Studiju programma

DUIS kods D139P
Nosaukums Pirmsskolas skolotājs
Līmenis Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
LRI kods 41141
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
MediP005 Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati Child development physiology, hygiene and fundamentals of first aid A 4 KP 6 ECTS
IzglP006 Bērnības pedagoģija Childhood pedagogy A 4 KP 6 ECTS
PsihP056 Psiholoģija skolotājiem Psychology for teachers A 4 KP 6 ECTS
IzglP001 Skolotāja profesionālās darbības pamati Fundamentals of teacher's professional work A 2 KP 3 ECTS
IzglP015 Pirmsskolas izglītības prakse Pre-school educational practice B 2 KP 3 ECTS
IzglP010 Sociālās un pilsoniskās mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of social and civic studies B 2 KP 3 ECTS
IzglP014 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of health and physical activities B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
IzglP004 Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti Legal aspects of pedagogical process A 2 KP 3 ECTS
IzglP023 Pētniecība izglītībā Research in education A 3 KP 4.5 ECTS
IzglP007 Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte Game activities and interdisciplinarity A 4 KP 6 ECTS
PsihP057 Sociāli emocionālā mācīšanās Social-emotional learning A 2 KP 3 ECTS
IzglP061 Studiju darbs Term paper A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP016 Agrīnās bērnības pedagoģiskā prakse Early childhood pedagogical practice B 6 KP 9 ECTS
IzglP012 Tehnoloģiju mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of technologies B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP008 Pirmsskolas pedagoģiskā procesa organizācija un vadība Organisation and management of pre-school pedagogical process A 4 KP 6 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
PedaP517 Dabaszinātņu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of natural sciences B 2 KP 3 ECTS
IzglP011 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of cultural comprehension and self-expression in art studies B 6 KP 9 ECTS
IzglP013 Matemātikas mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of mathematics B 3 KP 4.5 ECTS
IzglP009 Valodu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of language studies B 3 KP 4.5 ECTS
4.semestris
IzglP003 Iekļaujošā izglītība Inclusive education A 2 KP 3 ECTS
IzglP002 Izglītības vadība Educational management A 2 KP 3 ECTS
IzglP019 Kvalifikācijas darba izstrāde Development of qualification paper A 8 KP 12 ECTS
IzglP017 Pirmsskolas skolotāja pedagoģiskā prakse Pre-school teacher's pedagogical practice B 8 KP 12 ECTS