Studiju programma

DUIS kods D139T
Nosaukums Skolotājs
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42141
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 4. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

  • DATMAT-datorika un matemātika
  • DIZTDA-dizains un tehnoloģijas un datorika
  • MATEM-matemātika
  • MUZIKA-mūzika
  • VESFIA-veselība un fiziskā aktivitāte

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
PsihP056 Psiholoģija skolotājiem Psychology for teachers A 4 KP 6 ECTS
IzglP064 Skolotāja profesionālās darbības pamati Fundamentals of teacher's professional work A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP001 Skolotāja profesionālās darbības pamati Fundamentals of teacher's professional work A 2 KP 3 ECTS
Izgl1001 Studiju darbs I Term paper I A 1 KP 1.5 ECTS
DATMAT IzglP074 Biroja lietotņu mācību metodika un izglītības testu izstrāde Teaching methodology of office applications and development of educational tests B 4 KP 6 ECTS
DATMAT DatZP014 Datoru aparātnodrošinājums Computer hardware B 2 KP 3 ECTS
DATMAT Mate1148 Matemātiskā analīze un tās metodika I Mathematical analysis and its methodology I B 4 KP 6 ECTS
DATMAT DatZ1056 Operētājsistēmas I Operating Systems I B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA MākZ1620 Dizaina teorētiskie pamati Theoretical fundamentals of design B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA Izgl1003 Papīra, dabas materiālu un plastisko materiālu dizains un to mācību metodika Design and teaching methodology of paper, nature materials and plastics B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA MākZ1619 Tēlotājas mākslas pamati Fundamentals of fine arts B 4 KP 6 ECTS
MUZIKA MākZ1546 Diriģēšana un koris I Conduction and choir I B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1542 Dzirdes izglītība I Hearing education I B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1552 Mākslinieciskā projekta pašvadība: runas un skatuves kultūra Self-management of artistic project: speech and performing culture B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1548 Mūzikas valoda: harmonija I Language of music: harmony I B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1544 Vispārējā klavierspēle I General piano playing I B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1550 Vispārējā un Latvijas mūzikas vēsture: vispārējā mūzikas vēsture I General and Latvian music history: general music history I B 2 KP 3 ECTS
VESFIA BiolP012 Cilvēka anatomija un dinamiskās anatomijas pamati Human anatomy and fundamentals of dynamic anatomy B 4 KP 6 ECTS
VESFIA SpoZP025 Futbola pamati un metodika Fundamentals and methodology of football B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP026 Handbola, frisbija pamati un metodika Fundamentals and methodology of handball, frisbee B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP016 Šķēršļu pārvarēšana Obstacle overcoming B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP015 Vingrošanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of gymnastics B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Izgl1002 Klases darba vadīšana Management of classwork A 4 KP 6 ECTS
IzglP004 Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti Legal aspects of pedagogical process A 2 KP 3 ECTS
PsihP057 Sociāli emocionālā mācīšanās Social-emotional learning A 2 KP 3 ECTS
DATMAT Mate1149 Matemātiskā analīze un tās metodika II Mathematical analysis and its methodology II B 4 KP 6 ECTS
DATMAT DatZ1068 Operētājsistēmas II Operating Systems II B 3 KP 4.5 ECTS
DATMAT FiziP018 Vispārīgā fizika I B 2 KP 3 ECTS
DATMAT FiziP019 Vispārīgā fizika II B 3 KP 4.5 ECTS
DIZTDA IzglP076 Datorikas mācību metodika Teaching methodology of computer studies B 4 KP 6 ECTS
DIZTDA Peda1258 Tehniskās grafikas, galdniecības un metālapstrādes pamati Fundamentals of technical graphics, joinery and metalworking B 4 KP 6 ECTS
DIZTDA Peda2200 Uzturmācība: gatavošanas tehnoloģijas, kultūra un mācību metodika I Nutrition studies: technologies, culture and teaching methodology of cooking I B 4 KP 6 ECTS
MUZIKA MākZ1547 Diriģēšana un koris II Conduction and choir II B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1543 Dzirdes izglītība II Hearing education II B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1541 Kora un solo dziedāšanas metodika: kora darba teorija un metodika Methodology of choir and solo singing: methodology and theory of choir work B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1549 Mūzikas valoda: harmonija II Language of music: harmony II B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1545 Vispārējā klavierspēle II General piano playing II B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ1551 Vispārējā un Latvijas mūzikas vēsture: vispārējā mūzikas vēsture II General and Latvian music history: general music history II B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP033 Dejas māksla Art of dance B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP018 Peldēšanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of swimming B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PedaP540 Pirmsskolas sporta pedagogija Preschool sport pedagogy B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP017 Vieglatlētikas vingrinājumi visās izglītības pakāpēs Gymnastics exercises at all educational levels B 4 KP 6 ECTS
VESFIA BiolP013 Vispārīgā un vecumposmu fizioloģija General physiology and physiology of age groups B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
IzglP025 Mācīšana un mācīšanās Teaching and learning A 6 KP 9 ECTS
SDSKR001 Skolotāja prakse I Teacher's practice I B 2 KP 3 ECTS
MATEM Valo1382 Angļu valoda matemātikas skolotājiem English for teachers of mathematics B 2 KP 3 ECTS
MATEM DatZ4041 Datu bāzes I Data bases I B 2 KP 3 ECTS
MATEM Mate2093 Matemātiskā analīze un tās metodika III Mathematical analysis and its methodology III B 4 KP 6 ECTS
MATEM Mate2098 Skaitļu teorija Number theory B 2 KP 3 ECTS
MATEM Mate2091 Varbūtību teorija Probability theory B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ2594 Diriģēšana un koris III Conduction and choir III B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ2590 Dzirdes izglītība III Hearing education III B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA Peda2197 Mūzikas mācīšanas metodika I Teaching methodology of music I B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ2597 Mūzikas valoda: polifonija Language of music: polyphony B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ2592 Vispārējā klavierspēle III General piano playing III B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ2599 Vispārējā un Latvijas mūzikas vēsture: vispārējā mūzikas vēsture III General and Latvian music history: general music history III B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PedaP541 Skolas sporta pedagoģija School sport pedagogy B 4 KP 6 ECTS
VESFIA SpoZP020 Slidošanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of ice-skating B 2 KP 3 ECTS
VESFIA BiolP014 Sporta fizioloģija Sport physiology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP014 Sporta teorija Sport theory B 2 KP 3 ECTS
VESFIA ĶīmiP007 Vispārīgā un sporta bioķīmija General and sport biochemistry B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Izgl3002 Informācijas tehnoloģija izglītībā Information technologies in education A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP027 Informācijas tehnoloģija izglītībā Information technologies in education A 3 KP 4.5 ECTS
IzglP023 Pētniecība izglītībā Research in education A 3 KP 4.5 ECTS
Izgl2009 Studiju darbs II Term paper II A 1 KP 1.5 ECTS
MATEM DatZ4042 Datu bāzes II Data bases II B 2 KP 3 ECTS
MATEM Mate2099 Grafu teorija Graph theory B 2 KP 3 ECTS
MATEM Mate2089 Parastie diferenciālvienādojumi Simple differential equations B 2 KP 3 ECTS
MATEM Mate2095 Polinomu algebra Polynomial algebra B 2 KP 3 ECTS
MATEM Mate2096 Skolas matemātikas praktikums I Practical training in school mathematics I B 2 KP 3 ECTS
MATEM Fizi2059 Svārstību un viļņu teorija Oscillation and wave theory B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ2595 Diriģēšana un koris IV Conduction and choir IV B 3 KP 4.5 ECTS
MUZIKA MākZ2589 Kora un solo dziedāšanas metodika: solo dziedāšana un vokālā darba metodika I Methodology of choir and solo singing: solo singing and vocal work (technique) methodology I B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA Peda2198 Mūzikas mācīšanas metodika II Teaching methodology of music II B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ2598 Mūzikas valoda: mūzikas forma Language of music: musical form B 3 KP 4.5 ECTS
MUZIKA MākZ2600 Vispārējā un Latvijas mūzikas vēsture: vispārējā mūzikas vēsture IV General and Latvian music history: general music history IV B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP023 Basketbola pamati un metodika Fundamentals and methodology of basketball B 3 KP 4.5 ECTS
VESFIA SpoZP009 Biomehānika un ergonomika Biomechanics and ergonomics B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP019 Distanču slēpošanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of cross-country skiing B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PārZP001 Fiziskās aktivitātes un uzturs Physical activities and nutrition B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP024 Volejbola pamati un metodika Fundamentals and methodology of volleyball B 3 KP 4.5 ECTS
5.semestris
IzglP024 Iekļaujošā un speciālā izglītība Inclusive and special education A 4 KP 6 ECTS
IzglR001 Skolotāja prakse II Teacher's practice II B 2 KP 3 ECTS
DATMAT IzglP077 Algoritmu problēmu risināšanas metodika Problem solution methodology of algorithms B 2 KP 3 ECTS
DATMAT Mate3061 Ģeometriskās transformācijas Geometric transformations B 2 KP 3 ECTS
DATMAT Mate3055 Matemātikas metodika I Methodology of mathematics I B 2 KP 3 ECTS
DATMAT Mate3057 Matemātiskā statistika un tās metodika Mathematical statistics and its methodology B 2 KP 3 ECTS
DATMAT IzglP078 Programmēšanas mācību metodika I B 2 KP 3 ECTS
DATMAT PedaP546 Robotika izglītībā Robotics in education B 3 KP 4.5 ECTS
DATMAT PedaP545 Studiju darbs III Term paper III B 1 KP 1.5 ECTS
DIZTDA DatZP024 Datortīkli un komunikācijas Computer networks and communications B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA DatZ3005 Datu bāzes I Data Bases I B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA Izgl3006 Dizaina un tehnoloģiju mācību metodika Teaching methodology of design and technologies B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA Peda3135 Galdnieciskās konstrukcijas Joinery constructions B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA Izgl3003 Modes dizaina projektēšana Projection of fashion design B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA Izgl3004 Tērpu šūšana Clothes sewing B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA DatZ3113 Tīmekļa tehnoloģijas Web technology B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ3496 Diriģēšana un koris V Conduction and choir V B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ3491 Kora un solo dziedāšanas metodika: solo dziedāšana un vokālā darba metodika II Methodology of choir and solo singing: solo singing and vocal work (technique) methodology II B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA Psih3047 Mūzika un personības attīstība: mūzikas psiholoģija Music and personality development: music psychology B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA Peda3128 Mūzikas mācīšanas metodika III Teaching methodology of music III B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ3494 Radošums mūzikā: instrumentu mācība, akustika Creativity in music: instrument training, acoustics B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ3499 Vispārējā un Latvijas mūzikas vēsture: Latvijas mūzikas vēsture General and Latvian music history: Latvian music history B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ3500 Vispārējā un Latvijas mūzikas vēsture: mūzikas stili un to interpretācija General and Latvian music history: music genres and their interpretation B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP030 Āra un piedzīvojuma aktivitātes II: saturs un metodika Outside and adventure activities II: contents and methodology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP021 Kustību rotaļas un fizisko aktivitāšu vienspēles Movement games and single physical activities B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP034 Pašaizsardzības pamati un metodika Fundamentals and methodology of self-protection B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP013 Studiju darbs III Term paper III B 1 KP 1.5 ECTS
VESFIA PsihP058 Veselības psiholoģija Health psychology B 3 KP 4.5 ECTS
VESFIA MediP006 Veselīgs dzīvesveids un drošība: saturs un metodika Healthy life style and safety: contents and methodology B 4 KP 6 ECTS
6.semestris
IzglP002 Izglītības vadība Educational management A 2 KP 3 ECTS
IzglR002 Skolotāja prakse III Teacher's practice III B 6 KP 9 ECTS
DATMAT Mate3056 Matemātikas metodika II Methodology of mathematics II B 4 KP 6 ECTS
DATMAT IzglP079 Programmēšanas mācību metodika II B 2 KP 3 ECTS
DATMAT Mate2092 Skaitliskās metodes Statistical methods B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA DatZ3040 Datu bāzes II Data Bases II B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA DatZ3011 Objektorientētā programmēšana Object oriented programming B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA Peda3134 Projekts: pasākumu organizēšana, mācību metodika un dizains Project: organization, teaching methodology and design of events B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA PedaP545 Studiju darbs III Term paper III B 1 KP 1.5 ECTS
DIZTDA Izgl3005 Tradicionālo tekstiltehniku dizains un tā mācību metodika Design of traditional textile techniques and its teaching methodology B 3 KP 4.5 ECTS
MUZIKA MākZ3497 Diriģēšana un koris VI Conduction and choir VI B 3 KP 4.5 ECTS
MUZIKA MākZ3492 Kora un solo dziedāšanas metodika: solo dziedāšana un vokālā darba metodika III Methodology of choir and solo singing: solo singing and vocal work (technique) methodology III B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA Peda3130 Mūzika un personības attīstība: mūzikas pedagoģija Music and personality development: music pedagogy B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ3495 Radošums mūzikā: improvizācija, kompozīcija un aranžēšana Creativity in music: improvisation, composition and arrangement B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZK001 Studiju darbs III Term paper III B 1 KP 1.5 ECTS
VESFIA SpoZP029 Āra un piedzīvojuma aktivitātes I: saturs un metodika Outside and adventure activities I: contents and methodology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP022 Badmintona, galda tenisa pamati un metodika Fundamentals and methodology of badminton, table tennis B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PsihP059 Fizisko aktivitāšu psiholoģija Psychology of physical activities B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP032 Ritmika un ritmiskās kombinācijas Rhythmic and rhythmic combinations B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP010 Veselības veicināšana un veselības izglītības metodika Health promotion and methodology of health education B 2 KP 3 ECTS
7.semestris
Izgl4031 Bakalaura darba izstrāde I Elaboration of bachelor's thesis I A 2 KP 3 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
IzglR003 Skolotāja prakse IV Teacher's practice IV B 6 KP 9 ECTS
DATMAT Mate1147 Matemātikas datorprogrammas Mathematical software B 2 KP 3 ECTS
DATMAT Mate2097 Matemātiskā loģika Mathematical logics B 2 KP 3 ECTS
DATMAT Peda4071 Robotizētu risinājumu izveide un mācību metodika Development and teaching methodology of robotised solutions B 2 KP 3 ECTS
DATMAT DatZ3113 Tīmekļa tehnoloģijas Web technology B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA IzglP077 Algoritmu problēmu risināšanas metodika Problem solution methodology of algorithms B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA IzglP078 Programmēšanas mācību metodika I B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA Peda4070 Robotizētu risinājumu izveide un mācību metodika Development and teaching methodology of robotised solutions B 4 KP 6 ECTS
MUZIKA MākZ4408 Diriģēšana un koris VII Conduction and choir VII B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ4411 Mākslinieciskā projekta pašvadība: papildinstruments (blokflauta, kokle, akustiskā ģitāra) Self-management of artistic project: additional instrument (recorder, kokle, acoustic guitar) B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ4414 Mūzika un personības attīstība: ritmika Music and personality development: rhythmic B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ4406 Radošums mūzikā: instrumentācija un pavadījuma pamati Creativity in music: instrumentation and basics of accompaniment B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP031 Āra un piedzīvojuma aktivitātes III: saturs un metodika Outside and adventure activities III: contents and methodology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP012 Ārpusstundu sporta un veselības pasākumu organizēšana izglītības iestādē Organization of outside of class sport and health events at educational institution B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP027 Florbola, hokeja pamati un metodika Fundamentals and methodology of floorball, hockey B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP011 Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes Health promoting physical activities B 2 KP 3 ECTS
8.semestris
Izgl4032 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of bachelor's thesis II A 8 KP 12 ECTS
IzglP021 Ievads izglītībā ilgtspējīgai attīstībai Introduction to education for sustainable development A 2 KP 3 ECTS
IzglE001 Kvalifikācijas eksāmens Qualification examination A 2 KP 3 ECTS
IzglR004 Skolotāja prakse V Teacher's practice V B 4 KP 6 ECTS
DATMAT Mate4015 Matemātikas vēsture History of mathematics B 2 KP 3 ECTS
DIZTDA IzglP079 Programmēšanas mācību metodika II B 2 KP 3 ECTS
MUZIKA MākZ4409 Diriģēšana un koris VIII Conduction and choir VIII B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PsihP060 Fiziskās aktivitātes darbā ar sociālā riska bērniem Physical activities in work with children of social risk B 2 KP 3 ECTS