Studiju programma

DUIS kods D139T
Nosaukums Skolotājs
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42141
Studiju forma Nepilna laika
Ilgums 9. semestri / 4.5. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

  • VESFIA-veselība un fiziskā aktivitāte

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
PsihP056 Psiholoģija skolotājiem Psychology for teachers A 4 KP 6 ECTS
IzglP001 Skolotāja profesionālās darbības pamati Fundamentals of teacher's professional work A 2 KP 3 ECTS
IzglP064 Skolotāja profesionālās darbības pamati Fundamentals of teacher's professional work A 1 KP 1.5 ECTS
Izgl1001 Studiju darbs I Term paper I A 1 KP 1.5 ECTS
VESFIA BiolP012 Cilvēka anatomija un dinamiskās anatomijas pamati Human anatomy and fundamentals of dynamic anatomy B 4 KP 6 ECTS
VESFIA SpoZP025 Futbola pamati un metodika Fundamentals and methodology of football B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PedaP540 Pirmsskolas sporta pedagogija Preschool sport pedagogy B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP015 Vingrošanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of gymnastics B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Izgl1002 Klases darba vadīšana Management of classwork A 4 KP 6 ECTS
IzglP004 Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti Legal aspects of pedagogical process A 2 KP 3 ECTS
PsihP057 Sociāli emocionālā mācīšanās Social-emotional learning A 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP033 Dejas māksla Art of dance B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PedaP541 Skolas sporta pedagoģija School sport pedagogy B 4 KP 6 ECTS
VESFIA SpoZP016 Šķēršļu pārvarēšana Obstacle overcoming B 2 KP 3 ECTS
VESFIA BiolP013 Vispārīgā un vecumposmu fizioloģija General physiology and physiology of age groups B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
IzglP025 Mācīšana un mācīšanās Teaching and learning A 6 KP 9 ECTS
SDSKR001 Skolotāja prakse I Teacher's practice I B 2 KP 3 ECTS
VESFIA BiolP014 Sporta fizioloģija Sport physiology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP014 Sporta teorija Sport theory B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP017 Vieglatlētikas vingrinājumi visās izglītības pakāpēs Gymnastics exercises at all educational levels B 4 KP 6 ECTS
VESFIA ĶīmiP007 Vispārīgā un sporta bioķīmija General and sport biochemistry B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Izgl3002 Informācijas tehnoloģija izglītībā Information technologies in education A 1 KP 1.5 ECTS
IzglP027 Informācijas tehnoloģija izglītībā Information technologies in education A 3 KP 4.5 ECTS
IzglP023 Pētniecība izglītībā Research in education A 3 KP 4.5 ECTS
Izgl2009 Studiju darbs II Term paper II A 1 KP 1.5 ECTS
VESFIA SpoZP023 Basketbola pamati un metodika Fundamentals and methodology of basketball B 3 KP 4.5 ECTS
VESFIA SpoZP009 Biomehānika un ergonomika Biomechanics and ergonomics B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PārZP001 Fiziskās aktivitātes un uzturs Physical activities and nutrition B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP024 Volejbola pamati un metodika Fundamentals and methodology of volleyball B 3 KP 4.5 ECTS
5.semestris
IzglP024 Iekļaujošā un speciālā izglītība Inclusive and special education A 4 KP 6 ECTS
IzglR001 Skolotāja prakse II Teacher's practice II B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP029 Āra un piedzīvojuma aktivitātes I: saturs un metodika Outside and adventure activities I: contents and methodology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP018 Peldēšanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of swimming B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP013 Studiju darbs III Term paper III B 1 KP 1.5 ECTS
VESFIA PsihP058 Veselības psiholoģija Health psychology B 3 KP 4.5 ECTS
VESFIA MediP006 Veselīgs dzīvesveids un drošība: saturs un metodika Healthy life style and safety: contents and methodology B 4 KP 6 ECTS
6.semestris
IzglP002 Izglītības vadība Educational management A 2 KP 3 ECTS
IzglR002 Skolotāja prakse III Teacher's practice III B 6 KP 9 ECTS
VESFIA SpoZP030 Āra un piedzīvojuma aktivitātes II: saturs un metodika Outside and adventure activities II: contents and methodology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA PsihP059 Fizisko aktivitāšu psiholoģija Psychology of physical activities B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP026 Handbola, frisbija pamati un metodika Fundamentals and methodology of handball, frisbee B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP010 Veselības veicināšana un veselības izglītības metodika Health promotion and methodology of health education B 2 KP 3 ECTS
7.semestris
IzglR003 Skolotāja prakse IV Teacher's practice IV B 6 KP 9 ECTS
VESFIA SpoZP031 Āra un piedzīvojuma aktivitātes III: saturs un metodika Outside and adventure activities III: contents and methodology B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP022 Badmintona, galda tenisa pamati un metodika Fundamentals and methodology of badminton, table tennis B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP019 Distanču slēpošanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of cross-country skiing B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP020 Slidošanas pamati un metodika Fundamentals and methodology of ice-skating B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP011 Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes Health promoting physical activities B 2 KP 3 ECTS
8.semestris
Izgl4031 Bakalaura darba izstrāde I Elaboration of bachelor's thesis I A 2 KP 3 ECTS
IzglP021 Ievads izglītībā ilgtspējīgai attīstībai Introduction to education for sustainable development A 2 KP 3 ECTS
IzglR004 Skolotāja prakse V Teacher's practice V B 4 KP 6 ECTS
VESFIA PsihP060 Fiziskās aktivitātes darbā ar sociālā riska bērniem Physical activities in work with children of social risk B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP027 Florbola, hokeja pamati un metodika Fundamentals and methodology of floorball, hockey B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP021 Kustību rotaļas un fizisko aktivitāšu vienspēles Movement games and single physical activities B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP034 Pašaizsardzības pamati un metodika Fundamentals and methodology of self-protection B 2 KP 3 ECTS
VESFIA SpoZP032 Ritmika un ritmiskās kombinācijas Rhythmic and rhythmic combinations B 2 KP 3 ECTS
9.semestris
Izgl4032 Bakalaura darba izstrāde II Elaboration of bachelor's thesis II A 8 KP 12 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
IzglE001 Kvalifikācijas eksāmens Qualification examination A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
VESFIA SpoZP012 Ārpusstundu sporta un veselības pasākumu organizēšana izglītības iestādē Organization of outside of class sport and health events at educational institution B 2 KP 3 ECTS