Studiju programma

DUIS kods D139V
Nosaukums Sabiedrības un organizāciju vadība (iegūst tikai grādu)
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47345
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 3. semestri / 60 KP / 90 ECTS

Apakšprogrammas

  • KARVADBK-karjeras vadība
  • ORGVADBK-organizāciju vadība

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
VadZ5070 Maģistra darba izstrāde I A 6 KP 9 ECTS
Soci5050 Politisko procesu modelēšana Modelling of political processes A 2 KP 3 ECTS
JurZ5029 Uzņēmumu un organizāciju vadības tiesiskā vide Legal framework of business and organisational management A 2 KP 3 ECTS
JurZ5031 Dokumentu un informācijas tehnoloģiju pārvaldība Document and IT management B 2 KP 3 ECTS
Ekon5046 Inovatīva organizāciju vadīšana Innovative organisational management B 2 KP 3 ECTS
Psih5031 Saskarsmes kultūra vadībā Culture of communication in management B 2 KP 3 ECTS
JurZ5030 Zinātniski pētnieciskā darba organizācija un datu analīze Organisation and analysis of scientific research work B 2 KP 3 ECTS
KARVADBK Ekon5050 Darba tirgus un karjeras attīstības iespējas Labour market and career development opportunities B 2 KP 3 ECTS
KARVADBK VadZ5067 Karjeras attīstības teorijas un prakse Theories and practices of career development B 2 KP 3 ECTS
ORGVADBK Ekon5048 Mikro un makroanalīze Micro and macro analysis B 2 KP 3 ECTS
ORGVADBK Psih5032 Pārmaiņu un krīžu vadība Managing change and crisis B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
VadZ5068 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā Implementing the strategy of sustainable development in society A 2 KP 3 ECTS
VadZ5071 Maģistra darba izstrāde II A 8 KP 12 ECTS
Soci5049 Publiskā pārvalde un Eiropas Savienības pamatnostādnes Public administration and European Union guidelines A 2 KP 3 ECTS
Psih5030 Personāla izaugsmes un karjeras plānošana Planning career development of personnel B 2 KP 3 ECTS
KARVADBK Peda5119 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika Theory and methodology of career counselling B 2 KP 3 ECTS
KARVADBK Psih5033 Profesionālās karjeras izvēle Choice of professional career B 2 KP 3 ECTS
ORGVADBK Ekon5049 Biznesa un publiska sektora datu analīze un plānošana Analysis and planning of business and public sector data B 2 KP 3 ECTS
ORGVADBK JurZ5032 Korupcija un tās novēršana Corruption and its prevention B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
JurZ6018 Civilā aizsardzība un valsts drošība Civil protection and national security A 2 KP 3 ECTS
Filz6011 Garīgums un ētika valsts pārvaldē Spirituality and ethics in state administration A 2 KP 3 ECTS
VadZ5072 Maģistra darba izstrāde III A 6 KP 9 ECTS
VadZ6037 Vadības teorija un projektu izstrāde Management theory and project development B 4 KP 6 ECTS