Studiju programma

DUIS kods D139S
Nosaukums Sākumizglītības skolotājs
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42141
Studiju forma Nepilna laika
Ilgums 9. semestri / 4.5. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
IzglP025 Mācīšana un mācīšanās Teaching and learning A 6 KP 9 ECTS
PsihP056 Psiholoģija skolotājiem Psychology for teachers A 4 KP 6 ECTS
IzglP001 Skolotāja profesionālās darbības pamati Teacher's professional work fundamentals A 2 KP 3 ECTS
IzglP064 Skolotāja profesionālās darbības pamati Fundamentals of teacher's professional work A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP065 Skolotāja profesionālās darbības pamati Teacher's professional work fundamentals A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP051 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas caurviju kompetences: Kustību māksla Transversal competences in the field of cultural awareness and self-expression in arts: Movement art B 1 KP 1.5 ECTS
IzglP050 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas caurviju kompetences: Mūzika Transversal competences in the field of cultural awareness and self-expression in arts: Music B 1 KP 1.5 ECTS
2.semestris
Izgl2001 1. studiju darbs Term paper 1 A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP026 Izglītības procesa organizācija sākumskolā Organisation of the educational process in primary school A 6 KP 9 ECTS
IzglP004 Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti Legal aspects of pedagogical process A 2 KP 3 ECTS
IzglP023 Pētniecība izglītībā Research in education A 3 KP 4.5 ECTS
PsihP057 Sociāli emocionālā mācīšanās Social-emotional learning A 2 KP 3 ECTS
PedaP523 Prakse I Practice I B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
PedaP529 Atbalsta sistēma pirmsskolas pedagoga profesionālai pilnveidei Support system for preschool teacher professional development B 2 KP 3 ECTS
LitZP010 Bērnu un jauniešu literatūra skolā Children's and youth literature at school B 2 KP 3 ECTS
PedaP517 Dabaszinātņu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of natural sciences B 2 KP 3 ECTS
IzglP057 Dažādības pedagoģijas dimensijas I Dimensions of diversity pedagogy I B 2 KP 3 ECTS
IzglP058 Dažādības pedagoģijas dimensijas II Dimensions of diversity pedagogy II B 4 KP 6 ECTS
IzglP042 Iekļaujošā atbalsta sistēma un multikulturālisms pirmsskolas izglītībā Inclusive support system and multiculturalism in preschool education B 4 KP 6 ECTS
IzglP043 Interešu izglītība un darbs ar talantīgiem bērniem Interest education and work with talented children B 2 KP 3 ECTS
PedaP528 Izglītības ekonomika un projektu izstrāde Educational economics and project development B 2 KP 3 ECTS
LitZ3072 Krievu literatūra un kultūra Latvijā Russian literature and culture in Latvia B 2 KP 3 ECTS
PedaP531 Krievu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika Russian spoken language and communicative linguistics B 2 KP 3 ECTS
ValoP130 Krievu valodas ortogrāfija un interpunkcija Russian orthography and punctuation for teachers B 2 KP 3 ECTS
IzglP062 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas I Content and learning approaches of the field of cultural awareness and self-expression in arts B 5 KP 7.5 ECTS
PedaP526 Mācīšanās modeļi pirmsskolā un bērna attīstības izpēte Preschool learning models and child development research B 2 KP 3 ECTS
IzglP013 Matemātikas mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of mathematics B 3 KP 4.5 ECTS
IzglP046 Personālie un vides resursi I Human and environmental resources I B 4 KP 6 ECTS
IzglP047 Personālie un vides resursi II Human and environmental resources II B 2 KP 3 ECTS
IzglP068 Personalizētā pieeja dažādības pedagoģijas kontekstā I Personalized approach in the context of diversity pedagogy I B 2 KP 3 ECTS
IzglP040 Sadarbības formas pirmsskolas izglītības iestādē un starpinstitucionālā sadarbība Forms of cooperation in a preschool educational institution and interinstitutional cooperation B 2 KP 3 ECTS
IzglP010 Sociālās un pilsoniskās mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of social and civic studies B 2 KP 3 ECTS
IzglP012 Tehnoloģiju mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of technologies B 2 KP 3 ECTS
PedaP538 Valodas joma: Krievu (dzimtā) valoda, tās metodika I (1.daļa) Language field: Russian (native), its teaching methodology I (part 1) B 2 KP 3 ECTS
PedaP539 Valodas joma: Krievu (dzimtā) valoda, tās metodika I (2.daļa) Language field: Russian (native), its teaching methodology I (part 2) B 1 KP 1.5 ECTS
PedaP533 Valodas joma: Krievu (dzimtā) valoda, tās metodika II Language field: Russian (native), its teaching methodology II B 3 KP 4.5 ECTS
4.semestris
Izgl2003 2. studiju darbs Term paper 2 A 1 KP 1.5 ECTS
PedaP527 Bērnības filosofija Philosophy of childhood B 2 KP 3 ECTS
IzglP069 Personalizētā pieeja dažādības pedagoģijas kontekstā II Personalized approach in the context of diversity pedagogy II B 1 KP 1.5 ECTS
IzglP070 Personalizētā pieeja dažādības pedagoģijas kontekstā III Personalized approach in the context of diversity pedagogy III B 4 KP 6 ECTS
IzglP066 Pirmsskolas izglītības metodiskā darba vadība I Supervision of preschool education methodological work I B 1 KP 1.5 ECTS
IzglP067 Pirmsskolas izglītības metodiskā darba vadība II Supervision of preschool education methodological work II B 2 KP 3 ECTS
PedaP524 Prakse II Practice II B 6 KP 9 ECTS
PedaP530 Retorika Rhetoric B 2 KP 3 ECTS
IzglP045 Valodas joma: Krievu (dzimtās) valodas mācīšanās pieejas pirmsskolas izglītībā Language field: learning approaches in the acquisition of Russian (native language) in preschool education B 3 KP 4.5 ECTS
IzglP009 Valodu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of language studies B 3 KP 4.5 ECTS
IzglP014 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of health and physical activities B 2 KP 3 ECTS
DatZ1074 Datorgrafikas pamati Fundamentals of computer graphics C 2 KP 3 ECTS
Ekon2086 Sociālā ekonomika Social economy C 2 KP 3 ECTS
Medi1024 Uzturs un vide cilvēka veselībai Food and environment for human health C 2 KP 3 ECTS
5.semestris
ValoP070 Sociolingvistika A 2 KP 3 ECTS
LitZP010 Bērnu un jauniešu literatūra skolā Children's and youth literature at school B 2 KP 3 ECTS
IzglP060 Dabaszinātņu joma: Dabaszinības II (3.daļa) Field of natural sciences: Natural sciences II (part 3) B 1 KP 1.5 ECTS
IzglP055 Dabaszinātņu joma: Dabaszinības II (4.daļa) Field of natural sciences: Natural sciences II (part 4) B 2 KP 3 ECTS
IzglP057 Dažādības pedagoģijas dimensijas I Dimensions of diversity pedagogy I B 2 KP 3 ECTS
PedaP526 Mācīšanās modeļi pirmsskolā un bērna attīstības izpēte Preschool learning models and child development research B 2 KP 3 ECTS
MateP022 Matemātikas joma: Matemātika, tās metodika II Field of mathematics: Mathematics, its teaching methodology II B 3 KP 4.5 ECTS
PedaP521 Valodu mācību joma: Angļu valoda, tās metodika II Language field: English, its teaching methodology II B 3 KP 4.5 ECTS
PedaP520 Valodu mācību joma: Latviešu valoda, tās metodika II Language field: Latvian, its teaching methodology II B 3 KP 4.5 ECTS
IzglP014 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of health and physical activities B 2 KP 3 ECTS
Ekon1073 Dokumentu pārvaldība Document management C 2 KP 3 ECTS
MākZ3444 Mākslas menedžments Art management C 2 KP 3 ECTS
Ties2011 Saskarsmes psiholoģija Communication psychology C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
IzglP028 Angļu valodas fonētika un fonoloģija skolotājiem English phonetics and phonology for teachers A 2 KP 3 ECTS
ValoP129 Leksikoloģija un frazeoloģija skolotājiem (angļu valoda) Lexicology and phraseology for teachers (English) A 2 KP 3 ECTS
BiolP011 Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā General biology. Introduction to ecology A 2 KP 3 ECTS
IzglP058 Dažādības pedagoģijas dimensijas II Dimensions of diversity pedagogy II B 4 KP 6 ECTS
IzglP042 Iekļaujošā atbalsta sistēma un multikulturālisms pirmsskolas izglītībā Inclusive support system and multiculturalism in preschool education B 4 KP 6 ECTS
IzglP033 Sociālā un pilsoniskā joma: Sociālās zinības II Field of social and civic studies: Social studies II B 2 KP 3 ECTS
IzglP034 Sociālā un pilsoniskā joma: Vēsture Field of social and civic studies: History B 2 KP 3 ECTS
IzglP010 Sociālās un pilsoniskās mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of social and civic studies B 2 KP 3 ECTS
IzglP035 Tehnoloģiju joma: Datorika Field of technology: Computer science B 2 KP 3 ECTS
PedaP522 Tehnoloģiju joma: Dizains un tehnoloģijas II Field of technology: Design and technologies II B 2 KP 3 ECTS
IzglP012 Tehnoloģiju mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of technologies B 2 KP 3 ECTS
PedaP532 Valodas joma: Krievu (dzimtā) valoda, tās metodika I Language field: Russian (native), its teaching methodology I B 3 KP 4.5 ECTS
PedaP536 Valodas joma: Krievu (dzimtā) valoda, tās metodika II (1.daļa) B 1 KP 1.5 ECTS
7.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP011 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of cultural comprehension and self-expression in art studies B 6 KP 9 ECTS
IzglP013 Matemātikas mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of mathematics B 3 KP 4.5 ECTS
IzglP009 Valodu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas Content and learning methods of branch of language studies B 3 KP 4.5 ECTS
SpoZP008 Veselības un fiziskās aktivitātes joma II Field of health and physical activity II B 2 KP 3 ECTS
8.semestris
IzglP036 Bakalaura darba izstrāde I Elaboration of bachelor's thesis I A 2 KP 3 ECTS
MateP019 Elementārās matemātikas metodes Elementary mathematics methods A 2 KP 3 ECTS
IzglP032 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Literatūra, tās metodika Field of cultural awareness and self-expression in arts: Literature, its teaching methodology B 2 KP 3 ECTS
MateP022 Matemātikas joma: Matemātika, tās metodika II Field of mathematics: Mathematics, its teaching methodology II B 3 KP 4.5 ECTS
PedaP524 Prakse II Practice II B 6 KP 9 ECTS
IzglP035 Tehnoloģiju joma: Datorika Field of technology: Computer science B 2 KP 3 ECTS
PedaP521 Valodu mācību joma: Angļu valoda, tās metodika II Language field: English, its teaching methodology II B 3 KP 4.5 ECTS
9.semestris
IzglP037 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of bachelor's thesis II A 8 KP 12 ECTS
IzglP071 Bilingvālā izglītība un CLIL pieeja Bilingual education and CLIL approach A 2 KP 3 ECTS
IzglP039 Kvalifikācijas eksāmens Qualification examination A 2 KP 3 ECTS
PedaP525 Prakse III Practice III B 6 KP 9 ECTS
IzglP034 Sociālā un pilsoniskā joma: Vēsture Field of social and civic studies: History B 2 KP 3 ECTS