Studiju programma

DUIS kods D139U
Nosaukums Sabiedrības un organizāciju vadība [iegūst organizācijas vadītāja kvalifikāciju]
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47345
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • KARVADAK-karjeras vadība
  • ORGVADAK-organizāciju vadība
  • SPOVADAK-sporta vadība

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Filz6011 Garīgums un ētika valsts pārvaldē Spirituality and ethics in state administration A 2 KP 3 ECTS
VadZ5068 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā Implementing the strategy of sustainable development in society A 2 KP 3 ECTS
VadZ5057 Maģistra darba izstrāde I Master thesis development I A 4 KP 6 ECTS
JurZ5029 Uzņēmumu un organizāciju vadības tiesiskā vide Legal framework of business and organisational management A 2 KP 3 ECTS
Ekon5046 Inovatīva organizāciju vadīšana Innovative organisational management B 2 KP 3 ECTS
VadZ6037 Vadības teorija un projektu izstrāde Management theory and project development B 4 KP 6 ECTS
KARVADAK Ekon5050 Darba tirgus un karjeras attīstības iespējas Labour market and career development opportunities B 2 KP 3 ECTS
KARVADAK VadZ5067 Karjeras attīstības teorijas un prakse Theories and practices of career development B 2 KP 3 ECTS
ORGVADAK Ekon5048 Mikro un makroanalīze Micro and macro analysis B 2 KP 3 ECTS
ORGVADAK Psih5032 Pārmaiņu un krīžu vadība Managing change and crisis B 2 KP 3 ECTS
SPOVADAK SpoZ5007 Sporta menedžments Sports management B 2 KP 3 ECTS
SPOVADAK VadZ5078 Sporta politika Sports politics B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
JurZ6018 Civilā aizsardzība un valsts drošība Civil protection and national security A 2 KP 3 ECTS
VadZ5058 Maģistra darba izstrāde II Master thesis development II A 4 KP 6 ECTS
Soci5050 Politisko procesu modelēšana Modelling of political processes A 2 KP 3 ECTS
Soci5049 Publiskā pārvalde un Eiropas Savienības pamatnostādnes Public administration and European Union guidelines A 2 KP 3 ECTS
Psih5030 Personāla izaugsmes un karjeras plānošana Planning career development of personnel B 2 KP 3 ECTS
Psih5031 Saskarsmes kultūra vadībā Culture of communication in management B 2 KP 3 ECTS
JurZ5030 Zinātniski pētnieciskā darba organizācija un datu analīze Organisation and analysis of scientific research work B 2 KP 3 ECTS
KARVADAK Peda5119 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika Theory and methodology of career counselling B 2 KP 3 ECTS
KARVADAK Psih5033 Profesionālās karjeras izvēle Choice of professional career B 2 KP 3 ECTS
ORGVADAK Ekon5049 Biznesa un publiska sektora datu analīze un plānošana Analysis and planning of business and public sector data B 2 KP 3 ECTS
ORGVADAK JurZ5032 Korupcija un tās novēršana Corruption and its prevention B 2 KP 3 ECTS
SPOVADAK Psih5036 Emocionālā regulācija un izdegšana sportā Emotional regulation and burn-out in sports B 2 KP 3 ECTS
SPOVADAK SpoZ5006 Sports sociālajai integrācijai darbā ar riska grupu Sports for social integration working in high-risk group B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
VadZ5059 Maģistra darba izstrāde III Master thesis development III A 7 KP 10.5 ECTS
VadZ5051 Profesionālās kvalifikācijas prakse I Professional qualification practice I A 11 KP 16.5 ECTS
JurZ5031 Dokumentu un informācijas tehnoloģiju pārvaldība Document and IT management B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
VadZ5060 Maģistra darba izstrāde IV Master thesis development IV A 5 KP 7.5 ECTS
VadZ5052 Profesionālās kvalifikācijas prakse II Professional qualification practice II A 15 KP 22.5 ECTS