Studiju programma

DUIS kods D139N
Nosaukums Izglītības zinātnes
Līmenis Doktora
LRI kods 51142
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 144 KP / 216 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
IzglD011 Izglītības zinātņu pētījuma metodoloģija Research methodology in educational sciences A 4 KP 6 ECTS
IzglD001 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs I Elaboration of doctoral thesis in educational sciences I A 10 KP 15 ECTS
IzglD010 Vēsturiskā pieredze un aktuālās teorijas izglītības zinātnes pētījumos Historical experience and current theories in educational science research A 4 KP 6 ECTS
Izgl7004 Zinātniskā rakstīšana izglītības zinātnēs Scientific writing in educational sciences A 2 KP 3 ECTS
IzglD023 Atbildīga pētniecība un inovācijas izglītībā Responsible research and innovations in education B 2 KP 3 ECTS
PedaD160 Didaktikas teoriju attīstība Development of didactic theories B 2 KP 3 ECTS
IzglD040 Mūsdienu paradigmas speciālajā un sociālajā pedagoģijā Contemporary paradigms in special and social pedagogy B 2 KP 3 ECTS
IzglD044 Pedagoģiskā supervīzija pirmsskolas un pamatizglītības mikrosistēmā Pedagogical supervision in microsystem of preschool and basic education B 2 KP 3 ECTS
IzglD037 Sociālo partneru sadarbība izglītības kontekstā pārmaiņu veicināšanai Collaboration of social partners for change in the context of education B 2 KP 3 ECTS
IzglD034 Vienlīdzība, taisnīgums un dažādība kā izglītības pētījumu inovācija Equality, equity and diversity as innovation in education research B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
IzglD002 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs II Elaboration of doctoral thesis in educational sciences II A 10 KP 15 ECTS
Izgl7001 Promocijas darba izstrāde: zinātniskās publikācijas sagatavošana I Doctoral thesis: scientific publication I A 7 KP 10.5 ECTS
ValoD126 Promocijas eksāmens angļu valodā Promotion examination in English A 2 KP 3 ECTS
Izgl7007 Profesora asistenta prakse I Professor’s assistant practice I B 3 KP 4.5 ECTS
Izgl7005 Zinātniskā komunikācija Scientific communication B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
IzglD011 Izglītības zinātņu pētījuma metodoloģija Research methodology in educational sciences A 4 KP 6 ECTS
IzglD003 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs III Elaboration of doctoral thesis in educational sciences III A 10 KP 15 ECTS
Izgl7010 Augstskolas didaktika II Tertiary didactics II B 2 KP 3 ECTS
IzglD039 Komplicētība skolas izglītībā: izpratne, problēmas, risinājumi Complexity in school education: understanding, problems, solutions B 4 KP 6 ECTS
IzglD051 DU ideju laboratorija: Transdisciplināra komplicētu izglītības problēmu risināšana darbības un vērtējošā pētījuma ietvarā II DU think-tank: Transdisciplinary problem solving of complex educational issues in action and evaluation research II C 4 KP 6 ECTS
4.semestris
IzglD006 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs VI Elaboration of doctoral thesis in educational sciences VI A 15 KP 22.5 ECTS
Izgl7002 Promocijas darba izstrāde: zinātniskās publikācijas sagatavošana II Doctoral thesis: scientific publication II A 7 KP 10.5 ECTS
IzglD027 Profesora asistenta prakse III Professor’s assistant practice III B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
IzglD005 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs V Elaboration of doctoral thesis in educational sciences V A 10 KP 15 ECTS
IzglD014 Promocijas eksāmens izglītības zinātņu apakšnozarē Promotional examination in sub-branch of educational sciences A 2 KP 3 ECTS
IzglD030 Augstskolas didaktika II Tertiary didactics II B 4 KP 6 ECTS
IzglD047 Izglītības stratēģijas pētniecības lietpratībai pirmsskolā un pamatskolā Educational strategies for research competence in preschool and basic education B 4 KP 6 ECTS
IzglD043 Izziņa un attīstība: daudzveidības raksturojums, novērtēšanas metodes un korekcijas modeļi Cognition and development: diversity, evaluation methods, and models of correction B 4 KP 6 ECTS
IzglD039 Komplicētība skolas izglītībā: izpratne, problēmas, risinājumi Complexity in school education: understanding, problems, solutions B 4 KP 6 ECTS
IzglD033 Mūsdienu didaktika teorijā un starptautiskajā praksē Contemporary didactics in theory and international practice B 4 KP 6 ECTS
IzglD036 Tehnoloģijas iekļaujošai izglītībai Technologies for inclusive education B 4 KP 6 ECTS
IzglD051 DU ideju laboratorija: Transdisciplināra komplicētu izglītības problēmu risināšana darbības un vērtējošā pētījuma ietvarā II DU think-tank: Transdisciplinary problem solving of complex educational issues in action and evaluation research II C 4 KP 6 ECTS
IzglD055 LiepU ideju laboratorija: Radošums personības lietpratībai II LiepU think-tank: Creativity for personality competence II C 4 KP 6 ECTS
IzglD049 LU ideju laboratorija: Digitālie risinājumi izglītībā II LU think-tank: Digital solutions in education II C 4 KP 6 ECTS
IzglD053 RTA ideju laboratorija: Atbalstošas tehnoloģijas speciālajā izglītībā un sociālajā darbā II RTA think-tank: Supporting technologies in special education and social work II C 4 KP 6 ECTS
6.semestris
IzglD006 Promocijas darba izstrāde izglītības zinātnēs VI Elaboration of doctoral thesis in educational sciences VI A 15 KP 22.5 ECTS
IzglD009 Promocijas darba izstrāde: zinātniskās publikācijas sagatavošana III Elaboration of doctoral thesis: preparation of scientific publication III A 5 KP 7.5 ECTS
IzglD013 Promocijas eksāmens izglītības zinātnēs Promotional examination in educational sciences A 2 KP 3 ECTS
IzglD027 Profesora asistenta prakse III Professor’s assistant practice III B 2 KP 3 ECTS