitālie risinājumi izglītībā I LU think-tank: Digital solutions in education I C 4 KP 6 ECTS
IzglD052 RTA ideju laboratorija: Atbalstošas tehnoloģijas speciālajā izglītībā un sociālajā darbā I RTA think-tank: Supporting technologies in special education and social work I C 4 KP 6 ECTS
4.semestris
IzglD004 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs IV Elaboration of doctoral thesis in educational sciences IV A 10 KP 15 ECTS
Izgl7002 Promocijas darba izstrāde: zinātniskās publikācijas sagatavošana II Doctoral thesis: scientific publication II A 7 KP 10.5 ECTS
Izgl7009 Augstskolas didaktika I Tertiary didactics I B 2 KP 3 ECTS
Izgl7008 Profesora asistenta prakse II Professor’s assistant practice II B 3 KP 4.5 ECTS
Izgl7006 Projektu vadība izglītības zinātnēs Project management in educational sciences B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
IzglD005 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs V Elaboration of doctoral thesis in educational sciences V A 10 KP 15 ECTS
IzglD013 Promocijas eksāmens izglītības zinātnēs Promotional examination in educational sciences A 2 KP 3 ECTS
IzglD014 Promocijas eksāmens izglītības zinātņu apakšnozarē Promotional examination in sub-branch of educational sciences A 2 KP 3 ECTS
IzglD010 Vēsturiskā pieredze un aktuālās teorijas izglītības zinātnes pētījumos Historical experience and current theories in educational science research A 4 KP 6 ECTS
Izgl7004 Zinātniskā rakstīšana izglītības zinātnēs Scientific writing in educational sciences A 2 KP 3 ECTS
IzglD023 Atbildīga pētniecība un inovācijas izglītībā Responsible research and innovations in education B 2 KP 3 ECTS
IzglD037 Sociālo partneru sadarbība izglītības kontekstā pārmaiņu veicināšanai Collaboration of social partners for change in the context of education B 2 KP 3 ECTS
6.semestris
IzglD004 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs IV Elaboration of doctoral thesis in educational sciences IV A 10 KP 15 ECTS
Izgl7003 Promocijas darba izstrāde: zinātniskās publikācijas sagatavošana III Doctoral thesis: scientific publication III A 7 KP 10.5 ECTS
Izgl7007 Profesora asistenta prakse I Professor’s assistant practice I B 3 KP 4.5 ECTS
Izgl7006 Projektu vadība izglītības zinātnēs Project management in educational sciences B 2 KP 3 ECTS
Izgl7005 Zinātniskā komunikācija Scientific communication B 2 KP 3 ECTS